Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1151-2018
                                        Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                             
                                       
                                              гр.Видин, 07.11.2018г.
 в името на народа
Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:
                                                                                 Председател: П. П.                                                      Съдебни заседатели:
                                                                                         Членове:
при секретаря М.В.,                                        и в присъствието на прокурора:                                                        като разгледа докладваното от съдията П.                                                           НАХД № 1151 по описа за 2018г.                                           и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН, и е образувано по жалбата на Т.И.В. *** с ЕГН **********, подадена срещу Електронен фиш за налагане на глоба, Серия К № 2209124, издаден от ОД на МВР гр.В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. /четиристотин лева/, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДП, и на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДП.
 Жалбоподателят в съдебно заседание не поддържа жалбата си, не е взел становище относно атакувания с нея Електронен фиш, не оспорва обжалвания ЕФ, само с жалбата е заявил и моли той да бъде отменен, като незаконосъобразен и необоснован, моли жалбата да бъде уважена, като основателна.
Административно наказващият орган, в съдебно заседание, не е взел становище относно жалбата и атакувания електронен фиш, като със съпроводителното си моли съда да потвърди електронния фиш и да остави жалбата срещу него без уважение. 
            Въз основа всички събрани по делото доказателства – електронен фиш за налагане на глоба, съдът установи от фактическа страна следното:
На 26.07.2018г. в 11,55ч. на път ІI-11, с.Арчар, обл.Видин, автомобил „Ауди А 6 Авант” с рег.№ 100М458 е бил заснет с автоматизирано техническо средство № TFR1-М645 със скорост установена 72км/ч, разрешена 40км/ч, превишена 32км/ч. В последствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба в размер на 400лв. на жалбоподателя на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДП,  за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДП, като в електронния фиш е записано, че на посочената дата и час, и на посоченото място, при ограничение на скоростта 40км./ч. въведено с пътен знак „Д 11“ и „В 26”, процесния автомобил е бил заснет с цитираното автоматизирано техническо средство със скорост установена, разрешена, превишена както са посочени в оспорвания ЕФ. Електронния фиш следва да бъде потвърден като законосъобразно издаден. Не е ограничено правото на защита на жалбоподателя, който не е бил лишен от възможността да разбере обстоятелствата, при които се твърди, че е извършено нарушението. Съдът не намира налице и друго основание за отмяна. Съдът не приема и наличие на нарушение на условията по чл.189, ал.4 от ЗДП, позволяващи издаването на електронен фиш, а именно при установяването на административното нарушение да е осъществено или допуснато нарушение на законовите правила, позволяващи налагането на административно наказание с електронен фиш. Следва да се ангажира административната отговорност на нарушителя посредством процедура на издаване на електронен фиш. Прилагането от страна на административно-наказващия орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл.от ЗДП е в съответствие на законово предвидените условия и не води до ограничаване правото на защита на наказаното лице.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.3 от ЗАНН,  Съдът
                                        Р     Е     Ш     И   :
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 2209124 на ОД МВР гр.В., с който на Т.И.В. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. /четиристотин лева/ за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДП, на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДП.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Видин по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                         
                                           
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници