Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3346-2017
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №193
гр.Видин , 23.04.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  
публично  заседание на  двадесет и първи март през две хиляди и осемнадесета година , в състав:
                                                                   Председател:Нина Николова
 
при секретаря  Ф.Николова                      като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 3346 по описа за 2017 г., и за да  се произнесе взе предвид следното:
                Предявеният иск е с правно основание чл.135 ЗЗД.
С искова молба от  А.Б.В. ,  ЕГН: ********** и Г.В.В. с ЕГН: ********** двамата от гр.София  против  А.Ц.Н. ЕГН: ********** ***, и Я.А.Ц. с ЕГН:********** ***, е предявен иск с правно основание чл.135 ЗЗД.
Поддържа се, че по силата на решение от 07.12.2016г. по гр.д.№ 1742/2016г. на ВРС за установяване на вземания, заявени в заповедно производство по ч.гр.д.№ 1186/2016г. на ВРС, ответникът Н. е осъден да заплати на ищеца В. парични суми. Издадени са изпълнителни листове , съгласно решенията по делата и  на 24.03.2017г. са образувани изп.д.№ 182 и 183 /2017г. при ЧСИ Ирина Кирезиева, рег.№ 839, с район на действие СГС. С решението по гр.д.№ 1742/2016г. на РС Видин същият е осъден да заплати и суми  на ответника В. , за което на 25.01.2017г. е образувано изп.д. 33/2017г. при посочения ЧСИ.
Твърди се, че на 31.05.2017г. с договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен с нот.акт 139 ,том, рег.№3618,  нот.д.№247/2017г.по описа на Нотариус Б.Тодоров,   ответникът Н. и Вержиния Венелинова Николова са прехвърлили на ответника Ц.- техен син,  собствения си недвижим имот- ПИ 276, попадащ в УПИ  Vв кв.15 , представляващ 2МЖС от 789 кв.м.,2 ПСС  от 78 кв.м. 1МС –гараж  от 50 кв.м. и 1МСС от 14 кв.м. Твърди се, че с тези действия длъжникът цели да увреди интереса на ищците като кредитор, тъй като на практика правят невъзможно удовлетворението на правата му съдебните решения. Сочи се още, че по образуваните  срещу длъжника изпълнителни дела  за удовлетворяване на вземанията,  е установено, че  към момента на предявяване  на иска по изпълнителните дела не са постъпвали суми.
Иска се договорът за покупко-продажба на недвижим имот, сключен с нот.акт 139 ,том, рег.№3618,  нот.д.№247/2017г.по описа на Нотариус Б.Тодоров,    да бъде обявен за относително недействителен по отношение на ищците по
отношение на  ½  ид.ч. принадлежаща на първия ответник, тъй като придобиването му от ответника е след сключването на брак, и вещта е притежавана  в режим на СИО.  Претендират се разноските по делото.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответниците, които в срока по същия текст   не са  подали  отговор .  
По делото са събрани  писмени доказателства,
Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:По силата на решение от 07.12.2016г. по гр.д.№ 1742/2016г. на ВРС за установяване на вземания, заявени в заповедно производство по ч.гр.д.№ 1186/2016г. на ВРС, е признато за установено по отношение на ответника А.Ц.  Н., че дължи изпълнение на парично задължение  на ищеца А.Б.В.    в размери 2500.00  лева главница, представляваща неплатено задължение по договор за заем от 17.12.2015г., ведно със законната лихва за забава, считано от  подаване на заявлението по чл.410 ГПК на 31.05. 2016г. до окончателното издължаване,  както и разноски в заповедното производство 50.00 лева.Осъден е да заплати разноски в исковото производство 50.00 лева за държавна такса и, както и е осъден да заплати на адвокат Г.В. сумите от 317.50 лева адвокатско възнаграждение в заповедното и 317.50 лева адвокатско възнаграждение в исковото производство.
Издадени са изпълнителни листове , съгласно постановените съдебни актове по делата и  на 24.03.2017г. са образувани изп.д.№ 182 и 183 /2017г. при ЧСИ Ирина Кирезиева, рег.№ 839, с район на действие СГС. С решението по гр.д.№ 1742/2016г. на РС Видин в частта на сумите ,за които същият е осъден да заплати    на ответника В. ,   на 25.01.2017г. е образувано изп.д. 33/2017г. при посочения ЧСИ.
  На 31.05.2017г., с договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен с нот.акт 139 ,том, рег.№3618,  нот.д.№247/2017г.по описа на Нотариус Б.Тодоров,   ответникът А.Ц.Н. и съпругата му  Вержиния Венелинова Николова са прехвърлили на ответника Я.А.Ц.- техен син,  собствения си недвижим имот- ПИ 276, попадащ в УПИ  Vв кв.15 , представляващ 2МЖС от 789 кв.м.,2 ПСС  от 78 кв.м. 1МС –гараж  от 50 кв.м. и 1МСС от 14 кв.м.  По образуваните  срещу длъжника изпълнителни дела  за удовлетворяване на вземанията,  видно от съдебно удостоверение №10301/13.11.2017г. на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева , рег.№839 РД-СГС по изп.д.№ 20178390400182, е установено, че  към момента на предявяване  на иска по изпълнителните дела не са постъпвали суми.
С оглед изложеното от фактическа страна, Съдът прави следните правни изводи:
Съгласно чл.135 ЗЗД, за да е налице осъществяване на фактическия състав на същия текст, е необходимо да е налице увреждане на кредитора и знание на длъжника, че уврежда кредитора. Предвид обстоятелството, че твърдяната увреждаща сделка между длъжника и третото лице – син на длъжника е възмездна, е необходимо да бъде оборена от ответниците установената от ал.2 на чл.135 ЗЗД презумпция за знание от страна на третото лице, съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест.
Безспорно е по делото качеството на кредитор на ищците за вземания, установени по основание и размер по съдебен ред с влязло в сила решение.  
Установява се от доказателствата по делото и наличие на увреждане на ищеца като кредитор, което увреждане е обективна предпоставка за уважаване на предявения иск, тъй като с прехвърлянето на правото на собственост върху имота, върху който би могло да се насочи принудително изпълнение срещу длъжника – първия ответник по делото, същият на практика е намалил своето имущество , което създава затруднение за удовлетворяване на кредиторите и ищци по делото. Не се събраха в производството доказателства, че е налице друго имущество на длъжника, което е достатъчно да удовлетвори кредиторите по същия начин без затруднение.
С оглед обстоятелството, че приобретателят по сделката е низходящ на прехвърлителя, по отношение знанието на третото лице Съдът намира, че е налице установената от алинея втора на чл.135 ЗЗД презумпция в защита интересите на увредения, че знанието за увреждане се предполага, когато третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника, поради което в тежест на ответниците е да докажат липсата на наличие на знание у третото лице – вторият ответник по делото. В производството не се събраха доказателства оборващи презумпцията на чл.135, ал.2 ЗЗД.  
Поради тези съображения Съдът намира, че предявеният с правно основание чл.135 ЗЗД е доказан в основанието си и следва да бъде уважен.
Установи се от събраните доказателства, че с действията си, и конкретно с разпоредителното действие, с което първият ответник  по делото се е лишил  от собствеността върху притежавано имущество след влизане в сила на съдебното решение и образуване на изпълнителните дела, в полза на своя  син - ответник в производството, са увредили ищците , като са ги затруднили във възможността да се удовлетворят от прехвърленото имущество.
С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ГПК, ответниците следва да понесат направените от ищците разноски в производството в размер на 65.00 лева платена от ищеца Г.В. ДТ, и на всеки от ищците по 750.00  лева адвокатско възнаграждение.
               Воден от горното, Съдът
                                                       Р  Е  Ш  И:
               
            ОБЯВЯВА относителната недействителност по отношение на А.Б.В.,  ЕГН: ********** с адрес *** и Г.В.В. с ЕГН: ********** и адрес *** на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 31.05.2017г. , материализиран в нот.акт 139 ,том, рег.№3618,  нот.д.№247/2017г.по описа на Нотариус Б.Тодоров, с който  А.Ц.Н. ЕГН: ********** ***, и съпругата му Вержиния Венелинова Николова са прехвърлили на  Я.А.Ц. с ЕГН:********** и адрес *** , собствения си недвижим имот- ПИ 276, попадащ в УПИ  V в кв.15 , представляващ 2МЖС от 789 кв.м.,2 ПСС  от 78 кв.м. 1МС –гараж  от 50 кв.м. и 1МСС от 14 кв.м. , по отношение на принадлежащата на А.Ц.Н. ЕГН: **********    ½ ид.ч. от правото на собственост.
ОСЪЖДА А.Ц.Н. ЕГН: ********** и Я.А.Ц. с ЕГН:**********, да заплатят на А.Б.В.,  ЕГН: **********  сумата от 750.00 лева разноски за адвокатско възнаграждение.
 ОСЪЖДА А.Ц.Н. ЕГН: ********** и Я.А.Ц. с ЕГН:**********, да заплатят на Г.В.В. с ЕГН: ********** и адрес *** сумата от 65.00 лева разноски за ДТ, и 750.00 лева адвокатско възнаграждение.
             Решението подлежи на обжалване в двуседмичен  срок от връчването на страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
           
            Вярно с оригинала
 Секретар:
Версия за печат
Свързани страници