Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1085-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 30.08. 2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 30 АВГУСТ 2018година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
Съдебни заседатели:
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора       Росица Маркова........……….сложи за разглеждане
НОХД 1085...........  по описа за 2018год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Маркова.
Подсъдимия Е.Д.Д.- редовно призован- се явява лично и с адв.Петър Тодоров, упълномощен с пълномощно от днес.
СВИДЕТЕЛИТЕ
А.И.И.- редовно призован-се явява. 
Е.Г.А.– редовно призован-не се явява. По делото от същия е постъпила молба с която уведомява съда, че не може да се яви в с.з., поради лични причини.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
          ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
          Адв.Петър Тодоров: Също. Да се даде ход на делото.
          ПОДСЪДИМИЯ : Моля да се даде ход на делото.
              Съдът                           ОПРЕДЕЛИ:
                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
              Снема самоличността на подсъдимия.
              Е.Д.Д., роден на ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.
              Самоличността се сне  от лична карта № 641572948 издадена на 01.02.2011год. от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
              СНЕМА самоличността на свидетеля:
А.И.И. -38год.,б.р.
               На свидетеля се разясни отговорността по чл.290 от НК и същия обеща да говори истината, след което се изведе от залата.   
               На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     
              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите.
         Адв. Петър Тодоров: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.
      ПОДСЪДИМИЯ Д.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт в срок.
С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилия се свидетел следва да бъде освободен, за което
 ОПРЕДЕЛИ:
Освобождава явилия се свидетел.
          ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия Е.Д.Д. по силата на което, подсъдимия Е.Д.Д., роден на ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** сепризнава за ВИНОВЕН в това:
  1. Че на 14.08.2018г. по път ІІІ-1411 в землището на с.Слана бара, обл.Видин в посока от гр.Видин към с.Слана бара, обл.Видин управлява МПС- мотопед марка „Пиаджо” с номер на рамата ZAPC0100000036776 което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства- престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК,за което и на основание чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК във връзка с чл. 54 и  във връзка с чл.36 от НК подсъдимия Е.Д.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „ глоба” в размер на 500.00лв./петстотин/ лева.
  2. Че на 14.08.2018г. по път ІІІ-1411 в землището на с.Слана бара, обл.Видин в посока от гр.Видин към с.Слана бара, обл.Видин управлява МПС- мотопед марка „Пиаджо” с номер на рамата ZAPC0100000036776без съответно свидетелство за управление  на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред с НП № 17-0953-002184 от 30.11.2017г- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК за което и на основание чл.343в,  ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК във връзка от НК подсъдимия Е.Д.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпинаказание” Лишаване от свобода” за срок от 6/ шест/ месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК  да бъде отложено за срок от 3/ три/ години и „ глоба” в размер на 500.00лв. ./петстотин/ лева.
На основание чл.23, ал.1 от НК подсъдимия Е.Д.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи общо наказание измежду така наложените му в размер на по-тежкото, а именно: Лишаване от свобода” за срок от 6/ шест/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК  да бъде отложено за срок от 3/ три/ години и „ глоба” в размер на 500.00лв.         
 Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство. 
АДВ. Петър Тодоров: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.
ПОДСЪДИМИЯ Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.
          ПОДСЪДИМИЯ Е.Д.Д., роден на ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** се  признава за ВИНОВЕН в това:
  1. Че на 14.08.2018г. по път ІІІ-1411 в землището на с.Слана бара, обл.Видин в посока от гр.Видин към с.Слана бара, обл.Видин управлява МПС- мотопед марка „Пиаджо” с номер на рамата ZAPC0100000036776 което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства- престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК,за което и на основание чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК във връзка с чл. 54 и  във връзка с чл.36 от НК подсъдимия Е.Д.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „ глоба” в размер на 500.00лв./петстотин/ лева.
  2. Че на 14.08.2018г. по път ІІІ-1411 в землището на с.Слана бара, обл.Видин в посока от гр.Видин към с.Слана бара, обл.Видин управлява МПС- мотопед марка „Пиаджо” с номер на рамата ZAPC0100000036776без съответно свидетелство за управление  на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред с НП № 17-0953-002184 от 30.11.2017г- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК за което и на основание чл.343в,  ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК във връзка от НК подсъдимия Е.Д.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание” Лишаване от свобода” за срок от 6/ шест/ месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК  сеотлага за срок от 3/ три/ години и „ глоба” в размер на 500.00лв.
На основание чл.23, ал.1 от НК подсъдимия Е.Д.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи общо наказание измежду така наложените му в размер на по-тежкото, а именно: Лишаване от свобода” за срок от 6/ шест/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК  да бъде отложено за срок от 3/ три/ години и „ глоба” в размер на 500.00лв.         
 
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Е.  Д./                                          /ПЕТЪР ТОДОРОВ/
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /РОСИЦА МАРКОВА/
          Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,
съдът ОПРЕДЕЛИ: 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия Е.Д. и адвокат защитника му Петър Тодоров.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Прекратява производството по НОХД № 1085/2018г. по описа на Видински районен съд.
            Протоколът написан в съдебно заседание на 30.08.2018год. и заседанието завърши в   14.25часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници