Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (149)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
разпореждане по гр.д. № 1616-2018
РАЗПОРЕЖДАНЕ №
Видинскиятрайонен   съд   ..........................    гражданско   отделениев   закрито
заседание на петнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав :
Председател : Владимир Крумов Членове: 1. 2.
при секретаря....................... и с участието на прокурора............................ изслуша
докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1616 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :
Производството е по реда на чл. 410 от ГПК.
Съдът като взе предвид постъпилото заявление и представените доказателства намира заявлението за недопустимо, поради неспазена подсъдност по място.
Съгласно разпоредбата на чл. 411, ал. 1 от ГПК заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес на длъжника. Видно от справката от Търговския регистър, седалището на длъжника „ЕНБРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, е в гр. София, което попада в съдебния район на Районен съд гр. София. Предвид това компетентен да се произнесе по заявлението е Районен съд гр. София.
       С оглед на това съдът намира, че заявлението следва да се остави без разглеждане, производството по делото да бъде прекратено и делото да се изпрати за разглеждане от Районен съд гр. София.
           С оглед на горното съдът :
РАЗПОРЕДИ :
Оставя без разглеждане заявлението от Н.К.Т..
Прекратява производството по гр. д. № 1616 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин.
Изпраща гр. д. № 1616 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин за разглеждане от Районен съд гр. София.
Разпореждането подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в едноседмичен срок от връчването му на заявителя Н.К.Т..
Районен съдия
Версия за печат
Свързани страници