Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1054-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 23.08.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети август две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                            Съдебни заседатели:1.Л.П.
2.З.К.
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора Илияна Целова, сложи за разглеждане ЧНД № 1054 по описа за 2018 година докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА.
На именното повикване в 14.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Илияна Целова.
Осъденият М.И.П. се явява доведен от Затвора-Враца от ОЗО-Видин.
В залата се явява адв.Полина Сашова Башлийска от АК-Видин, вписана под № 550 в НРПП, посочена АС при АК-Видин за служебен защитник на осъдения П., и назначена за такава с определение от закрито заседание с дата 21.08.2018год.
Осъдения М.П.: Желая да ме защитава адв.Башлийска.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
АДВ.Башлийска: Моля да се даде ход на делото.
Осъдения П.: Също. Да се даде ход на делото.
Съдът
                                  ОПРЕДЕЛИ:
                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема приложената по делото справка за съдимост на осъдения М.И.П..
Снема самоличността на осъдения:
М.И.П. - роден на *** г. в гр. Кула, живущ *** 31, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, ЕГН **********.
Самоличността се удостовери по данни на осъдения и по данни от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства.
АДВ.БАШЛИЙСКА: Няма да соча нови доказателства.
Осъденият: Няма да соча нови доказателства.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение и моля да се определи едно общо най тежко наказание по дело № 1770/2016год. по описа на РС-Видин, като изтърпи най тежкото от 3 години и 6 месеца при „ строг” режим, като се зачете изтърпяното до момента, както и задържането и домашния арест.
АДВ. Башлийска: Моля да приемете направеното предложение на РП, същото е законосъобразно като бъдат зачетени изтърпяното наказание  и домашния арест.
ОСЪДЕНИЯТ: Моля да ми направите кумулация, това е в мой интерес.
Съдът, след като съобрази постъпилата молба, становището на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, в частност приложената справка за съдимост установи следното:
М.И.П., ЕГН ********** ***, е осъден, както следва:
1.Сьс Споразумение по НОХД № 142 / 2017г. на РС-Белоградчик за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода'' за срок от 4 / четири/ месеца, при първоначален „строг" режим
Деянието е извършено на 09.07.2017./изтърпяно/
Присъдата е в сила от 18.07.2017.
2. С Присъда по НОХД № 1770 / 2017 г. по описа на PC - Видин за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 5 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 / три/ години и 6 /шест/ месеца при „строг" режим. Присъдата е потвърдена с Решение № 66 от 27.07.2018г. по ВНОХД № 161/18по опис на ОС-Видин
Деянието е извършено на неустановени дати за времето от 29.04.2015г. до 05.05.2015г.
Присъдата е в сила от 27.07.2018г.
В предложението на осъденото лице се иска да се определи на осъдения М.И.П., ЕГН ********** ***, едно общо най-тежко наказание по НОХД № 142 / 2017г. на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. по опис на РС-Видин, а именно „ лишаване от свобода" за срок от 3 / три/ години и 6 /шест/ месеца при „строг" режим.
На основание чл. 25. ал. 2 от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения наказание „Лишаване от свобода" по някоя от горецитираните присъди.
На основание чл. 59, ал. 1 и 2 от НК следва да се зачете времето, през което спрямо лицето е била взета МНО „Задържане под стража“ или „Домашен арест“ по някоя от горецитираните присъди.
Съдът счита, че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения М.И.П. по НОХД № 142 / 2017г. на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. по описана РС-Видин,като следва да бъде определено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените по горепосочените дела, а именно: „ лишаване от свобода" за срок от 3 / три/ години и 6 /шест/ месеца при „строг" режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да се приспадне времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията, наложени на М.И.П. - роден на *** г. в гр. Белоградчик, живущ *** 31, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото наказание, измежду наказанията наложени по НОХД № 142 / 2017г. на PC-Лом и НОХД № 1770 /2017г. по опис на РС-Видин, а именно: Лишаване от свобода"за срок от 3 / три/ години и 6 /шест/ месеца при „строг" режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видински окръжен съд.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдебно заседание на 23.08.2018год. и заседанието завърши  в  14.40часа.
       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници