Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2782-2017
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  192
гр.Видин , 23.04.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински      районен         съд               гражданска колегия  в 
публично  заседание на  двадесет и първи март
през две хиляди и осемнадесета година , в състав:
                                                                   Председател:Нина Николова
при секретаря  Ф.Николова  , като разгледа  докладваното от съдията  Николовагр.дело № 2782 по описа за 2017г., и за да  се произнесе взе предвид следното:
            Предявените искове са с правни основания чл.26, ал.2 ,пр.5 от ЗЗД и чл.17, ал.1 ЗЗД. 
Подадена е искова молба от  Н.А. *** и ЕГН: ********** против М.Е.П. *** и ЕГН: ********** и С.М.И. ***, ж.к.Бонония, бл.18, вх.Б, ап.21 и ЕГН: ********** за обявяване нищожност на привиден договор за покупко-продажба и признае за установена действителността на сключен договор за дарение.
Излага се, че ищцата и ответника И. са били съпрузи ,чиито брак е прекратен с решение по гр.д.№ 328/2015г.на ВРС. С договор за покупко продажба от 18.12.2003г. ответницата П. /майка на ищцата/ е прехвърлила на ищцата ½ ид.ч. от правото на собственост върху недвижим имот- ПИ5026 в кв.332 по кадастралния план на гр.Видин, ул.Гоце Делчев №18, целият с площ от 970 кв.м., за който имот по регулационния план на гр.Видин е отреден парцел XIII-5026 в кв.332 ,ведно с ½ ид.ч. от построената в имота двуфамилна двуетажна жилищна сграда, представляваща апартамент със застроена площ от 63.37 кв.м. /на първи и втори етаж/, ведно с прилежащите две избени помещения и две тавански помещения, както и гараж-десен, и ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата, срещу цена от 10 000 лева, която продавачът е получил напълно. Договорът е материализиран в нот.акт № 114 по нот.д.№ 494/2003г.на Нот.Цветанка Димитрова.
Излага се, че договорът е привиден и прикрива дарение, с цел защита на ищеца от имуществени претенции от страна на нейния брат Емил Ангелов Николов, за което е съставено и обратно писмо. Сочи се, че сумата от 10 000  лева не е платена. Излага се, че  привидния договор е сключен по време на брака на ищеца с ответника И., който  след прекратяване на брака е предявил иск за делба на имота.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответниците, които в срока по същия текст са подали  отговор . Ответникът П. не оспорва изложените в исковата молба факти и обстоятелства.
Ответникът И. оспорва иска . Излага, че договорът е действителен и отразява действителната воля на страните, както и че е придобил правата преди вписване на исковата молба. Оспорва искането за допускане на свидетелски доказателства, като недопустими. Не се сочат доказателства.
В производството по делото са събрани писмени доказателства, както и свидетелски  показания.
           Видинският районен съд , като взе предвид постъпилата искова молба , и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:
Не се спори в производството, че ищцата и ответникът  И. са били съпрузи ,сключили граждански брак 28.11.1992г., който е прекратен с решение по гр.д.№ 328/2015г.по описа на ВРС.  Не се спори, и че с договор за покупко продажба от 18.12.2003г. ,материализиран в нотариален акт №114, т.III, рег.№ 5924 , нот.д.№ 494/2003г. на Нотариус Цв.Димитрова ,вписана  под №25 в РНК и с район на действие ВРС, ответницата П. /майка на ищцата/ е прехвърлила на ищцата ½ ид.ч. от правото на собственост върху недвижим имот- ПИ5026 в кв.332 по кадастралния план на гр.Видин, ул.Гоце Делчев №18, целият с площ от 970 кв.м., за който имот по регулационния план на гр.Видин е отреден парцел XIII-5026 в кв.332 ,ведно с ½ ид.ч. от построената в имота двуфамилна двуетажна жилищна сграда, представляваща апартамент със застроена площ от 63.37 кв.м. /на първи и втори етаж/, ведно с прилежащите две избени помещения и две тавански помещения, както и гараж-десен, и ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата, срещу цена от 10 000 лева, която  сума е отразено в нотариалния акт, че е получена от продавача напълно.  
            По делото е представено обратно писмо от 28.12.2003г., подписано от ищцата и ответницата П., в което същите са заявили, че сключеният между тях договор за покупко-продажба на недвижим имот, описан по –горе , прикрива дарение, с което продавачката го дарява на дъщеря си, както и че продавачката не е получила посочената в нотариалния акт сума от 10 000 лева, нито от купувачката ,нито от някой друг.Посочено е в обратното писмо, че договорът задоговорът за покупко-продажба е сключен с цел защита на ищеца от имуществени претенции от страна на нейния брат Емил Ангелов Николов, за което е съставено и обратно писмо.
Възраженията на ответника И., касаещи липсата на достоверна  дата на обратното писмо, съдът намира за неоснователни. Съгласно постановената съдебна практика на ВКС  - Решение №763/04.02.2011г. ІІІ г.о. на ВКС и др.,  е без значение времето на съставяне на обратното писмо, разкриващо симулативността на сделката - преди, след или заедно с явния договор.  От друга страна, наличието на такова обратно писмо, разкриващо напълно относителната симулация и съдържанието на прикритата сделка, е достатъчно за признаване на симулацията. Отново в цитираното по горе решение, е обсъдено и положението на съпруга, неучастващ в сделката, като е отбелязано, че той следва положението на другия съпруг - страна по сделката, включително и при доказването на Симулацията. Изключение от това е налице, само когато сделката е насочена срещу неучаствалия в нея съпруг като намалява имуществото му. Дори и да се допусне, в процесния случай, въпреки липсата на собствено придобивно основание на ответникът И., че сделката накърнява по някакъв начин имуществото му, то по никакъв начин не се установява , а и не са направени възражения в отговора от същия, че е заплатил цялата или част от цената.
По отношение на допустимостта на свидетелските показания възраженията са също неоснователни. В практиката на  ВКС се приема, че в отклонение от общата забрана за опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ със свидетелски показания, чл. 165, ал. 2, изр. 1 ГПК допуска страната да доказва симулацията със свидетели, когато по делото има начало на писмено доказателство. ВКС посочва, че това е „документ, изходящ от другата страна и правещ вероятно основателен довода за наличие на привидност, т.е. документ, който не разкрива сам по себе си симулацията (не съдържа признание за нея), но от текста му може да се съди, че е възможно страните по сделката да не са желали настъпването на последиците й и да са направили волеизявленията привидно. Начало на писмено доказателство е този документ, в който привидността не е призната, но са обективирани други изявления, които създават индиция, че е възможно сделката да е симулативна. В съдържанието е разликата между началото на писменото доказателство и обратното писмо, а не в това, кой е издател на документа” (подчертаването мое – Д. Н.). ВКС посочва в тази връзка Решение № 484 от 11.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 375/2010 г., IV г. о., ГК и Решение № 112 от 26.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 638/2010 г., I т. о., ТК.
Ако в настоящия случай  се приеме, че представеният документ е обратно писмо, изходящо от страните по сделката, то е достатъчно доказателство ,за да се установи симулативността. ВКС в свое решение № 247 от 19.12.2014 г. по гр. д. № 1864/2014 г.,  както и в решение по гр. дело № 356/2010 г. на ВКС, III г.о. „ обосновава  извода, че ако сделката /прикрития договор/ е насочена срещу неподписалия го и неучаствал в договора за придобиване на недвижим имот съпруг, като намалява имуществото му, макар обратният документ да отразява привидността на явната сделка и съдържанието на прикритата сделка, същият документ не лишава съпруга, който не е участвал в договора за придобиване на недвижимия имот, от възможността да използва всички доказателства при доказването, респективно оспорването от негова страна на симулацията. Прието е още, че без значение е кога е съставен обратния документ – преди, след или заедно с явния договор. Тези съображения определят и положението на неподписалия обратния документ съпруг на страна, която може да доказва с всички доказателства оспорването на симулацията. В  настоящия случай ответникът И. в своя отговор не е ангажирал доказателства в тази посока.
Ако се приеме, че представеният документ е само начало на писмено доказателство, с оглед липсата на участие на ответника И., в който случай не е достатъчно доказателство за установява на симулативността на сделката, а само за установяване на вероятността за симулация,  то свидетелските показания са допустими и отново установяват симулативността на договора за покупко- продажба.Свидетелите Е. и Андреевска установяват, че ответникът П. не е получавала пари от сделката, няма промяна в имущественото и състояние, както и че ответникът И. не е давал пари по сделката, нямал е такава сума от дейността ,която са извършвали с неговия брат, който е съпруг на свидетелката Андреевска. Писмените и гласни доказателства противоречат с обясненията на ответника И., поради което съдът не дава вяра на обясненията на същия.
Ето защо следва да се приеме, че привидността на договора запокупко-продажба от 23.12.2003г. е категорично установена - страните не са желаели да се породят правните последици на привидната сделка - покупко - продажба на недвижимия имот, а тези на прикритата - дарение. Налице са условията за валидност на дисимулираната сделка – договора за дарение, спазена е нотариалната форма по чл.18 от ЗЗД, и е налице съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността. Съглашението не противоречи на закона и не го заобикаля, поради което и следва да бъде зачетено, съобразно чл.17, ал.1 от ЗЗД. Предвид изложеното, и доколкото са предявени искови претенции за привидност по чл.26, ал.2, пр.5 от ЗЗД и искова претенция за разкриване на симулацията по чл.17, ал.1 от ЗЗД /Р №362/10.11.2011г. ІІІ г.о. на ВКС, Р №204 от 21.09.2011г. ІІІ г.о. на ВКС/, то договорът за покупко - продажба следва да се обяви за нищожен, а договорът за дарение - за действителен.
С оглед изложеното от фактическа страна от ищеца и изявленията му в съдебно заседание, Съдът приема, че е налице относителна симулация на привидно изразената воля за възмездно прехвърляне и получаване на имота, зад която стои воля за сключване на безвъзмезден договор за дарение, която е позволена от закона.
Разпоредбата на чл.17 ЗЗД постановява, че при разкриване на симулация на договор, следва да се приложат правилата относно прикрития договор, ако са налице изискванията за неговата действителност.
Установява се от писмените доказателства, свидетелските показания, както и от обясненията на ответника П.  в съдебно заседание, че страните са имали намерение собствеността да бъде прехвърлена, което изключва абсолютната недействителност на сделката,но  действителната воля за насрещните престации не е тази, посочена в договора, а тази, посочена в обратното писмо.
С оглед горното Съдът приема, че искът за установяване симулативността на извършената покупко-продажба, прикриваща договор за дарение е доказан в основанието си. Установява се, че страните са уговорили прехвърлянето  безвъзмездно, което прави договора между страните за покупко-продажба недействителен , поради противоречие между действителната воля на страните и изразената такава и материализирана в нотариалния акт. Същият договор обаче е действителен като договор за дарение, тъй като се установи от свидетелските показания и обясненията на ответника П. , дадени по реда на чл.176 ГПК, че такава е била волята на страните. И двете сделки- явната сделка за покупко-продажба , и прикритата за дарение, са сключени в изискуемата нотариална форма, което прави прикритата сделка действителна, с оглед което следва да бъде уважен предявения иск.
  Разноските по делото следва да се поемат от ответниците, съобразно
разпоредбата на чл.78 от ГПК, като същите следва  да заплатят на ищеца  внесената от последния ДТ в размер 128.32 лева.По отношение напосоченото  в списък за разноски адвокатско възнаграждение на ищеца, липсват доказателства , такова да е уговорено и платено. По делото е представено на стр.15 , пълномощно , с което е упълномощен процесуалният представител на ищеца, но липсва представен Договор за правна защита и съдействие.
  Воден от горното, Съдът
Р  Е  Ш  И:
              
            ОБЯВЯВА  по отношение на М.Е.П. *** и ЕГН: ********** и С.М.И. , ЕГН: ********** и адрес *** , относителната недействителност на сключения на 18.12.2003г. между Н.А. *** и ЕГН: ********** и М.Е.П. *** и ЕГН: **********  договор за покупко-продажба, материализиран в нотариален акт №114, т.III, рег.№ 5924 , нот.д.№ 494/2003г. на Нотариус Цв.Димитрова ,вписана  под №25 в РНК и с район на действие ВРС,по силата на който М.Е.П. *** и ЕГН: ********** е прехвърлила на Н.А. *** и ЕГН: ********** ,  ½ ид.ч. от правото на собственост върху недвижим имот- ПИ5026 в кв.332 по кадастралния план на гр.Видин, ул.Гоце Делчев №18, целият с площ от 970 кв.м., за който имот по регулационния план на гр.Видин е отреден парцел XIII-5026 в кв.332 ,ведно с ½ ид.ч. от построената в имота двуфамилна двуетажна жилищна сграда, представляваща апартамент със застроена площ от 63.37 кв.м. /на първи и втори етаж/, ведно с прилежащите две избени помещения и две тавански помещения, както и гараж-десен, и ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградатасрещу платена цена от 10 000 лева.
            ОБЯВЯВА по отношение на М.Е.П. *** и ЕГН: ********** и С.М.И. , ЕГН: ********** и адрес *** , ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА на сключения между Н.А. *** и ЕГН: ********** и М.Е.П. *** и ЕГН: **********  договор за дарение , по силата на който М.Е.П. *** и ЕГН: **********  прехвърля правото на собственост върху недвижим имот- ПИ5026 в кв.332 по кадастралния план на гр.Видин, ул.Гоце Делчев №18, целият с площ от 970 кв.м., за който имот по регулационния план на гр.Видин е отреден парцел XIII-5026 в кв.332 ,ведно с ½ ид.ч. от построената в имота двуфамилна двуетажна жилищна сграда, представляваща апартамент със застроена площ от 63.37 кв.м. /на първи и втори етаж/, ведно с прилежащите две избени помещения и две тавански помещения, както и гараж-десен, и ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградатана Н.А. *** и ЕГН: **********.
            ОСЪЖДА М.Е.П. *** и ЕГН: ********** и С.М.И. , ЕГН: ********** и адрес *** да заплатят разделно и поравно на Н.А. *** и ЕГН: ********** , сумата от 128.32 лева разноски по делото.
               Решението подлежи на обжалване в двуседмичен  срок от връчването на страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
            Вярно с оригинала.
            Секретар:
Версия за печат
Свързани страници