Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 124-2018
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 453/16.10.2018 г. ПО НОХД № 124/2018г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД
Производството по делото е образувано по внесен от РП- Видин обвинителен акт, против Ц.Б.Ф., роден на *** ***, адрес за призоваване- с. Владиченци, обл. Видин, ул. „Пета" №2, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, осъждан, ЕГН- ********** *** в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество "Теси ЦФБ” ЕООД, с ЕИК 202176255, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к. „Гео Милев" №11, вх. 3, ап. 177  на 15.12.2013г. - в 30 дневен срок от спиране на плащанията считано от 15.11.2013 г., по задължения на дружеството произтичащи от Справка-декларация по Закона за данък добавена стойност за м.10.2013г., не е поискал от Видински окръжен съд откриване на производство по несъстоятелност - престъпление по чл. 227б, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
Подсъдимият - не се явява в съд. Заседание, след като е нередовно призован на всички известни по делото адреси. Същият е обявен за ОДИ по определение на Съда от 03.04.2018г.  След като констатира, че местоживеенето на подсъдимия в страната не е известно и след щателно издирване не е установено , а от друга страна, че неявяването на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина Съдът даде ход на делото при условията на чл.269, ал.2 във връзка с ал.3 т.2  от НПК, като  подсъдимият се представлява от редовно назначен служебен защитник.                
Представителят на РП - Видин заяви в с.з., че поддържа обвинението, така, както е внесено с обвинителния акт.
Процесуалният представител на подсъдимия моли за минимално наказание.
Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:
       След извършена на търговското дружество „Теси ЦФБ" ЕООД гр. Видин, представлявано от подсъдимия Ц.Б.Ф., данъчна ревизия, приключила с обобщен РА с № Р-22220415006419-091-001/14.03.2016 г., са установени задължения на дружеството към 08.09.2016 г., произтичащи от невнесен ДДС в общ размер на 494 701.45 лв,, от които 383 163.27 лв. главница и 111 538.18 лв. лихва. По делото са приложени РД и последвалия го РА от извършеното ревизионно производство спрямо дружеството с които е установен данък по ЗДДС за внасяне. Тъй като данъкът не е внесен, то в ТД на НАП Велико Търново е образувано изпълнително дело № 160003687/2016г.
Акта е връчен на 22.03.2016г. на подсъдимия от св.Т. и е оформен с подписите на свидетелите Ф. и В. , тъй като Ф. отказал да получи и подпише АУАН.
Видно от заключението на изготвената съдебно-икономическа експертиза, приобщено по делото по реда на чл.283 от НПК  задълженията  на  „Теси  ЦФБ  "   ЕООД с  ЕИК  202176255,  управлявано  и представлявано от Ц.Б.Ф., ЕГН **********,*** са следните:
ДДС по ДРА 22220415006419-091-001/14.03.2016 г. - 28878831 лв.
КД по ДРА 22220415006419-091-001/14.03.2016 г . - 94142,96 лв.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 453/16.10.2018 г. ПО НОХД № 124/2018г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД
Лихва към 12.12.2016 г. - 121577,12 лв.
Лихва по СД по ЗДДС за м.09.2013г./14.10.2013г. - 0,57 лз.
ДДС по СД по ЗДДС за м. 10.2013 г./ПЛ 1.2013 г. - 232 лв.
Лихва по СД по ЗДДС за м. 10.2013 г. - 72,55 лв.
Общо задължения на „Теси ЦФБ" ЕООД- 504813,51 лв.
„Теси ЦФБ" ЕООД е спряло да извършва плащанията към на НАП на 15.11.2013 г. като не е погасило задължението си по СД по ЗДДС за м. 10.2013 г. в размер на 232 лв., което е било дължимо до 14.11.2013 г., т.е. дружеството е изпаднало в неплатежоспособност на 15.12.2013 г.
От приобщеното към доказателствата по делото по реда на чл.283 от НПК  писмо на ВОС е видно, че във фирмено отделение няма постъпила молба за откриване на производство по несъстоятелност и обявяване на „Теси ЦФБ“ ЕООД в неплатежоспособност.
От приложената по делото справка за съдимост е видно, че подсъдимия е осъждан.
Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  свидетелските показания на свидетелите В.,Ф. , В., М.,  А. и Т., както и от писмените доказателства приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК. 
Събраните в хода на съдебното следствие доказателства са непротиворечиви, взаимно допълващи се и анализирани в своята съвкупност не налагат различни изводи.
Видно от показанията на св. В. и Ф. свид. З.Н.Т. -гл. инспектор по приходите в ТД на НАП В. Търново офис Видин, е връчила на подсъдимия  по делегация рев. акт. Свид. Т. се е свързала с управителя на „Теси ЦФБ" ЕООД – Ф. и той се е явил на 22.03.2016 г. в офиса Видин, но е отказал да получи РА и да подпише разписката за това на последната страница на акта. Затова РА е връчен по реда на чл. 30, ал. 4 от ДОПК /отказа да получи РА/, т.е. в присъствието на свидетели, а именно: свид, В.П.Ф. и свид. Л.Н.В.. Свидетеля Ф. заявява , че Ф. като разбрал за каква сума е РА е отказал да го подпише и да го получи.
Св.А. и Т.  дават обяснения за причината да се извърши ревизия на дружеството.
Св. В. и М. дават показания за извършената от тях в качеството си на служители на ТД НАП София ревизия на „Теси ЦФБ“ ЕООД гр.Видин. Според същите ревизионния акт потвърждава констатациите на ревизионния доклад. Има установени задължения на дружеството , точния размер на които е определен в акта. РА не е обжалван и е влязъл в сила.От търговеца не са извършвани плащания по установените задължения.  
Съдът кредитира изцяло показанията на тези свидетели , които намира за обективни , незаинтересовани , кореспондиращи помежду си , очертаващи по един безсъмнен начин последователността на случилото се.
Подсъдимият Ф.  , разпитан на досъдебното производство се признава за виновен. Дава обяснения в насока , че са му предложили да регистрират фирма на негово име за което да получава заплата. Тъй като не
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 453/16.10.2018 г. ПО НОХД № 124/2018г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД
получавал заплата мислел , че фирмата не развива дейност. Твърди , че не е знаел за задълженията по РА , нито , че е следвало да открие производство по несъстоятелност пред съда. Съдът не дава вяра и не кредитира обясненията на подсъдимия в частта в която същия твърди , че не е знаел , че има задължения по РА и размера на същите, тъй като това противоречи на показанията на свидетелите Ф. и В. , видно от които подсъдимия е разбрал, че има такива задължения , както и размера им и именно поради това е отказал получаването на акта. Съдът намира , че същите са защитна теза на подсъдимия.
Съобразно така установената фактическа обстановка съдът приема за установено от правна страна следното:
От обективна страна с деянието си  Ц.Б.Ф. е осъществил от обективна страна състава на  престъплението по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК, за това, че в гр. Видин в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество "Теси ЦФБ” ЕООД, с ЕИК 202176255, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к. „Гео Милев" №11, вх. 3, ап. 177  на 15.12.2013г. - в 30 дневен срок от спиране на плащанията считано от 15.11.2013 г., по задължения на дружеството произтичащи от Справка-декларация по Закона за данък добавена стойност за м.10.2013г., не е поискал от Видински окръжен съд откриване на производство по несъстоятелност
Обв. Ц.Б.Ф. като управител и представител на търговско дружество "Теси ЦФБ” ЕООД, е годен субект на престъплението по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК и от обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посоченото престъпление чрез бездействие. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2014г. на ВКС по т.д. № 5/2014г., ОСНК, управителят и представителят на търговско дружество или кооперация е самостоятелен субект на престъплението по чл.227б, ал.2 от НК и следва да носи наказателна отговорност, ако в      30-дневен срок от спиране на плащанията не поиска от съда да открие производство по несъстоятелност. За изпълнението на това задължение не е необходимо да има изрично възлагане от колективен орган на управление. В конкретния случай обв. Ф. е съзнавал за наличието на публичноправни задължения към НАП, тяхната изискуемост и ликвидност, но въпреки това, като управител на търговското дружество "Теси ЦФБ” ЕООД, същият не депозирал пред съда – Окръжен съд – Видин искане за обявяване на търговското дружество в несъстоятелност. Съобразно установената съдебна практика, след изтичане на 30 дни от спиране на плащанията по изискуемо и ликвидно задължение, търговецът, в случая - управителят на търговското дружество, е длъжен да поиска от съда да открие производство по несъстоятелност, независимо дали според него финансовите задължения са временни или постоянни, преодолими или не, дали дружеството разполага с
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 453/16.10.2018 г. ПО НОХД № 124/2018г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД
парични средства, имущество или вземания, или не. Това задължение произтича от закона - чл.626, ал.1 от ТЗ, и е свързано с качеството на съответното лице като „търговец” по смисъла на чл.2, ал.2 от ТЗ, като управител и представляващ търговското дружеството, а това дружество се явява „длъжник” по изискуемото публично-правно задължение за внасяне на задължителни осигурителни вноски. Задължението на длъжника да инициира откриване на производство по несъстоятелност, е възведено с оглед защита интересите на кредиторите. След изтичане на предвидения в разпоредбата на чл.227б, ал.2 от НК, 30-дневен срок, деянието се явява довършено, а в случая, този срок по изтича на 15.12.2013г. и след този момент, т.е. на 16.12.2013г. настъпват предвидените в закона вредни последици.
От субективна страна деянието е извършено виновно – с пряк умисъл.  Той съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал неговите общественоопасни последици и искал тяхното настъпване. Узнал за възникналите изискуеми и ликвидни парични задължения на представляваното от него дружество по публичноправни задължения, знаел и за действията, които трябва да предприеме, тъй като бил търговец, но въпреки това не ги извършил.
При определяне наказанието на подсъдимия Ф., съдът отчете следното:
Подсъдимият Ф. е осъждан. На досъдебното производство  признава вината си.
Поради горното и предвид големия период от време от датата на деянието  съдът намери, че следва да наложи на подсъдимия по  - лекото от предвидените от Закона  наказания , а именно „Глоба“.
От друга страна съдът при определяне на размера на наказанието отчете големия размер на задълженията на дружеството, предишните осъждания на Ф., които обстоятелства мотивираха налагането на максималния размер на наказанието , а именно „Глоба“ в размер на 5000 лева.
В този си вид, размер и начин на изтърпяване съда счита, че наложеното на подсъдимият Ф. наказание ще осъществи в пълнота целите визирани в чл.36 от НК, както по отношение на подсъдимият, така и по отношение на обществото.
Като причина за осъществяване на деянието съдът отчете нежеланието на подсъдимия да се съобразява с установения в страната правов ред.
По изложените съображения съдът постанови присъдата  си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници