Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (149)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 705-2018
                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е
                                                     гр.Видин, 21.06.2018г.
                                                   
                                                            в името на народа
ВИДИНСКИЯТРАЙОНЕНСЪД,НАКАЗАТЕЛНООТДЕЛЕНИЕ,ВЗАКРИТОЗАСЕДАНИЕНА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ЮНИ ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНАВСЪСТАВ:
                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
ИЗСЛУША ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА ПЛ.П. Ч.Н.Д.№ 705 ПО ОПИСАЗА 2018 ГОД., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:
Производството по делото е по чл.243, ал.4 и сл. от НПК.
            Делото е образувано по жалба от „К. С.“ ЕООД - гр.В. с ЕИК, срещу Постановление № 1562/2010 от 28.05.2018г. на РП-Видин за прекратяване на наказателно производство по пр.пр.№ 1562/2010г. по описа на РП-Видин и ДП № 1133/2010г. по описа на РУ-В., с което е прекратено наказателното производство, водено срещу Н. Д. Н. от гр.., за престъпление по чл.206, ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.29, ал.1, б.“А“ и б.“Б“ от НК.
            Твърди се, че така постановеното постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяна на постановлението, като бъде върнато производството на РП-Видин за продължаване на следствените действия.
            Видинският районен съд, след като разгледа жалбата, събраните по делото доказателства взе предвид атакуваното постановление, прие за установено следното:
            Жалба е подадена от надлежна страна, с правен интерес да обжалва подлежащ на обжалване акт на РП-В. в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна поради следното:
На 15.04.2010г. в гр.Видин в магазин на дружеството жалбоподател дошло лице, което се представило за обвиняемия Н.Последния наел къртач „Хитачи Н65SВ2“ сериен № D61029. Свидетелката И. попълния готова бланка на договор за отдаване под наем на инструмента и го дала на въпросното лице за подпис. Въпросното лице наело къртача за един ден, обаче не го върнал на следващия ден. Свидетелят В. потърсил представилия се за Н. на посочения адрес в гр.Видин, но там живеела майката на същия, която заявила, че лицето живее в гр.С. Свид.И. не познава истинското лице Н. и лицето наело инструмента, както пи че не може да го разпознае. Свидетелката лично е данните на наемателя от личната му карта в договора и представилия се за Наков подписал договора лично пред нея. Иванова не си спомня, но предполага, че е сверила подписа положен в договора с подписа от личната карта. Според назначената и изготвена съдебно-почеркова експертиза по досъдебното производство, подписа положен в реквизита „наемател“ само привидно наподобява подпис и същия има произволен характер и не съдържа достатъчна съвкупност от почеркови признаци, годни за сравнително изследване и идентификация. Така не се установяваучастието на лицето Наков в извършване на престъпление по чл.206, ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл.29, ал.1, б.“А“ и б.“Б“ от НК.   
РП-Видин правилно е установила фактическата обстановка и правилно е приложила закона. Оспорваното постановление не страда от пороците, изложени в жалбата. ВРС споделя изцяло изложената фактическа обстановка от РП-Видин, с оглед на това, че е съобразена изцяло със събрания по делото доказателствен материал. РП-Видин законосъобразно и обосновано е обсъдила всички събрани по делото доказателства, като в мотивите си е дала отговор на въпроса защо приема, че не е извършено деянието предмет на обвинението. Изложените мотиви са прецизно изготвени и съобразени със събраните по делото доказателства. Съдът намира при това положение, че жалбата е неоснователна. Не е установено по безспорен начин в производството, че обвиняемият Наков е автор на деянието предмет на обвинението. РП-Видин е изброила в съображенията си доказателствата, които е взела в предвид, при постановяване на постановлението си, като е изложила подробно в обстоятелствената част, защо е приела, че следва да се приеме, че не е на лице авторство на престъпно деяние от Наков. Извършителството на престъпление не е доказано, нито от обективна нито от субективна страна. Постановлението е и обосновано с оглед на гореизложеното. При това положение ВРС намира, че жалба се явява неоснователна, поради което постановлението на РП-Видин следва да бъде потвърдено. Изложените оплаквания в жалбата не се споделят от съда. Видинският РС намира същото за законосъобразно и обосновано. При това положение съдът намира, че постановлението следва да бъде потвърдено, а жалбата срещу него оставена без уважение.
            С оглед на гореизложеното и на основание чл.243, ал.5 от НПК Съдът  
                                              
О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Постановление № 1562/2010 от 28.05.2018г. по описа на Районна прокуратура – гр.Видин за прекратяване на наказателно производство по пр.пр.№ 1562/2010г. по описа на РП-Видин и ДП № 1133/2010г. по описа на РУ-Видин.
            Определението може да се протестира и обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – гр.Видин.
          
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници