Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1059-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 410
гр. В.,  01.11.2018г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на втори октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря П. Йорданова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1059……
по описа………… за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от ISTVAN SZERZO,   дата на раждане: ***,  държава У., против Наказателно постановление №25-0000393/14.08.2018 г. на Началника на ОО "АА" в ГД "АИ", гр.В., Ю. промишлена зона, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.  93в, ал. 17, т. 3 от ЗАвПр– глоба в размер на 1500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 36, §. 2, т. /ii/ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна не изпраща процесуален представител, като в писмено становище  /л. 2/ заема  становище да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.       
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             Жалбоподателят И.С. на 14.08.2018 г. коло 08:30 часа в гр. В., гл. път Е-79, пред ТЕЦ В., в посока Д. мост 2, управлява влекач от кат N3 Даф х4 с per. № ELKL647, оборудван с дигитален тахограф Stoneridge Electronics и прикачено към него полуремарке от кат. 04 сдв 35 с per. № ELKL657 и двете ППС собственост на превозвача, като извършва обществен международен превоз на товари по маршрут Р. Т. - Р. Г. /в момента на проверката празен/ със заверено копие на лиценз на Общността № D03-012-G-0121-0002 и извършва следното нарушение: 1. Представя карта на водача за дигитален тахограф № HUG0000/0374911, в която има данни за последните 23 дни до 23.07.2018 г., като не представя стара дигитална карта или удостоверение за дейности за периода 17.07.2018 г. - 23.07.2018 г.     
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Р.В.И. – актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
            С оглед на изложеното става ясно, че на датата на нарушението, посочена в АУАН и наказателното постановление, жалбоподателят действително не е изпълнил стриктно изискването на чл.36, §2, т. (ii), като  е представил при поискване от оправомощен за това служител единствено карта на водача за дигитален тахограф № HUG0000/0374911, в която има данни за последните 23 дни до 23.07.2018 г., като не представя стара дигитална карта или удостоверение за дейности за периода 17.07.2018 г. - 23.07.2018 г.       Водачът не е предоставил на контролиращия служител всички записи от дигиталния тахограф за изискуемия 28 дневен период назад, считано от датата на проверката. В случая разпечатка от дигиталния тахограф не следва да се прави само при повреда, съобразно нормата на чл. 35 от Регламент 165/2004, като цитираната разпоредба  действително определя подробно начина на процедиране при повреда, който алгоритъм задължително включва и изготвяне на съответни разпечатки. От самото съдържание на заглавието на разпоредбата на чл. 36 от Регламента „Записи, извършвани от водача“, става ясно обаче, че водачът е длъжен да осъществява записи със съответните средства, предвидени в Регламента и то по такъв начин, че да е и в състояние да представи във всеки момент на проверка от оправомощен за това служител данните за управлението на превозно средство за предходните 28 дни, удостоверени чрез разпечатка от съответния тахограф, или чрез ръчен запис. В случая е установено категорично, че при поискване от актосъставителя жалбоподателят не е бил в състояние и не е представил поисканите разпечатки или ръчни записи за посочения период от 28 дни преди датата на проверката. Ето защо и категорично е установено извършването на нарушение от негова страна на разпоредбата на чл. 36, параграф 2, т.ii от Регламент /ЕС/ 165/2014.
           Предвид установеното по делото категорично виновно неизпълнение от страна на водача на посоченото в гореописаната разпоредба задължение, налице са били основанията за ангажиране отговорността на жалбоподателя по реда на чл. 93, ал. 17, т. 3 от ЗАвПр, която предвижда, че  се наказва с глоба от 1500 лв. водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни -ръчни записи и разпечатки. Доколкото за това нарушение е предвидено административно наказание в твърд размер, то наказващият орган не е имал възможност за преценка на различните обстоятелства по чл. 27 от ЗАНН. Като се има предвид характера на самото нарушение, което е свързано със спазването на изискванията относно работното време и почивките на водачите, не са били налице и основанията на чл. 28 от ЗАНН и правилно наказващият орган е наложил посоченото наказание глоба от 1500 лева на водача.   
            Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение, а именно по чл. 36, §. 2, т. /ii/ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
             Изпълнителното деяние се е изразило в това, че водачът Представя карта на водача за дигитален тахограф № HUG0000/0374911, в която има данни за последните 23 дни до 23.07.2018 г., като не представя стара дигитална карта или удостоверение за дейности за периода 17.07.2018 г. - 23.07.2018 г. Нарушението е доказано от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което е наложена санкция в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН В.ският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25-0000393/14.08.2018 г. на Началника на ОО "АА" в ГД "АИ", гр.В., Ю. промишлена зона, с което на жалбоподателя  ISTVAN SZERZO,   дата на раждане: ***,  държава У. е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.  93в, ал. 17, т. 3 от ЗАвПр – глоба в размер на 1500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 36, §. 2, т. /ii/ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. В..        
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници