Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1334-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 06.11.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. Л.Г.
                                                                                      2. И.П.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Емил Младенов
сложи за разглеждане НОХД № 1334 по описа за 2018 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Младенов.
Подсъдимият С.А. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – София и с адв. С.И.И., вписана в НРПП под № 559, назначена за служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство – ДП № ЗМ 65/2018 г. по описа на ГПУ – Видин.
Пострадалият П.Г.Г. нередовно призован не се явява, призовката е получена на 02.11.2018г. от дъщеря му, без задължение да я предаде.
В залата се намира собственикът на откраднатата вещ К. И. И..
В залата се намира Н.К.И. – преводач от български език на руски език и обратно.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА Н.К.И. като преводач от български език на руски език и обратно.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
К. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Извършва се превод от български език на руски език и обратно.
Снема самоличността на преводача:
Н.К.И.: 55г., б.р.
На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 НК и същата обеща да даде верен превод.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не възразяваме, че не е преведен обвинителния акт и разпореждането за даване на съд.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин. Не възразявам, че обвинителния акт и разпореждането не са преведени на арабски език.
К. И.: Не възразявам делото да приключи със споразумение. Нямам имуществени претенции към подсъдимия.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
С.А., роден на *** г. в К., К.ец, К.ско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, без адрес в Р. България.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от обвинителния акт и досъдебното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
К. И.: Не възразявам делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият С.А., роден на *** г. в К., К.ец, К.ско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, без адрес в Р. България за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2018г. в района на 809 р.км. от р. Дунав, в землището на с. Кошава, обл. Видин, посредством синя пластмасова лодка, без бордови номер е излязъл през границата на страната от Р. България в Р. Румъния без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес и „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева.
Подсъдимият С.А., роден на *** г. в К., К.ец, К.ско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, без адрес в Р. България за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2018 г. в района на 809 р.км. от р. Дунав, в землището на с. Кошава, обл. Видин е отнел чужди движими вещи, които не са под постоянен надзор, от владението на П.Г.Г., ЕГН - **********,*** без негово съгласие с намерението незаконно да ги присвои и собственост на К. И. И., ЕГН-**********,***, а именно: синя пластмасова лодка, без бордови номер на стойност 980 (деветстотин и осемдесет) лева и две метални весла на стойност 60 (шестдесет) лева, всичко на обща стойност 1040 (хиляда и четиридесет) лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл.195, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Страните се споразумяват на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия С.А., със снета по делото самоличност да му бъде наложено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящото споразумение, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание да бъде присъединено наказанието „глоба” в размер на 100 (сто) лева.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК да се приспадне  времето, през което спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.
Вещественото доказателство – мобилен телефон Айфон с имей № 990002251352066 да се върне на подсъдимия С.А..
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият С.А., роден на *** г. в К., К.ец, К.ско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, без адрес в Р. България за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2018г. в района на 809 р.км. от р. Дунав, в землището на с. Кошава, обл. Видин, посредством синя пластмасова лодка, без бордови номер е излязъл през границата на страната от Р. България в Р. Румъния без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ТРИ  МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес
Подсъдимият С.А., роден на *** г. в К., К.ец, К.ско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, без адрес в Р. България за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2018 г. в района на 809 р.км. от р. Дунав, в землището на с. Кошава, обл. Видин е отнел чужди движими вещи, които не са под постоянен надзор, от владението на П.Г.Г., ЕГН - **********,*** без негово съгласие с намерението незаконно да ги присвои и собственост на К. И. И., ЕГН-**********,***, а именно: синя пластмасова лодка, без бордови номер на стойност 980 (деветстотин и осемдесет) лева и две метални весла на стойност 60 (шестдесет) лева, всичко на обща стойност 1040 (хиляда и четиридесет) лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл.195, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес
Страните се споразумяват на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия С.А., със снета по делото самоличност да му бъде наложено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящото споразумение, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното общо наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание да бъде присъединено наказанието „глоба” в размер на 100 (сто) лева.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК да се приспадне  времето, през което спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.
Вещественото доказателство – мобилен телефон Айфон с имей № 990002251352066 да се върне на подсъдимия С.А..
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
          /С.А./                                                /С. И. /
ПРОКУРОР:
          /Е. Младенов/
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия С.А. и служебния защитник С.И..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1334/2018г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
По силата на закона мярката за процесуална принуда „Задържане под стража” отпада с влизането на споразумението в законна сила.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Определя възнаграждение в размер на 40.00 (четиридесет) лева на преводача от български на руски език и обратно Н.К.И..
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                              1.
СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                              2.
 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници