Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 626-2018
ПРОТОКОЛ
гр.Видин, 21.08.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи август две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                           
при участието на секретаря Красимира Илиева
и прокурораИ. Целова                 сложи за разглеждане ЧНД № 626 по описа за 2018 г.докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА.
На именното повикване в 11.40 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Целова.
Молителят О.В.Р. се явява лично и с адв. Ц.И. с пълномощно от по-рано.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да даде ход на делото.
АДВ.И.: Моля да се даде ход на делото.
МОЛИТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
 Снема самоличността на молителя, както следва:
О.В.Р., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН- **********.
 Самоличността се установи от лична карта № 643837345, издадена на 12.03.2012год. от МВР-Видин, след което същата се върна на молителя.
ПРОКУРОРЪТ: Представям и моля да приемете удостоверение от ОП-Видин с вх. № 1893 /17.08.2018г. и удостоверение от РП-Видин с изх. № 951/ 16.08.2018 г.
АДВ. И.: Моля да се приемат представените доказателства.
 Молителя: Също.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
АДВ.И.: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
МОЛИТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.Нямам искания за отводи и нови доказателства.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представените писмени доказателства - удостоверение от ОП-Видин с вх. № 1893 /17.08.2018г. и удостоверение от РП-Видин с изх. № 951/ 16.08.2018 г.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
АДВ.И.: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
МОЛИТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Считам, чекъм настоящия момент не са налице основанията за реабилитация на Р.. От справката за съдимост е видно, че за  него по отношение на два от бюлетините и наказанията е допусната реабилитация. Считам, че по НОХД № 1666/2011г. реабилитацията ще настъпи на 11.10.2018г. Същият е осъден на 3 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, след изтичане на срока следва да се присъедини към самия размер на наказанието 3 месеца още 3 години.По отношение на дело № 879/2012год. считам, че съд. реабилитация следва да настъпи на 09.04.2019год., като след изтичане на срока на наказанието следва да са изминали още 3 години, поради което моля да не се допусне реабилитация.
АДВ.И.: Моля да уважите молбата на молителя. Присъда по НОХД № 1666/2011год. е влязло в сила на 25.07.2012год. и  присъдата е 3 месеца с 3 години изпитателен срок и на 25.07.2015год. е изтекъл изпитателния срок и от тогава са минали още 3 години. По втората присъда тя е влязла в сила на 09.10.2012год. и изпитателния срок е изтекъл. По силата на чл.23 понеже са еднородни наказания, като това се зачита по предходното, като към настоящата дата са минали по-вече от 6години и са налице условията за реабилитация. ВКС в своята константна практика остави тезата която поддържа обвинението днес, че с изтичането на 3годишния изпитателен срок са налице всички предпостави за допускане на реабилитация, като моля да реабилитирате г-н Р..
 Молителя Р.: Моля да бъда реабилитиран.
Съдът , за да се произнесе взе предвид следното:
 Лицето О.Р.  с установена по делото самоличност, е осъжданос четири присъди , като по първите две е реабилитирано. Предмет на настоящето производство са присъдите , наложени на същия по НОХД№ 1666/11 г. по описа на РС Видин , с която за деяние извършено на 03.04.2011г.- 06.04.2011г. е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от  три месеца , чието изпълнение е отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за срок от три години , като присъдата е влязла в з.с. на 25.07.2012г. и споразумение по НОХД№ 879/ 09.10.2012г. ,за деяние извършено на 21.04.2012г. по което осъдения се е съгласил да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от  шестмесеца ,като изпълнението на същото  е отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за срок от три години.
 Представителя на РП Видин сочи в с.з , че по аналогия на разпоредбата на чл.88а, ал.3 от НК, че при условно осъждане началния момент от който почва да тече срока по чл.87 ал.1 от НК  е изтичането на изпитателния такъв. Настоящия състав намира , че този начин на изчисляване на сроковете за съдебна реабилитация по реда на чл.87 от НК  е незаконосъобразен, тъй като е в нарушение на материалния закон.
 В случая не е налице непълнота в чл.87 от НК по смисъла на чл.46, ал.2 от ЗНА, налагаща правоприлагане по аналогия. Съгласно чл.87, ал.1 от НК всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание.
Безспорно е, че при ефективно изпълнение на наказанието лишаване от свобода посочения в нормата срок ще тече от изтърпяване на наказанието. Спор в практиката възниква, когато наказанието лишаване от свобода не е изпълнено. Граматическото, систематическо и логическо тълкуване на нормата на чл.87, ал.1 от НК налага извод, че при отложено изпълнение на наказанието лишаване от свобода по реда на Глава VII, Раздел I от НК, срока за съдебна реабилитация започва да тече от изтичане срока на наложеното наказание.
Между срока на наказанието по смисъла на чл.39, ал.1 и ал.2 от НК и изпитателния срок има същностна разлика. Изпитателния срок не е наказание, нито е част от срока на наказанието. Самостоятелността на правната му природа не може да бъде подлагана под съмнение, не само поради изчерпателния регламент на чл.37 от НК, но и поради ясното му разграничаване от срока на наказанието в чл.66, ал.2 от НК.
„Изпълнява” и „изтърпява” са действия свързани с наложеното наказание, но не и с изпитателния срок. Последният не се „изпълнява” или „изтърпява”, а изтича, без да е съпътстван с някакви произтичащи от самия него ограничения за осъдения. Въздържането от противоправно поведение, което е предпоставка да не се изтърпи отложеното наказание, е всъщност конституционно задължение съгласно чл.58, ал.1 от КРБ на всеки български гражданин, без оглед на това дали е осъждан или не.
 В чл.86, ал.1, т.1 от НК за реабилитацията по право е от значение да не е извършено друго престъпление в изпитателния срок при условно осъждане, заради което следва да се изтърпи отложеното наказание, а съгласно чл.88а, ал.1 НК за пълната /абсолютна/ реабилитация е нужно изтичането на срок от изтърпяване на наказанието. Същевременно нормите на чл.86, ал.1, т.1 от НК и чл.88а, ал.3 от НК категорично сочат при условно осъждане като една от формалните предпоставки за настъпване на съответния вид реабилитация изтичане на изпитателния срок. Това е така, защото, принципът при условно осъждане е, че отложеното наказание не се изпълнява-аргумент от чл.66, ал.1 от НК, а се изтърпява само в определени хипотези по чл.68 от НК и това е видно от нормата на чл.68, ал.5 от НК. В нормата на чл.87, ал.1 от НК не е употребен терминът „изтърпяване”, както и липсва детайлизиране на момента от който тече срока при условно осъждане.

 В чл.87, ал.1 от НК е посочено, че предпоставка за съдебна реабилитация е изтичане на три години от изтичане срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание, през който не е извършено друго престъпление наказуемо с лишаване от свобода или по-тежко наказание. За да може да бъде постановена съдебна реабилитация, трябва преди всичко наложеното с присъдата наказание да е било изтърпяно или да е станало неизпълнимо по друга причина, т.е.да няма нищо за изтърпяване. При условно осъждане наказанието не се изпълнява по принцип, освен, ако в изпитателния срок не е извършено друго умишлено престъпление от общ характер, за което е наложено наказание лишаване от свобода. Именно защото наказанието лишаване от свобода за което е приложена разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК не се изпълнява, при  реабилитация по чл.86, ал.1, т.1 и чл.88а, ал.3 от НК началния момент на съответния срок се свързва с изтичането на изпитателния такъв, като е направено категорично разграничение между условното осъждане и осъждането с ефективно изтърпяване на наказанието. При съдебната реабилитация няма такова разграничение  - реабилитация по чл.86, ал.1, т.1 от НК, по чл.87, ал.1 от НК и по чл.88а, ал.3 от НК настъпва при различни предпоставки. Докато за тази по чл.86, ал.1, т.1 от НК и по чл.88а, ал.3 от НК е достатъчно да изтече изпитателния срок при условно осъждане, а във втория случай и допълнителен такъв, през който осъдения да не извърши друго престъпление от общ характер, то при съдебната реабилитация по чл.87, ал.1 от НК изтичането на предвидения в нормата срок е само една от предпоставките за допускането й. Този вид реабилитация не настъпва автоматично, както другите два, без намесата на съответния компетентен орган. Нужно е при съдебната реабилитация съдът да установи, че осъдения е имал добро поведение и е възстановил причинените вреди. Именно развитието на съдебната процедура от една страна същностно разграничава този вид реабилитация, а от друга, създава чрез допълнителните условия за настъпването й и чрез санкцията на съда гаранции, че тя ще бъде допусната по отношение на деец за когото е постигната целта по чл.36, ал.1, т.1 от НК. Това се отнася за всеки осъден, включително и този, по отношение на когото е приложен института на условното осъждане. Такъв деец може да бъде реабилитиран от съда, когато наред с наличието на всички други предпоставки се констатира, че са изтекли и три години от изтичане срока на наложеното с присъдата наказание, а не от изтичане на изпитателния срок.
В този смисъл видно от по- гореизложеното срока на наложеното наказаниес присъда по НОХД№ 1666/12г. е изтекъл на 25.10.2012г., а срока на наказанието по НОХД№ 897/12г. е изтекъл на 09.04.13г., защото наказаниетопо тези присъди не подлежи на изпълнение, а началния момент от който се изчислява този срок е датата на влизане на присъдата в сила. Именно изтичането на срока на наказанието е началния момент на три годишния такъв по чл.87, ал.1 от НК, който срок по НОХД№ 1666/12г.  е изтекъл на 25.10.2015г., а по НОХД№ 897/12г. е изтекъл на 09.04.16г., Незаконосъобразно е разбирането, че за посоченитеосъжданиясрока по чл.87, ал.1 от НК ще изтече шест години след влизане на присъдата в сила, а още повече и след изтичане и на срока на самото наложеното наказание.
За да започне да тече тригодишният срок за съдебна реабилитация, не е нужно, за разлика от реабилитацията по право, да е станало неизпълнимо и допълнителното наказание, а още по-малко да е изтекъл какъвто и да е срок след това. Неизпълнимостта и на допълнителното наказание е нужна не за да започне изтичането на тригодишния срок, а за постановяване на самата съдебна реабилитация, а в случая се установява, че и това наказание към момента на произнася от съда е неизпълнимо.
Съдът , като съобрази горното , а именнно че е изтекъл срока по чл.87 от НК по отношение на наказанията наложени на осъдения по НОХД№ 1666/12г.  и по НОХД№ 897/12г. и двете по описа на РС Видин и като взе предвид , че  до момента
молителят  не е извършил други престъпления
,от деянията не са настъпили вреди, които да са не възстановени, не са налице доказателства Р.  да е имал някакви противообществени прояви, напротив, видно е от извършените справки, че няма образувани срещу него нови наказателни производства, приема, че е налице и последната предпоставка по чл. 87 от НК – лицето да е имало добро поведение. С оглед на това  следва да се допусне съдебна реабилитация за осъжданията на О.В.Р..


Водим от горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъдения О.В.Р., роден на *** ***, обл. Видин, ул. ”Двадесет и седма” № 2, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН:********** по присъда по НОХД № 1666/2011 г. по описа на Районен съд - Видин и споразумение по НОХД № 879/2012 г. по описа на Районен съд – Видин.
Определението подлежи на обжалване пред Видински окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.50часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                               СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници