Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 653-2018
              Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е  №  244
                              гр.Видин, 20.04.2018 год.
 
                        В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на дванадесети април, през две хиляди и осемнадесета година, в състав
                                           Председател : ТОДОР ПОПИВАНОВ                                                                                                                   
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 653 по описа за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
                 Производството е по чл.16в, във вр. с чл.16б и чл.16а, ал.3 от ЗСП.
Делото е образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Брегово, обл.Видин, с която се иска по отношение на поставеното под пълно запрещение лице Г.Т.К., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде настанено дългосрочно на основание чл.16в, във вр. с чл.16б и чл.16а, ал.3 от ЗСП в СУ „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Куделин, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“ДГС“ №  1.
По делото е представена заповед № СУ/Д-ВН-БР/9-1/13.03.2018г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Брегово, обл.Видин, с която лицето е настанено временно в социална услуга „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Куделин, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“ДГС“ №  1.
По делото е изготвена социална оценка на кандидат  - потребителя, със становище, че лицето е зависимо от чужда помощ за извършване на ежедневните си дейности.
От представените по делото писмени доказателства: заявление за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности от настойника на лицето, предложено за настаняване, ведно с Декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние на лица, кандидатстващи за ползване на социални услуги, ЕР на ТЕЛК, медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, Медицинска характеристика на кандидат потребителя за ползване на социални услуги в общността/специализирана институция, Решение  от 22.12.1999г., постановено по гр.Д.№ 740/1999г. на ОС – Плевен, Удостоверение на настойнически съвет при община Брегово, обл.Видин, ведно със становище от настойника, индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа, социална оценка на потребностите на кандидат – потребителя, изготвен от Д „СП“ – Брегово, обл.Видин, се установява, че лицето Г.Т.К., ЕГН **********, е неженено, с баща – неизвестен и майка – отказала се от него чрез подписана декларация; без данни за ранно детство и наличие на семейна среда. През 1999г. със съдебно решение е поставен под пълно запрещение, поради това, че заради страданието от слабоумие с диагноза „олигофрения – дълбока идиотия“, не е в състояние да се грижи за себе си и да защитава интересите си. Назначен му е настойник С.М.Н.. От 19.04.1990г. е настанен в „Дом за мъже с душевни недъзи“ – с.Драгаш Войвода. От медицинските заключения се установява, че се касае за лице с добро общо състояние, запазен мускулен тонус, но често раздразнителен, неспокоен, авто – агресивен, със затруднен контакт поради недоразвит говор. Докладът – предложение установява, че лицето се нуждае от непрекъснат контрол при поддържане на личната хигиена и външен вид, както и че се изискват особено внимание и грижи, тъй като лицето е авто – агресивно, без битови умения и навици. Защитеното жилище до голяма степен осигурява потребностите на лицето, където получава специализирана помощ от социални работници, медицински персонал, трудотерапевт и др.
С писмена молба до Д „СП“ – Брегово, обл.Видин, настойникът на лицето е поскал ползване на социална услуга, делегирана от държавата дейност, за дългосрочно настаняване в СУ „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Куделин, общ.Брегово, обл.Видин, а със заповед № СУ/Д-ВН-БР/9-1/13.03.2018г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Брегово, обл.Видин, лицето е настанено временно в социалната услуга.
В съдебно заседание представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – Брегово поддържа молбата.
Заинтересованата страна С.М.Н. – настойник на лицето, предложено за настаняване, не оспорва молбата.
            При тези данни Съдът намира, че молбата на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Брегово е основателна и следва да бъде уважена, но за период от 3 години, считано от датата на настаняване по административен ред - 13.03.2018г., който е максималният срок за настаняване, съгласно чл.16, ал.3 от ЗСП. Установи се безспорно, че предложеното за настаняване лице е поставено под пълно запрещение; че не е налице възможност за полагане на грижи за лицето в семейна среда, тъй като няма близки роднини, които да могат да поемат грижи за него, както и че с оглед на заболяването на лицето, потребностите му могат да бъдат най – добре задоволени чрез осигуряване на защитена среда, осигуряваща комплекс от услуги, сравнително самостоятелен живот в сродна среда, наглеждана от специалисти, каквато е социалната услуга от резидентен тип СУ „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Куделин, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“ДГС“ №  1. От доклада за работа с лицето и изпълнение на дейностите, заложени в индивидуалния план се установява, че е необходимо продължаване ползването на социалната услуга за осигуряване на необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
                 Мотивиран от горното, Съдът
                                                   
                                    Р Е Ш И :
          НАСТАНЯВА Г.Т.К., ЕГН **********, в  СУ „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Куделин, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“ДГС“ №  1, за срок от 3 години, считано от датата на настаняване по административен ред - 13.03.2018г.
      РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
          Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му, пред Видински Окръжен съд.
                                        
                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници