Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1055-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 23.08.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети август две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                            Съдебни заседатели: 1.С.Н.
2.О.С.
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора Илияна Целова, сложи за разглеждане ЧНД № 1055 по описа за 2018 година докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА.
На именното повикване в 14.40 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Илияна Целова.
Осъденият Т.С.М. ***..
В залата се явява адв.Полина Сашова Башлийска от АК-Видин, вписана под № 550 в НРПП,  посочена АС при АК-Видин за служебен защитник на осъдения Т.С.М., и назначена за такава с определение от закрито заседание с дата 21.08.2018год.
Осъдения Т.С.М.: Желая да ме защитава адв.Башлийска.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
АДВ.БАШЛИЙСКА: Моля да се даде ход на делото.
Осъдения М.: Също. Да се даде ход на делото.
Съдът
                                  ОПРЕДЕЛИ:
                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема приложената по делото справка за съдимост на осъдения  Т.С.М..
Снема самоличността на осъдения:
Т.С.М. - роден на *** г. в гр. Белоградчик, живущ *** 6, българин, български гражданин, основно образование, женен, осъждан, ЕГН **********.
Самоличността се удостовери по данни на осъдения и по данни от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства.
АДВ.БАШЛИЙСКА: Няма да соча нови доказателства.
Осъденият: Няма да соча нови доказателства.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да определете на М. едно общо най- тежко наказание по посочените в предложението две дела, а именно 1 година и 6 месеца, като на осн.чл.25 моля да се приспадне  изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата, като моля на основание чл.24 от НК моля да увеличите наказанието лишаване от свобода с още 3 месеца. На основание чл. 59, ал. 1 и 2 от НК следва да се зачете времето, през което спрямо лицето е била взета МНО „Задържане под стража“ или „Домашен арест“ по някоя от горецитираните присъди.
АДВ. БАШЛИЙСКА: Моля да приемете, че са налице основанията за прилагане на чл.230-25 от НК като наложите едно общо наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода. Не е основателно искането по чл.24 от НК за увеличаване на наказанието с още 3 месеца. От приложената справка за съдимост и от предложението на РП лицето е изтърпяло изцяло наказанието по НОХД № 21/2016год. на РС-Лом което е 1 година, а присъдата по която е настоящето дело е за деяние което е извършено преди деянието по дело № 21/2016г. на РС-Лом. Считам, че не са налице основанията да бъде увеличено общото наказание като това няма да доведе до никакъв възпитателен ефект по отношение на осъдения. Същият е изтърпял почти цялото наказание.
ОСЪДЕНИЯТ: Искам да ми се наложи най ниското наказание.
Съдът, след като съобрази постъпилата молба, становището на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, в частност приложената справка за съдимост установи следното:
Т.С.М., ЕГН ********** ***, е осъден, както следва:
          1.С Присъда по НОХД № 21 / 2016г. на PC-Лом за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 5 от НК, изменена с Решение по ВНОХД № 69 /16 на ОС-Монтана и му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 / една/ година, при първоначален „строг" режим
Деянието е извършено на 23.07.2015г./изтърпяно/
Присъдата е в сила от 05Л2.2016.
2. С Присъда по НОХД № 1770 / 2017 г. по описа на PC - Видин за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 5 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 / една/ година и 6 /шест/ месеца при „общ" режим. Присъдата е потвърдена с Решение № 66 от 27.07.2018г. по ВНОХД № 161/18поописнаОС-Видин
Деянието е извършено на неустановени дати за времето от 29.04.2015г. до 05.05.2015г.
Присъдата е в сила от 27.07.2018г.
В предложението на осъденото лице се иска да се определи на осъдения Т.С.М., ЕГН ********** ***, едно общо най-тежко наказание по НОХД № 21 / 2016г. на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. по опис на РС-Видин, а именно „ лишаване от свобода" за срок от „ лишаване от свобода" за срок от 1 / една/ година и 6 /шест/ месеца при „общ" режим.
Съдът счита, че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения Т.С.М.  по НОХД № 21 / 2016г. на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. по опис на РС-Видин,тъй като деянията по същите са извършени преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях, като следва да бъде определено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените по горепосочените дела, а именно: „ лишаване от свобода" за срок от 1 / една/ година и 6 /шест/ месеца при „общ" режим.
Съобразявайки съдебното минало на осъдения , Съдът намира искането на РП Видин за увеличаване на размера на общото определено наказание с ТРИ месеца за основателно.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да се приспадне времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията, наложени на Т.С.М. - роден на *** г. в гр. Белоградчик, живущ *** 6, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото наказание, измежду наказанията наложени по НОХД № 21 / 2016г. на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. по опис на РС-Видин, а именно: Лишаване от свобода"за срок от 1 / една/ година и 6 /шест/ месеца при „общ" режим.
На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на общото наказание с ТРИ МЕСЕЦА Лишаване от свобода".
ПОСТАНОВЯВА така определеното наказание Лишаване от свобода"в размер общо на 1 /една/ година и 9 /девет/ месеца да се търпят при „общ" режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видински окръжен съд.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдебно заседание на 23.08.2018г. и заседанието завърши в 15.00часа.
       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                                                                                      2.          
                                             СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници