Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (149)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по НАХД № 545-2018
                                         Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                          
                                                   гр.Видин, 21.06.2018г.
                                                     в името на народа
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ТРИНАДЕСЕТИ   ЮНИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ОСЕМНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:         
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.                                                         СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                    ЧЛЕНОВЕ:   
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.                          И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                                        КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.                                А.Н.Д.№ 545   ПО   ОПИСА   ЗА   2018 Г.,                                                     ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от В. Н. П. от гр.В., ул.”Г.”, бл.№ , вх.““, ет., ап. с ЕГНпротив Наказателно постановление № 72 от 30.03.2018г. на Кмета на Община В., с което на жалбоподателката е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв./петдесет лева/ на основание чл.27, т.1 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред в Община Видин, извършено от нея административно нарушение по чл.6, ал.1 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред в Община Видин.
            Жалбоподателката с жалбата си моли да бъде уважена жалбата, като основателна, и да бъде отменено наказателното постановление, като незаконосъобразно и необосновано.   
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание поддържа наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано, и оспорва жалбата, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 04.03.2018г. около 14,10ч. в гр.В., ул.“К.Б.“, №  в бар „Б. к.” жалбоподателката П. е използвала озвучителна техника в периода от 14,00ч. до 16,00ч. с което е пречила на околно живущите да почиват.
            Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените и гласни доказателства: цялостната административно-наказателна преписка, акта за установяване на административно нарушение, показанията на свидетеля-актосъставител Йонова, между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират помежду си относно това, което се приема от съда като безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателката е осъществила, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, състава на твърдяното административно нарушение по чл.6, ал.1 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения  ред в Община В. и следва да понесе предвиденото административното наказание в чл.27, т.1 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред в Община Видин. Административно-наказващият орган правилно е определил и наложил административно-наказателната санкцията по вид и размер, предвиден от Наредбата. Извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р     Е     Ш     И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 72 от 30.03.2018г. на Кмета на Община В., с което на В. Н. П. от гр.В., ул.”Г.”, бл.№ , вх.““, ет., ап. с ЕГН  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред АС-Видин с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници