Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2008-2015
                                            П Р О Т О К О Л
   гр. В., 02.11.2018 г.
 
       РАЙОНЕН СЪД - В., Гражданско отделение, 7 - ми състав, в публично съдебно заседание на втори ноември хиляди и осемнадесета година в състав:
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
           
при участието на секретаря.. … П. К...............................................
и прокурора................................................сложи  за   разглеждане..........
гражданско дело   № 2008........по описа за......2015 година..…................
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.                             
На именното повикване, на второ четене в 10.35 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ А.И.А., редовно призован чрез адвокат – пълномощника си, се явява се лично и с адв. С. с пълномощно от по-рано по делото.
ОТВЕТНИКЪТ С.В.С., редовно призована чрез адвокат – пълномощника си, не се явява и не изпраща представител.
Адв. С. - да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което 
                                             ОПРЕДЕЛИ:
       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО при условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.
Адв. С. – моля, да пристъпите към теглене на жребий, претендираме разноски и представям списък на разноските.
Съдът
                                              ОПРЕДЕЛИ:
                                                                                                                  
        По реда на чл. 352 от ГПК се пристъпи към теглене на жребий.
        За целта съдията – докладчик изготви от чист лист хартия формат А4 две еднакви части - талона, като записа дял I на единия лист и дял II на втория лист. Двата листа се сгънаха по еднакъв начин, който не позволява да се види написаното. Съдията - докладчик разбърка двата листа и покани ищеца да тегли лист. Ищецът изтегли лист, който при отварянето пише дял I. На ищеца се отвори и другия лист, на който пише дял II. Предвид изтегления лист от ищца с обозначения дял I, на ищеца следва да се постави в дял имотите посочени в дял I от окончателния разделителен протокол, като на ответника се поставят имотите в дял II, за което съда
                                                         ОПРЕДЕЛИ
         ПОСТАВЯ в дял на ищеца А.И.А., ЕГН ********** с адрес: ***, имотите обособени в I дял, съгласно Решение № 180 от 11.04.2018г., а именно:
І ДЯЛ: нива от 5,006 дка, пета категория, находяща се в местността „Средни дел”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., нива от 2,275дка, пета категория, находяща се в местността „Албутин”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., І – ви дял с площ от 3,369дка от имот - нива цялата от 6,369дка, пета категория, находяща се в местността „Койза гърбина”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 200046, І – ви дял с площ от 5,960дка от имот - нива цялата от 11,375дка, пета категория, находяща се в местността „Черналева”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 239083.
Стойността на дяла е 8 305,00 лева.
            ПОСТАВЯ в дял на ответника С.В.С., ЕГН ********** с адрес *** имотите обособени в II дял, съгласно решение № 180 от 11.04.2018г., а именно:
ІІ Дял: нива от 3,640дка, пета категория, находяща се в местността „Албутин”, съставляваща имот № ******, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., нива от 4,554дка, пета категория, находяща се в местността „Гръчко бърдо”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., ІI – ри дял с площ от 3,000дка от имот - нива цялата от 6,369дка, пета категория, находяща се в местността „Койза гърбина”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 200047, ІI – ри дял с площ от 5,415дка от имот - нива цялата от 11,375дка, пета категория, находяща се в местността „Черналева”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 239082.
   Стойността на дяла е 8 305,00 лева.
               Определението във връзка с теглене на жребий подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - В. в едноседмичен срок от днес считано за ищеца и в едноседмичен срок от получаване препис от определението за ответника.
               СЪДЪТ
                                                                                                                                                                                                             ОПРЕДЕЛИ:
               Изготвените талони със дяловете да се пришият към делото.
               СЪДЪТ
                                                     ОПРЕДЕЛИ:
               ОСЪЖДА ищеца А.И.А., ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати държавна такса в полза на Районен съд – В., сумата в размер на 332.20 лева.
               ОСЪЖДА ответника С.В.С., ЕГН ********** с адрес *** да заплати държавна такса по сметка на Районен съд – В., сумата в размер на 332.20 лева.
               ОСЪЖДА ответника С.В.С., ЕГН ********** с адрес *** да заплати държавна такса по сметка на Районен съд – В. върху уважените искания по сметки, сумата в размер на 60.69 лева.
               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - В. в едноседмичен срок от днес считано за ищеца и в едноседмичен срок от получаване препис от определението за ответника.
               По отношение искането за присъждане на разноски по производството от ищеца, съдът намира, че същото е основателно по отношение на сумата 496.50 лева съразмерно дяла на ищеца. Ответникът е оспорвал правото на извършване на съдебна делба. С оглед на горното
               СЪДЪТ
                                                     ОПРЕДЕЛИ:
               ОСЪЖДА ответникът С.В.С., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на ищеца А.И.А., ЕГН ********** с адрес: ***, направените от последния разноски съразмерно дяла му, в общ размер на 496.50 лева.
               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - В. в едноседмичен срок от днес считано за ищеца и в едноседмичен срок от получаване препис от определението за ответника.
               СЪДЪТ
                                                    ОПРЕДЕЛИ:
               ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 2008/2015г. по описа на Районен съд – В..
               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - В. в едноседмичен срок от днес считано за ищеца и в едноседмичен срок от получаване препис от определението за ответника.
     Протоколът изготвен в съдебно заседание приключило в 10.50 часа.
                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                    СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници