Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1050-2018
                                        Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                               
                                              гр.Видин, 07.11.2018 г.                  
                                                      в името на народа  
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ШЕСТНАДЕСЕТИ   ОКТОМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ОСЕМНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                               СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                      ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.,                                  С   УЧАСТИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                                  КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.                                А.Н.Д.№ 1050   ПО   ОПИСА   ЗА   2018 Г.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от Н.В.К. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 18-1786-000131 от 11.07.2018г. на Началник РУП към ОД на МВР Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 350лв./триста и петдесет лева/ на основание чл.177, ал.1, т.2 и чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДП за извършено от него административно нарушение по чл.150а, ал.1 и чл.137а, ал.1 от ЗДП.
            Жалбоподателят с жалбата си оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, не е взел становище по жалбата и наказателното постановление.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 22.05.2018г. около 10,55ч. в с.Новоселци, ул.“Първа“ жалбоподателят К., като водач на МПС е управлявал товарен автомобил „Фиат Добло Карго“ с рег.№ и при обходен път в посока центъра на селото е спрян за проверка от контролните органи на полицията. Жалбоподателят е бил без поставен обезопасителен колан, с който е оборудвано ППС, не е представил СУМПС и КТ към него. СУМПС на К. е с изтекъл срок на валидност на 18.01.2017г.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, справка за нарушител/водач, както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля–актосъставител П., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.  
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят К. е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.150а, ал.1 и чл.137а, ал.1 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото отношение към стореното. От обективна страна К. е управлявал МПС без да притежава валидно СУМПС, и не е използвал обезопасителен колан когато е в движение. Лицето следва да понесе предвидената административно-наказателната отговорност, както е посочена в чл.177, ал.1, т.2 от ЗДП и чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДП. Административно-наказващият орган е определил правилно по вид и размер наказанията, така както е предвидено от закона. Административните нарушения е за първи път, от деянията не са настъпили съществени увреждания за отделни лица и за обществените отношения. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца с оглед, че не се отклонява от органите на съдебната власт и от административно-наказателния процес. Авторът не е наказван друг път по този ред.
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                   Р     Е     Ш     И   :
           
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-1786-000131 от 11.07.2018г. на Началника на РУП към ОД на МВР Видин, с което на Н.В.К. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 350лв./триста и петдесет лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред АС гр.Видин с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници