Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (149)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
разпореждане по гр.д. № 1578-2018
РАЗПОРЕЖДАНЕ №
Видинският   районен   съд   .........................    гражданско  отделение   в   закрито
заседание на деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав :
Председател : Владимир Крумов Членове: 1. 2.
при секретаря ................... и с участието на прокурора........................... изслуша
докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1578 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :
Производството е по реда на чл. 410 от ГПК.
Съдът като взе предвид постъпилото заявление и представените доказателства намира заявлението за недопустимо, поради неспазена подсъдност по място. Съгласно разпоредбата на чл. 411, ал. 1 от ГПК заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес на длъжника. Видно от справката за адресна регистрация, постоянните адреси на длъжниците Б. И. А.и И.С.А., са в гр. Търговище, което попада в съдебния район на Районен съд гр. Търговище. Предвид това компетентен да се произнесе по заявлението е Районен съд гр. Търговище.
         С оглед на това съдът намира, че заявлението следва да се остави без разглеждане, производството по делото да бъде прекратено и делото да се изпрати за разглеждане от Районен съд гр. Търговище.
          С оглед на горното съдът :
РАЗПОРЕДИ :
Оставя без разглеждане заявлението от „ПРОФИ КРЕДИТ България" ЕООД гр. София.
Прекратява производството по гр. д. № 1578 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин.
Изпраща гр. д. № 1578 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин за разглеждане от Районен съд гр. Търговище.
Районен съдия :

Разпореждането подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в едноседмичен срок от връчването му на заявителя.
Версия за печат
Свързани страници