Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 807-2018
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 07.11.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  седми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                            Съдебни заседатели:
при участието на секретаря М. В. и прокурора... сложи за разглеждане АНД № 807 по описа за 2018 г. докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
За жалбоподателя  ЕТ „В. – И.И.“ редовно призован,    се явява  И.И. и с адв. Б. с пълномощно от по-рано.
За АНО – ОБДХ Видин, редовно призован, се явява адв. С. И. с пълномощно от по-рано.
Актосъставителят А.А.А.  не се явява,  редовно призован. От същия е постъпила писмена молба с приложена към нея служебна бележка, с която заявява, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, тъй като се намира на служебна командировка в гр. София.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 
АДВ. Б.: Моля да  се даде ход на делото, във връзка с допуснатите доказателства за срока за обжалване, тъй като това беше спорното и беше дадена възможност да се представи плика и обратната разписка.
АДВ. И.: Моля да се даде ход на делото. Представям ангажираното от предишното съдебно заседание известие за доставяне. От представеното доказателство е видно, че е спазена процедурата за връчване на НП. Пощенският служител е посетил два пъти адреса в рамките на един месец, и след това е върнал пратката като не потърсена в ОБДХ. Следователно НП е влязло в сила на 06.09.2017 г., поради което подадената жалба в съда през 2018 г. се явява просрочена.
АДВ. Б.: Твърдим, че е налице не редовно връчване на НП и че не е спазена предвидената в ЗАНН процедура, както и че в нарушение на чл. 45 от ЗПУ и общите условия за доставка пощенски куриерски доставки одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията, не е спазена процедурата за връчване на конкретната пратка, каквато заявяват със самото писмо. Съгласно практиката на ВРС и Административен съд Видин, която потвърждава и разпоредбата на двата акта, лицето следва да е търсено най-малко три пъти, с конкретно отбелязване с дата и час на търсене. Поради което считам, че жалбата е подадена в срок, когато доверителят ми е разбрал през месец юни 2018 г. за издаденото НП. Същият е разбрал това от свидетеля счетоводител на фирмата, който е получил известие за задължението по НП от НАП Видин. Във връзка с това моля да ми бъде допуснат този свидетел, да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, който водим.
АДВ. И.: Не възразявам да бъде разпитан свидетеля.
          Съдът
                              О П Р Е Д Е Л И :
          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
          ПРИЕМА представеното писмено доказателство и допуска поискания свидетел.
          Снема самоличността на свидетеля.
          М. И. Д.-С. – год., б.р.
          На свидетеля се напомни наказателната отговорност по чл. 290 от НК, същата обеща да говори истината.
           СВИДЕТЕЛЯТ Д.-С.: Работя като счетоводно обслужване на фирмата на жалбоподателя от самото регистриране. Не сме получавали НП в счетоводните регистри. Имам информация от електронния регистър от сайта на НАП от данъчно осигурителната сметка на фирмата, от където стават видни всички видове задължения, текущи и към публичен изпълнител. Към лятото 2018 г. установих, че му търсят сумата от  шестстотин лева и актосъставител е БАБХ и го уведомих за това. Не мога да кажа коя дата беше, беше лятото.
          Страните заявиха,че нямат повече въпроси към свидетеля.
          АДВ. И.: Разпита на свидетеля не установи, кога е получено НП. Дружеството е уведомено чрез обратна разписка на адреса на седалището на дружеството една година след подаване на жалбата, с оглед на което моля да приемете, че срока за обжалване е пропуснат и моля да прекратите делото.
            АДВ. Б.: Считам, че АНО по никакъв начин не е предприел действия за редовно връчване на НП. От приложените доказателства се установи, че не са спазени предвидените в закона процедури за връчване на НП. На АНО му е било ясно къде се намира амбулаторията на жалбоподателя, която видно от приложената АНП е посещавана неколкократно във връзка със съставянето на документите по нея, а именно: констативен протокол и АУАН. Същите са му връчени в амбулаторията, а НП не му е връчено лично, не е извикан за да му бъде връчен и му е изпратено нередовно. От разпитания свидетел в днешното съдебно заседание се потвърди обстоятелството, че до момента от получаването на информацията от НАП Видин чрез счетоводната фирма обслужваща ЕТ, жалбоподателят не е знаел за издаденото НП. Считам, че са налице условията на чл. 185 и 186 от НПК за възстановяване на срока за обжалване на НП, тъй като същото  е нередовно връчено.
         Съдът като взе предвид становището на страните относно допустимостта на жалбата и искането за прекратяване производството предвид нейната просроченост, както и събраните в тази насока писмени и гласни доказателства приема, че настоящата жалба, с която се атакува НП в действителност се явява подадена след предвидения законов срок, тъй като е постъпила в РС Видин на 26.06.2018 г., а съгласно известието за доставяне НП се счита връчено на 29.08.2017 г., следователно влязло в сила на 06.09.2017 г. Предвид на горното настоящето производство следва да бъде прекратено. Водим от горното Съдът
                                            ОПРЕДЕЛИ:
             ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство по АНД № 807/2018 г. на ВРС.
             Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Административен съд Видин в 15-дневен срок от днес.
    Протоколът написан в съдебно заседание в   9.50  часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
 
ПРИЕМА представената по същото административно-наказателна преписка по НП 01009/11.07.2017 г. на Директор Областна дирекция „Безопасност на храните“ Видин.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.
АДВ. ИВАНОВА: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.
СНЕМА самоличността на явилите свидетеля:
А.А.А.   –   год., б.р.
 На свидетеля се напомни отговорността по чл.290 от НК и същия обеща да говори истината.
Пристъпи се към разпит на свидетеля.
СВИДЕТЕЛЯТ  А.:   
Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетеля.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
АДВ. ИВАНОВА: Нямам други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Съдът  
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:
АДВ. ИВАНОВА:
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.
Протоколът написан в съдебно заседание в      часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници