Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 258-2018
                 Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                         
                                                гр.Видин, 20.04.2018г.                   
                                                   в името на народа   
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ТРЕТИ   АПРИЛ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ОСЕМНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:         
                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН   ПЕТКОВ
                                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
           ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.ПЕТРОВА,                                 И   УЧАСТИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                                  КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА:   ПЛ.ПЕТКОВ,                                  А.Н.Д.№ 258   ПО   ОПИСА   ЗА   2018 ГОД.,                                                    ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от Д.П.В. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 3 от 26.05.2017г. на Началника на РСПБЗЗН - гр.Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200лв./двеста лева/ на основание чл.265, ал.1 от ЗМВР за извършено от него административно нарушение по чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО.
            Жалбоподателят  с жалбата си оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна.  
            Ответната по жалбата страна не е взела становище по наказателното постановление и жалбата.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 12.04.2017г. в частен парцел в с.с.б., обл.Видин, ул.“Пета“, № 12 в парцел около 500кв.м. жалбоподателят В. е запалил горими отпадъци /гуми/, суха тревна растителност и други растителни отпадъци, с цел почистване.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: АУАН № 3/2017 от 12.04.2017г., както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля-актосъставител А., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.  
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на твърдяното административното нарушение по чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО от обективна страна и субективна страна. Той следва да понесе предвидената административно-наказателна отговорност така, както е посочена в чл.265, ал.1 от ЗМВР. Административно-наказващият орган е определил правилно по вид и размер наказанието, така както е предвидено от Закона в минимален размер. В. не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Не са настъпили съществени увреждания за обществените отношения и за отделни лица.
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                   Р     Е     Ш     И   :
           
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3 от 26.05.2017г. на Началника на РСПБЗН - гр.Видин, с което на Д.П.В. *** с ЕГН **********е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. /двеста лева/.          
Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници