Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1056-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 23.08.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети август две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                       Съдебни заседатели: 1.Р.К.
2. Н. НИКОЛОВА- ИЛИЕВА        
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора Илияна Целова, сложи за разглеждане ЧНД № 1056 по описа за 2018 година докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА.
На именното повикване в 14.10 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Ил.Целова.
Осъденият Б.Т.С. *** от ОЗО-Видин.
В залата се явява адв.Полина Сашова Башлийска от АК-Видин, вписана под № 550 в НРПП,  посочена АС при АК-Видин за служебен защитник на осъдения Б.Т.С., и назначена за такава с определение от закрито заседание с дата 21.08.2018год.
Осъдения Б.Т.С.: Желая да ме защитава адв.Башлийска.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
АДВ.Башлйска: Моля да се даде ход на делото.
Осъдения С.: Също. Да се даде ход на делото.
Съдът
                                  ОПРЕДЕЛИ:
                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема приложената по делото справка за съдимост на осъдения Б.Т.С..
Снема самоличността на осъдения:
Б.Т.С. - роден на *** *** 17, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********.
Самоличността се удостовери по данни на осъдения и по данни от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства.
АДВ. Башлийска: Няма да соча нови доказателства.
Осъденият: Няма да соча нови доказателства.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: поддържам направеното предложение и моля да определите едно общо наказание по трите дела, а именно най тежкото наложено по НОХД № 1770/2017год. по описа на РС-Видин, а именно 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, като моля на основание чл.24 от НК същото се увеличи с 12 месеца лишаване от свобода, като моля да се зачете  времето през което същият е бил задържан под стража” по най от делото, както и
АДВ.Башлийска:  До момента подсъдимия е изтърпял общо 38 месеца лишаване от свобода и задържането му под стража, като той е изтърпял исканата кумулация, като считам, че исканото увеличение е неоснователно или поне е силно завишено. Не се касае за престъпление с висока степен на обществена опасност. Подсъдимия е изтърпял тези присъди и приложението на чл.24 с увеличение от 12 месеца е неоснователно. Деянието, за която е последната присъда е извършена преди осъждането от Белоградчишкия и Ломския съд, дори преди и деянието по делото, като считам, че той до момента е излежал почти цялата си присъда.
ОСЪДЕНИЯТ Б.С.: Моля да ми направите кумулация. Искам от съда да се приложи чл.23-25 от НК, а да не се прилага чл.24 от НК, защото аз не съм виновен за това деяние за което съм осъден.
Съдът, след като съобрази постъпилата молба, становището на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, в частност приложената справка за съдимост установи следното:
Б.Т.С., ЕГН ********** ***, е осъден, както следва:
1.Със Споразумение поНОХД№169 /2017г. на РС-Белоградичк за престъпление по чл.131а от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 / две/ години и 8 /осем/ месеца, при първоначален „строг" режим.
Деянието е извършено на 25.03.2016г.
Споразумението е от 28.03.2017
2.  С Присъда   по НОХД № 569   / 2015 г. по описа на PC-Лом   за
престъпление  по  чл.196,  ал.1,  т.2  от  НК  му  е     наложенонаказание „Лишаване от свобода" за срок от 2 /две / години   при „строг" режим.
Деянието е извършено на 14.04.2015г.
Присъдата е в сила от 14.06.2017г.
3.   С Присъдапо НОХД №1770   / 2017 г. по описа на PC - Видин
за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК му е    наложено наказание
„Лишаване от свобода" за срок от 3 /три / години   и 6 /шест/ месеца  при
„строг" режим. Присъдата е потвърдена с решение   № 66по ВНОХД №
161 / 2018г. по опис на Окръжен съд -Видин

Деянието е извършено на неустановени дати за времето от 29.04.2015г. до 05.05.2015г.
Присъдата е в сила от 27.07.2018г./ с мярка за неотклонение задържане под стража за времето от 12.05.2015г. до 18.02.2016г./
В предложението на осъденото лице се иска да се определи на осъдения Б.Т.С., ЕГН ********** ***, едно общо най-тежко наказание по НОХД № 169 / 2017г. на РС-Белоградчик , НОХД № 569 /2015 г. по опис на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. на РС-Видин, а именно „ лишаване от свобода" за срок от 3 / три / години и 6 /шест/ месеца, което да се изтърпи при първоначален „строг " режим.
Съдът счита, че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения Б.Т.С.  по НОХД № 169 / 2017г. на РС-Белоградчик , НОХД № 569 /2015 г. по опис на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. на РС-Видин,тъй като деянията , за които му е наложено наказание с присъдите са извършени преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях, като следва да бъде определено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените по горепосочените дела, а именно: „ лишаване от свобода" за срок от 3 / три/ години и 6 /шест/ месеца при „строг" режим.
На основание чл.24 от НК, с оглед упоритата престъпна дейностследва да се увеличи така определеното наказание  с 6 месеца „лишаване от свобода".
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да се приспадне времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
Водим от горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията, наложени на Б.Т.С. - роден на *** *** 17, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото наказание, измежду наказанията наложени по НОХД № 169 / 2017г. на РС-Белоградчик , НОХД № 569 /2015 г. по опис на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. на РС-Видин, а именно: Лишаване от свобода"за срок от 3 / три/ години и 6 /шест/ месеца при „строг" режим.
На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА общото наказание с още 6 месеца „лишаване от свобода”.
ПОСТАНОВЯВА така определеното наказание Лишаване от свобода"в размер общо на 4 /четири/ години да се търпи при строг" режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видински окръжен съд.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдебно заседание на 23.08.2018г. и заседанието завърши в  14.30часа.
                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
2.          
                                             СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници