Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2334-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 572
гр. Видин, 07.11.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, гражданско отделение, 3- ти състав в публично заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                                  
                                          Председател : Милена Стоянова
при секретаря Оля Петрова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 2334  по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на П.В.Г. и Н.В.Г.,***.
В съдебно заседание молителите лично поддържат, че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие. Изложили са споразумение, с което са уредили спорните въпроси помежду си.
Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.
Видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за граждански брак №0105 от 19.07.2008г., издаден от Община Видин, бракът между страните е сключен на 19.07.2008г.
Видно от представения препис на удостоверение за раждане, издадено от Община Видин, страните имат едно малолетно дете – В. Н. В. с ЕГН **********.
Социалният доклад от Д”СП” – Видин установява, че след фактическата раздяла на молителите малолетното дете е останало да живее в семейното жилище  при бащата, но връзката с майката не е прекъсната.
От представени писмени доказателства, се установява, че страните са придобили МПС  в режим на СИО.
Постигнатото споразумение, с което се уреждат спорните въпроси е пълно, не противоречи на закона и морала, и е в интерес на детето. Споразумението ще следва да бъде утвърдено с решението.
 На основание чл. 329, ал.1 от ГПК съдът определи окончателната държавна такса в размер на 40.00 лева,  както и държавна такса върху издръжката в размер на 93.60 лева, както и държавна такса върху поставения в дял на Н.В.Г. лек автомобил в размер на 16.00 лева.
Мотивиран от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И:
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак между П.В.Г. с ЕГН ********** с адрес: *** и съдебен адрес:***- ти септември № 5 и Н.В.Г. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак № 0105 от 19.07.2008г., издаден от Община Видин.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:
УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права върху роденото от брака малолетно дете В. Н. В. с ЕГН ********** СЕ ПРЕДОСТАВЯ  на бащата Н.В.Г. с ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще съвпада с местоживеенето на бащата на адрес: гр. Видин, ул. Васил Петлешков № 4, вх. А, ап. 8 .
МАЙКАТА П.В.Г. с ЕГН ********** ще има право на лични контакти с детето В. Н. В. с ЕГН **********, както следва:
 Всяка събота от 09.00ч. до 18.00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. По пет дни от зимната и пролетната ваканция на детето до завършването на средното образование, както и в дните, които са личен празник на майката и нейните родители, както и за половината от дните на национални и църковни празници – Коледа или Бъдни вечер, Великден, Гергьовден, Нова година и др.п.
МАЙКАТА ще има право да взима детето и в дните, които са лични празници на детето – рожден ден, имен ден, или други обичайни празници за времето от 07.00ч. до 15.00ч. или от 15.00ч. до 19.00ч.
МАЙКАТА П.В.Г. с ЕГН ********** СЕ Е СЪГЛАСИЛА да заплаща месечна издръжка на детето В. Н. В. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Н.В.Г. с ЕГН ********** в размер на 130.00 лева, считано от влизане в сила на решението, платими до петнадесето число на съответния  месец, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до промяна или отпадане на основанията.
МОЛИТЕЛИТЕ са се съгласили, че  семейното жилище, находящо се в гр. Видин, ул. Васил Петлешков № 4, вх. А, ап. 8  СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА  ПОЛЗВАНЕ на  Н.В.Г. с ЕГН **********.
МОЛИТЕЛИТЕ са се съгласили, че  придобитият по време на брака лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“ с рег. № ВН7765ВС, рама WVWZZZ1JZYW342000, СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  Н.В.Г. с ЕГН **********  и същят става негов изключителен собственик.
Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 800.00 лева, съгласно удостоверение на „Видин инс„ ЕООД.
МОЛИТЕЛИТЕ са заявили, че няма да си дължат издръжка един на друг.
МОЛИТЕЛИТЕ са заявили, че всеки е получил личните си вещи и нямат претенции в това отношение.
След прекратяване на брака П.В.Г. ще носи предбрачното си фамилно име  Д..
ОСЪЖДА П.В.Г. с ЕГН **********  да  заплати окончателна държавна такса по сметка на РС- Видин  в размер на  20.00 лева, както и държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 93.60 лева.
ОСЪЖДА Н.В.Г. с ЕГН **********  да заплати окончателна държавна такса по сметка на РС - Видин в размер на 20.00 лева, както и държавна такса върху дела върху лекия автомобил в размер на 16.00 лева.
                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници