Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
 • Видин, пл. "Бдинци" №1,
 • тел. 600782
 • факс 600791
 • дан. № 4050001011
 • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 969-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 21.08.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми август две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                            Съдебни заседатели:
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора И. Целова
сложи за разглеждане ЧНД № 969 по описа за 2018 година докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА.
На именното повикване в 12.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Целова.
Осъденият В.Т.Ф. – редовно призован- налице.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
Осъдения: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема приложената по делото справка за съдимост на осъдения В.Т.Ф..
Снема самоличността на осъдения:
В.Т.Ф.,  роден на *** ***, българин, българско гражданство, разведен, висше образование, с постоянен адрес и адрес ***, осъждан с ЕГН **********.
Самоличността на осъдения се удостовери от лична карта № 606803929, издадена на 21.05.2009год. от МВР-Видин, след което същата се върна на осъдения.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства.
Осъденият: Няма да соча нови доказателства.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от РП - Видин предложение по чл.306 ал.1 т.1 НПК за определяне на едно общо най-тежко наказание измежду наложените по НОХД № 138/2018 г. и НОХД № 312/2018 г., и двете по описа на РС – Видин.Налице са основанията на чл.25, във вр. чл.23 от НК за определяне на едно общо най-тежко наказание, а именно „Пробация"включващо следните пробационни мерки:
 • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/
  месеца,   с   периодичност   на   явяване   и   подписване   пред
  пробационен служител или определено от него длъжностно
  лице два пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробациопен служител за
срок от 8 /осем/ месеца
и моля на основание чл. 25. ал. 2 от НК  да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения наказание „Пробация" по някоя от горецитираните присъди.
ОСЪДЕНИЯТ: Моля да ми направите кумулация.
Съдът, след като съобрази постъпилото предложение от РП – Видин, становището на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, в частност приложената справка за съдимост установи следното:
В.Т.Ф., ЕГН: ********** ***, е осъден, както следва:
1.   С Присъда по НОХД № 138 /2018г. на РС-Видин му   е   наложено   наказание„Пробация",   включващо   следните
пробационни мерки:

 • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/
  месеца,    с    периодичност    наявяване    и    подписване    пред
  пробационен служител или определено от него длъжностно лице
  два пъти седмично;
 • Задължителни  периодичнисрещи с  пробационен служител  за
  срок от 6 /шест/ месеца.
Деянието е извършено на 18.10.2016 г. Присъдата е влязла в сила на 14.06.2018 г.
2.   С присъда по НОХД № 312/2018 г. по описа на Районен съд -
Видин   му   е   наложено   наказание„Пробация",   включващо   следните
пробационни мерки:

 • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/
  месеца,   с   периодичност   на   явяване   и   подписване   пред
  пробационен служител или определено от него длъжностно
  лице два пъти седмично;
 • Задължителни периодични срещи с пробационен служител за
  срок от 8 /осем/ месеца.
Деянието е извършено на 21.11.2016 г.
Присъдата е влязла в сила на 13.07.201 8 г.
В предложението на РП – Видин по чл.306, ал.1, т.1 се иска да определи на осъдения В.Т.Ф., ЕГН: ********** ***, едно общо най-тежко наказание по НОХД № 138/2018 г. и НОХД № 312/2018 г., двете по описа на РС - Видин, а именно „Пробация"включващо следните пробационни мерки:
 • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/
  месеца,   с   периодичност   на   явяване   и   подписване   пред
  пробационен служител или определено от него длъжностно
  лице два пъти седмично;
 • Задължителни периодични срещи с пробациопен служител за
  срок от 8 /осем/ месеца.
На основание чл. 25. ал. 2 от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения наказание „Пробация" по някоя от горецитираните присъди.
Съдът счита, че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения В.Т.Ф. по НОХД № 138/2018г. и НОХД № 312/2018г., и двете по описа на Районен съд – Видин, тъй като деянията , за които му е наложена наказание са извършени преди да е имало влязла в законна сила присъда , за което и да е от тях,  като следва да бъде определено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените по горепосочените дела, а именно: Пробация"включващо следните пробационни мерки:
 • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/
  месеца,   с   периодичност   на   явяване   и   подписване   пред
  пробационен служител или определено от него длъжностно
  лице два пъти седмично;
 • Задължителни периодични срещи с пробациопен служител за
  срок от 8 /осем/ месеца.
На основание чл. 25. ал. 2 от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения наказание „Пробация" по някоя от горецитираните присъди.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията, наложени на В.Т.Ф.,роден на *** ***, българин, българско гражданство, разведен, висше образование, с постоянен адрес и адрес ***, осъждан с ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото наказание, измежду наказанията наложени по НОХД № 138/2018г. и НОХД № 312/2018г., и двете по описа на Районен съд – Видин, а именно: Пробация"включващо следните пробационни мерки:
 • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/
  месеца,   с   периодичност   на   явяване   и   подписване   пред
  пробационен служител или определено от него длъжностно
  лице два пъти седмично;
 • Задължителни периодични срещи с пробациопен служител за
  срок от 8 /осем/ месеца.
 На основание чл. 25. ал. 2 от НК  приспада изтърпяното до момента от осъдения наказание „пробация" по някоя от горецитираните присъди.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видински окръжен съд.
Протоколът написан в съдебно заседание на 21.08.2018год. и заседанието завърши в 12.40 часа.
                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                             
                                   СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници