Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3512-2017
        Р Е Ш Е Н И Е  - 501
       гр.Видин, 17.10.2018г.
     В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                             Председател : Владимир Крумов
                                                                 
при секретаря Г. Начева като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 3512 по описа за 2017год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД във вр. с чл. 288а, ал. 3 от КЗ/отм./, във вр. с чл. 288, ал. 12, от КЗ/отм./ и чл. 86 от ЗЗД от Гаранционен фонд гр. София против И.П.Н., ЕГН **********,***.
Твърди се от ищеца, че на основание чл. 288а, ал. 1, т. 1 от КЗ/отм./ възстановил изплатеното от Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи на Националното Бюро на Федерална Република Германия по щета № 120517/21.11.2012г. обезщетение за имуществени вреди общо в размер на 5 300,53лева за увредения от пътнотранспортно произшествие, настъпило на 26.02.2012г. в гр. Офенбах ам Майн, мотоциклет „Я“, собственост на Х.К. от Федерална Република Германия. Посочва се, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки лек автомобил „Р.“ с ДК № * ** **, собственост на Иво Костадинов, при движение на заден ход, излизайки от паркомясто преди Гайсхорнщрасе, удря правомерно паркирания мотоциклет „Я“ рег. № **-** **, и така причинява процесното пътнотранспортно произшествие.  Ответникът е управлявал автомобила без да има задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Поддържа се, че ищецът е поканил ответника да възстанови платеното, но плащане не е извършено.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата от 5 300,53лв., представляваща възстановеното от ищеца обезщетение за имуществени вреди, ведно със законна лихва, считано от завеждане на иска в съда до окончателното плащане. Иска направените в производството разноски.
Ответникът, в срока за отговор чрез назначения особен представител, не е подал писмен отговор на исковата молба. В откритото съдебно заседание оспорва основателността на иска.
По делото са събрани писмени доказателства.
Видинският районен съд след преценка на събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:
Видно от Доклад за ПТП, на 26.02.2012г. преди Гайсхорнщрасе В, в Офенбах ам Майн, при излизане на заден ход от паркомясто, лек автомобил с български рег. № * **** ХМ е блъснал мотоциклета на Х.К., рег. № **-** **. Съгласно отразеното в доклада мотоциклетът е бил паркиран на тротоара. При настъпилото пътнотранспортно произшествие са настъпили повреди на мотоциклета. От справка от база данни на информационен център към Гаранционен фонд, се установява, че за лек автомобил с ДК № * **** ХМ няма данни да е сключена застраховка „Гражданска отговорност” към 26.02.2012г.
През месец декември на 2012г. ищецът е заплатил на НББАЗ сумата от 5 300,53лева обезщетение по щета № 12-0517/12. Ищецът е изпратил до ответника регресна покана от 12.05.2017г. за възстановяване на исковата сума.
Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор поради което не следва да се обсъждат.
С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна :
Исковете са основателни. Съгласно чл. 288а, ал. 1, т. 1 от КЗ /отм./ Гаранционният фонд възстановява суми, изплатени от компенсационен орган на държава членка, когато моторното превозно средство на виновния водач обичайно се намира на територията на Република България и в двумесечен срок от настъпване на застрахователното събитие не може да се определи застрахователят;
Съгласно чл. 288, ал. 1, б.”а” от КЗ/отм./, Гаранционен фонд изплаща обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, когато виновният водач няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност". Съгласно ал. 12, на чл. 288 от КЗ след изплащане на обезщетението, фондът встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното.
Безспорно се установи, че от противоправното поведение на ответника като участник в движението с лек автомобил марка „Р.” с ДК № * **** ХМ, при излизане на заден ход от паркомясто, е блъснал мотоциклета на Х.К., рег. № **-** **, паркиран на тротоара. Вредите са пряк и непосредствен резултат от причиненото непозволено увреждане по вина на ответника. Установи се също, че ответникът не е имал валидна застраховка „Гражданска отговорност”, поради което ищецът е възстановил на НББАЗ заплатените от последния на Националното Бюро на Федерална Република Германия застрахователно обезщетение в исковия размер за причинените имуществени вреди. Ответникът е надлежно поканен да възстанови платеното обезщетение на ищеца, но плащане не е извършено.
На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът ще следва да заплати на ищеца и направените разноски по делото за държавна такса, възнаграждения за вещи лица, възнаграждение за особен представител на ответника в общ размер на 807,05лв.
Направените от ответника разноски остават в негова тежест.
Воден от горното, Съдът
Р Е Ш И :
Осъжда И.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати на  Гаранционен фонд гр. София, ул. Граф Игнатиев № 2, представлявано от Б.И.М., сумата от 5 300,53лв. – изплатено обезщетение за имуществени вреди, по щета № 12-0517 / 2012г., от настъпило на 26.02.2012г. във Федерална Република Германия пътнотранспортно произшествие, ведно със законната лихва върху главницата, считано от завеждане на иска в съда – 07.12.2017г. до окончателното изплащане.
Осъжда И.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати на  Гаранционен фонд гр. София, ул. Граф Игнатиев № 2, представлявано от Б.И.М., сумата от 807,05лв. направени разноски по производството.
            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                                       Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници