Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1068-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 22.08.2018г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори август, две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА                  
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора Росица Маркова, сложи за разглеждане НОХД № 1068 по описа за  2018г. докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА
На именното повикване в 11.50 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Р.Маркова.
Подсъдимия А.М. се явява лично, доведени  ОЗО-Видини с адв. М.В., назначена за служебен защитник на досъдебното производство.
В залата се намира А. Мухамед Д., преводач от български език на арабски и обратно.
Подсъдимия А.М. /чрез преводача/: Желая да ме защитава адв.М.В. и на съдебното производство.Заявявам,че разбирам превода от български на арабски език.
Съдът                            О П Р Е Д Е Л И :
Назначава адв. М.В. *** за служебен защитник на подсъдимия А.М.  на съдебното производство.
Назначава  А. Мухамед Д. за преводач от български език на арабски и обратно.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. В.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯ А.М.  / чрез преводача/: Моля да дадете ход на делото.
 Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Снема самоличността на преводачите, както следва:
А. Мухамед Д.- 52год.,б.р.
На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същия обеща да даде верен превод.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
А.М., роден ***г. в Палестина, палестинец, палестинско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, месторабота: безработен, без адрес в Р България Самоличността се сне по данни от подсъдимата и от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ.М.В.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯ А.М.в присъствието на преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
ПОДСЪДИМИЯ А.М.в присъствието на преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯ А.М., роден ***г. в Палестина, палестинец, палестинско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, месторабота: безработен, без адрес в Р България СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕНв това, чена 18.08.2018г. на ГКГШ - Дунав мост Видин - Калафат направил опит да излезе през границата на страната от Р България в Р Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл.279, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НКза което и на основание чл.279, ал.1 във вр. с чл.18, ал.1 във връзка с чл.36 и чл.54 от НКподсъдимият А.М.със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание „лишаване от свобода" за срок 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК  бъде отложено за срок от 3 / три/ години и „глоба" в размер на 100 /сто/ лева.
Подсъдимият А.М.със снета по делото самоличност се съгласявана основание чл.59, ал.2 във връзка с ал.1 от НК да се зачете времето през което е бил задържан, а именно времето от 19.08.2018г. до 22.08.2018 г. включително.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................
   / А.М./
                         /РОСИЦА МАРКОВА/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................
          /М.В./                    / А. Мухамед Д./
Съдът намира,че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимиия А.М.и адвокат – защитника му М.В..
          На преводача А. Мухамед Д. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1068/2018г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание на 22.08.2018год. и заседанието завърши в 12.00часа
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници