Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 651-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 18.10.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. П.М.
                                                                                      2. П.К.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Е. М.
сложи за разглеждане НОХД № 651 по описа за 2018 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..
Подсъдимият Е.О.Д. се явява лично и с адв. И.И. с пълномощно от досъдебното производство.
Подсъдимият П.Д.П. се явява лично.
В залата се явява адв. Ж.И.И., вписана в НРПП под № 522, определена с писмо изх. № 503/25.06.2018г. на АС при АК – Видин и назначена с определение от закрито съдебно заседание на 25.06.2018г. за служебен защитник на подсъдимия П.Д.П..
Подсъдимият М.Л.П. се явява лично.
В залата се явява адв. М.В.Г., вписана в НРПП под № 4242, определена с писмо изх. № 504/25.06.2018г. на АС при АК – Видин и назначена с определение от закрито съдебно заседание на 25.06.2018г. за служебен защитник на подсъдимия Мариян Л.П..
Пострадалият П.Е.С. се явява лично. Повереникът му адв. А.А. уведомен в предишното съдебно заседание не се явява.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОСТРАДАЛИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание. Заявявам, че желая същото да се проведе, независимо че отсъства повереника ми адв. А.А..
АДВ. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ П.П.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. В.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ М.П.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като страните заявяват, че щетите са възстановени и сме постигнали споразумение със защитниците и подсъдимите. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОТРАДАЛИЯТ: Поддържам казаното от Прокурора. Заявявам, че щетите са ми възстановени и нямам имуществени претенции към подсъдимите. Не възразявам същите да сключат споразумение. Заявявам, че оттеглям предявения граждански иск и се отказвам от същия.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства в чл.248, ал.1 НПК. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин. Възстановили сме щетите на пострадалия.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Видински районен съд. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Моля делото да приключи със споразумение. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати. Представям и моля да приемете писмено доказателство – системен бон на Български пощи ЕАД, от което е видно, че на пострадалия сме превели сумата от 420 лева, която представлява остатък от невъзстановени имуществени вреди. Моля съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ П.П.: Поддържам казаното от защитника ми. Признавам се за виновен и желая да сключа споразумение с Районна прокуратура – Видин.
АДВ. В.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство и няма допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство, довели до ограничаване правата на страните. Искаме делото да приключи със споразумение. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Искаме съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ М.П.: Поддържам казаното от служебния защитник относно обстоятелствата визирани в чл.248, ал.1 НПК. Признавам се за виновен. Желая да сключа споразумение по с Прокуратурата.
Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представеното писмено доказателство - системен бон на Български пощи ЕАД.
ДОПУСКА отказ от предявения граждански иск.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. Пострадалото лице твърди, че подсъдимите са му възстановили нанесените щети от престъплението и няма имуществени претенции към същите. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимите, както следва:
Е.О.Д., ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 25.05.2015 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
П.Д.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 29.05.2012 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ П.П.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
М.Л.П., ЕГН: **********,***, настоящ адрес:***, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 14.09.2012 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ М.П.: Не съм получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни, но не възразявам делото да се разгледа, тъй като съм подготвил защитата си.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК. 
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимите сме постигнали споразумение относно вината на същите, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ П.П.: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
АДВ. В.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ М.П.: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимите постигнахме съгласие относно виновността на последните, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият Е.О.Д., ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. на 15.11.2016 г. до 09.00 ч. на 16.11.2016 г., в гр.Брегово, обл.Видин, ул. „Презвитер Козма" № 5, в съучастие, като съизвършител с П.Д.П. с ЕГН: ********** и М.Л.П. с ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „520 И" с ДК № СА 3926 МК, собственост на Л.Л. П. и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на врата на гараж, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, а именно:
1. 1 бр. бензинов електрически генератор, марка „Honda", модел „ЕВ 11000", на стойност 380 лв. /триста и осемдесет лева/;
2. 10 л. бензин, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
3. 1 бр. перфоратор, марка „Kirkel", ведно с куфар, на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/;
4. 1 бр. перфоратор, марка „RAIDER", ведно с куфар, 11 бр. свредла и 1 бр. патронник, на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
5. 1 бр. ел. дрелка, марка „Елпром", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
6. 1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „PEUGEOT", ведно   със зарядно устройство, на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
7. 1 бр. ъглошлайф, марка „Einhell" c поставен диск, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
8. 1 бр. ел. ръчен циркуляр, марка „Kirkel", на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
9. 1 бр. ъглошлайф, марка „RTR", с поставен диск, на стойност 80 лв. / осемдесет лева/;
10.    1 бр. ел. пистолет за горещ въздух, марка „RAIDER", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
11. 1 бр. ел. дрелка, марка „RAIDER, PROFESSIONAL", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
12. 1 бр. ъглошлайф, марка „BWS900", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
13. 1 бр. ел. шлайф машина, марка „T.I.P", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
14.    1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „Argos", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
15.  1 бр. зарядно устройство за акумулатори, модел „ТА 600" на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
16.      1 бр. моторен трион марка „Хускварна", модел „340", на стойност 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, от владението и собственост на П.Е.С., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени – престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
Подсъдимият П.Д.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. на 15.11.2016 г. до 09.00 ч. на 16.11.2016 г., в гр. Брегово, обл. Видин, ул. „Презвитер Козма" № 5, в съучастие, като съизвършител с Е.О.Д. с ЕГН: ********** и М.Л.П. с ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „520 И" с ДК № СА 3926 МК, собственост на Л.Л. П. и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на врата на гараж, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, а именно:
1. 1 бр. бензинов електрически генератор, марка „Honda", модел „ЕВ 11000", на стойност 380 лв. /триста и осемдесет лева/;
2. 10 л. бензин, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
3. 1 бр. перфоратор, марка „Kirkel", ведно с куфар, на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/;
4. 1 бр. перфоратор, марка „RAIDER", ведно с куфар, 11 бр. свредла и 1 бр. патронник, на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
5. 1 бр. ел. дрелка, марка „Елпром", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
6. 1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „PEUGEOT", ведно   със зарядно устройство, на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
7. 1 бр. ъглошлайф, марка „Einhell" c поставен диск, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
8. 1 бр. ел. ръчен циркуляр, марка „Kirkel", на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
9. 1 бр. ъглошлайф, марка „RTR", с поставен диск, на стойност 80 лв. / осемдесет лева/;
10.    1 бр. ел. пистолет за горещ въздух, марка „RAIDER", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
11. 1 бр. ел. дрелка, марка „RAIDER, PROFESSIONAL", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
12. 1 бр. ъглошлайф, марка „BWS900", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
13. 1 бр. ел. шлайф машина, марка „T.I.P", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
14.    1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „Argos", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
15.  1 бр. зарядно устройство за акумулатори, модел „ТА 600" на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
16.      1 бр. моторен трион марка „Хускварна", модел „340", на стойност 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, от владението и собственост на П.Е.С., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
Подсъдимият М.Л.П., ЕГН: **********,***, настоящ адрес:***, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. на 15.11.2016 г. до 09.00 ч. на 16.11.2016 г., в гр. Брегово, обл. Видин, ул. „Презвитер Козма" № 5, в съучастие, като съизвършител с П.Д.П. с ЕГН: ********** и Е.О.Д. с ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „520 И" с ДК № СА 3926 МК, собственост на Л.Л. П. и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на врата на гараж, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, а именно:
1. 1 бр. бензинов електрически генератор, марка „Honda", модел „ЕВ 11000", на стойност 380 лв. /триста и осемдесет лева/;
2. 10 л. бензин, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
3. 1 бр. перфоратор, марка „Kirkel", ведно с куфар, на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/;
4. 1 бр. перфоратор, марка „RAIDER", ведно с куфар, 11 бр. свредла и 1 бр. патронник, на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
5. 1 бр. ел. дрелка, марка „Елпром", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
6. 1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „PEUGEOT", ведно   със зарядно устройство, на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
7. 1 бр. ъглошлайф, марка „Einhell" c поставен диск, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
8. 1 бр. ел. ръчен циркуляр, марка „Kirkel", на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
9. 1 бр. ъглошлайф, марка „RTR", с поставен диск, на стойност 80 лв. / осемдесет лева/;
10.    1 бр. ел. пистолет за горещ въздух, марка „RAIDER", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
11. 1 бр. ел. дрелка, марка „RAIDER, PROFESSIONAL", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
12. 1 бр. ъглошлайф, марка „BWS900", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
13. 1 бр. ел. шлайф машина, марка „T.I.P", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
14.    1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „Argos", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
15.  1 бр. зарядно устройство за акумулатори, модел „ТА 600" на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
16.      1 бр. моторен трион марка „Хускварна", модел „340", на стойност 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, от владението и собственост на П.Е.С., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
Подсъдимите Е.О.Д., П.Д.П. и М.Л.П., със снета по делото самоличност се съгласяват да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 48.30 (четиридесет и осем лева и тридесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
ПОДСЪДИМИЯТ П.П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
ПОДСЪДИМИЯТ М.П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият Е.О.Д., ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. на 15.11.2016 г. до 09.00 ч. на 16.11.2016 г., в гр.Брегово, обл.Видин, ул. „Презвитер Козма" № 5, в съучастие, като съизвършител с П.Д.П. с ЕГН: ********** и М.Л.П. с ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „520 И" с ДК № СА 3926 МК, собственост на Л.Л. П. и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на врата на гараж, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, а именно:
1. 1 бр. бензинов електрически генератор, марка „Honda", модел „ЕВ 11000", на стойност 380 лв. /триста и осемдесет лева/;
2. 10 л. бензин, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
3. 1 бр. перфоратор, марка „Kirkel", ведно с куфар, на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/;
4. 1 бр. перфоратор, марка „RAIDER", ведно с куфар, 11 бр. свредла и 1 бр. патронник, на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
5. 1 бр. ел. дрелка, марка „Елпром", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
6. 1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „PEUGEOT", ведно   със зарядно устройство, на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
7. 1 бр. ъглошлайф, марка „Einhell" c поставен диск, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
8. 1 бр. ел. ръчен циркуляр, марка „Kirkel", на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
9. 1 бр. ъглошлайф, марка „RTR", с поставен диск, на стойност 80 лв. / осемдесет лева/;
10.    1 бр. ел. пистолет за горещ въздух, марка „RAIDER", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
11. 1 бр. ел. дрелка, марка „RAIDER, PROFESSIONAL", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
12. 1 бр. ъглошлайф, марка „BWS900", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
13. 1 бр. ел. шлайф машина, марка „T.I.P", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
14.    1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „Argos", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
15.  1 бр. зарядно устройство за акумулатори, модел „ТА 600" на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
16.      1 бр. моторен трион марка „Хускварна", модел „340", на стойност 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, от владението и собственост на П.Е.С., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени – престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
Подсъдимият П.Д.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. на 15.11.2016 г. до 09.00 ч. на 16.11.2016 г., в гр. Брегово, обл. Видин, ул. „Презвитер Козма" № 5, в съучастие, като съизвършител с Е.О.Д. с ЕГН: ********** и М.Л.П. с ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „520 И" с ДК № СА 3926 МК, собственост на Л.Л. П. и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на врата на гараж, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, а именно:
1. 1 бр. бензинов електрически генератор, марка „Honda", модел „ЕВ 11000", на стойност 380 лв. /триста и осемдесет лева/;
2. 10 л. бензин, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
3. 1 бр. перфоратор, марка „Kirkel", ведно с куфар, на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/;
4. 1 бр. перфоратор, марка „RAIDER", ведно с куфар, 11 бр. свредла и 1 бр. патронник, на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
5. 1 бр. ел. дрелка, марка „Елпром", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
6. 1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „PEUGEOT", ведно   със зарядно устройство, на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
7. 1 бр. ъглошлайф, марка „Einhell" c поставен диск, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
8. 1 бр. ел. ръчен циркуляр, марка „Kirkel", на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
9. 1 бр. ъглошлайф, марка „RTR", с поставен диск, на стойност 80 лв. / осемдесет лева/;
10.    1 бр. ел. пистолет за горещ въздух, марка „RAIDER", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
11. 1 бр. ел. дрелка, марка „RAIDER, PROFESSIONAL", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
12. 1 бр. ъглошлайф, марка „BWS900", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
13. 1 бр. ел. шлайф машина, марка „T.I.P", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
14.    1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „Argos", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
15.  1 бр. зарядно устройство за акумулатори, модел „ТА 600" на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
16.      1 бр. моторен трион марка „Хускварна", модел „340", на стойност 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, от владението и собственост на П.Е.С., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
Подсъдимият М.Л.П., ЕГН: **********,***, настоящ адрес:***, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. на 15.11.2016 г. до 09.00 ч. на 16.11.2016 г., в гр. Брегово, обл. Видин, ул. „Презвитер Козма" № 5, в съучастие, като съизвършител с П.Д.П. с ЕГН: ********** и Е.О.Д. с ЕГН: **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „520 И" с ДК № СА 3926 МК, собственост на Л.Л. П. и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на врата на гараж, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, а именно:
1. 1 бр. бензинов електрически генератор, марка „Honda", модел „ЕВ 11000", на стойност 380 лв. /триста и осемдесет лева/;
2. 10 л. бензин, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
3. 1 бр. перфоратор, марка „Kirkel", ведно с куфар, на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/;
4. 1 бр. перфоратор, марка „RAIDER", ведно с куфар, 11 бр. свредла и 1 бр. патронник, на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
5. 1 бр. ел. дрелка, марка „Елпром", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
6. 1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „PEUGEOT", ведно   със зарядно устройство, на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
7. 1 бр. ъглошлайф, марка „Einhell" c поставен диск, на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
8. 1 бр. ел. ръчен циркуляр, марка „Kirkel", на стойност 60 лв. /шестдесет лева/;
9. 1 бр. ъглошлайф, марка „RTR", с поставен диск, на стойност 80 лв. / осемдесет лева/;
10.    1 бр. ел. пистолет за горещ въздух, марка „RAIDER", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
11. 1 бр. ел. дрелка, марка „RAIDER, PROFESSIONAL", на стойност 30 лв. /тридесет лева/;
12. 1 бр. ъглошлайф, марка „BWS900", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
13. 1 бр. ел. шлайф машина, марка „T.I.P", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
14.    1 бр. акумулаторен винтоверт, марка „Argos", на стойност 40 лв. /четиридесет лева/;
15.  1 бр. зарядно устройство за акумулатори, модел „ТА 600" на стойност 20 лв. /двадесет лева/;
16.      1 бр. моторен трион марка „Хускварна", модел „340", на стойност 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, от владението и собственост на П.Е.С., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
Подсъдимите Е.О.Д., П.Д.П. и М.Л.П., със снета по делото самоличност се съгласяват да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 48.30 (четиридесет и осем лева и тридесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
ПОДСЪДИМ:                              ЗАЩИТНИК:
           /Е. Д./                                                /И. И./
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /П. П./                                                /Ж. И. /
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /М. П./                                                /М. В./
ПРОКУРОР:
          /Е. М./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимите Е.Д., П.П. и М.П. и адвокат-защитниците И.И., Ж.И. и М.В..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 651/2018 г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
На съдебния заседател П.К. да се изплати сумата от 10.00 (десет) лева от бюджета – пътни разноски за участието й в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                              1.
СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                              2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници