Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1096-2018
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 17.10.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на   седемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.П.
                                            Съдебни заседатели: 1.  Р.Е.
                                                                                      2.  П.М.
 
при участието на секретаря М. Владимирова и прокурора И. Ц.
сложи за разглеждане НОХД № 1096 по описа за 2018 година, докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Целова.
          Подсъдимата В.Г.М. се явява лично, редовно призован и с адв. Г.Г. с пълномощно от по-рано.
           По хода на делото.
           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 
           АДВ.  Г.: Да се даде ход на делото. 
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
На основание § 114 съдът разяснява правата на страните по чл.248, като настоящото съдебно заседание следва да се счита като разпоредително такова. Страните следва да вземат отношение по следните въпроси:
1. Подсъдно ли е делото на съда;
2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. Взетите мерки за процесуална принуда;
7. Искания за събиране на нови доказателства;
8. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ.  Г.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМАТА М.: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. 
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното такова. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимата:
          В.Г.М. - родена на *** ***,   българка, с българско гражданство, със средно образование,  безработна, омъжена,  реабилитирана по право, ЕГН **********.
 АДВ. Г.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимата В.Г.М.   се признава за ВИНОВНА в това, че  на 07.07.2018 г.  В С. Ц.С., обл. В., ул. „П.“, пред дом № , в лек автомобил марка „Ауди“, модел „ А6“ с рег. №– лична собственост, е държала акцизни стоки без български акцизен бандерол, а именно: 300 броя кутии цигари марка „Gold Mount“ 80  mm, на стойност 1410 /хиляда четиристотин и десет/ лева, когато такъв, се изисква по закона – чл. 100 и чл. 123 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 25, чл. 28 и чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, за което и на основание същият текст и във връзка с чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК да й бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от три години.
            Разноските по делото да се възложат на подсъдимата. Веществените доказателства да се отнемат в полза на държавата.
  ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.
  ПОДСЪДИМАТА М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.
 
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:
         /В.М./                         /И. Ц./
АДВОКАТ:
            /Г.Г./
Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимата  В.Г.М. приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК
                                О П Р Е Д Е Л И :
         ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което:
          В.Г.М. - родена на *** ***, българка, с българско гражданство, със средно образование,  безработна, омъжена,  реабилитирана по право, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че   на 07.07.2018 г.  В С. Ц. С., обл. В., ул. „П.“, пред дом № , в лек автомобил марка „Ауди“, модел „ А6“ с рег. №– лична собственост, е държала акцизни стоки без български акцизен бандерол, а именно: 300 броя кутии цигари марка „Gold Mount“ 80  mm, на стойност 1410 /хиляда четиристотин и десет/ лева, когато такъв, се изисква по закона – чл. 100 и чл. 123 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 25, чл. 28 и чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, за което и на основание същият текст и във връзка с чл. 55, ал. 1 ,т. 1 от НК й налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от три години.
       На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимата  М. наказанието Глоба и Лишаване от права.
       ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 300 броя кутии цигари марка „Gold Mount“ 80  mm или 6000 къса цигари, на съхранение в ОД МВР Видин следва да бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.
                 ОСЪЖДА подсъдимата В.Г.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД МВР Видин сумата 46.92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева, изразходвана за изготвяне на експертиза.
                   На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът 
                     О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1096/2018 г. по описа на ВРС. 
ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
                  На съдебните заседатели ще се определи възнаграждение съгласно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдено заседание  в   11.30  часа.
                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                          СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                2.
 
                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници