Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2515-2017
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№187
гр.Видин,16.04.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински      районен         съд     гражданска колегия  впублично  заседание на   четиринадесети март  през две хиляди и осемнадесета година , в състав:
                                                                   Председател:Нина Николова
 
при секретаря Ф.Николова като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело №2515 по описа за 2017г., и за да  се произнесе взе предвид следното:
                 Искът е с правно основание чл. 415, във вр. с чл.124 ГПК,във вр.с чл.79 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.  
 Подадена е искова молба от  Т.С.  ЕАД с ЕИК 831609046 и   седалище гр.София срещу   Д.Ц.Т. с ЕГН: ********** ипостоянен адрес ***, в която се иска да бъде признато за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца законна лихва върху платена главница , считано от предявяване на заявление по реда на чл.410 ГПК до плащането на главницата. Твърди се, че ищецът е доставил топлинна енергия за  периода май 2014г. до 04.2016г., като част от  стойността е заплатена от ответника. Поради неплащането на остатъка от главницата в размер на 1720.24 лева, е подадено заявление от ищеца на 29.11.2016г., образувано е ч.гр.д.№ 1205/2017г. по описа на ВРС и ответницата е разпоредено да заплати  1720.24 лева, доставена топлинна енергия за периода 01.05.2014г.-30.04.2016г., ведно със законната лихва, считано отпредявяване на вземането на 29.11.2016г. до окончателното му изплащане, 42.51 лева- лихва за периода 15.09.2015г.- 14.11.2016г. , както и разноски в размер на 35.26 лева и 150.00 лева юрисконсултско възнаграждение.  На 05.01.2017г. ответникът е заплатила сумата от 1720.24 лева, а сумата от 42.52 –лихви за периода 15.09.2015г.- 14.11.2016г. е платена  на 01.02.2018г. ,  
От ищеца се иска  и присъждане на разноските в заповедното и в исковото производство.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока по същия текст е подал отговор и е посочил доказателства. Излага се от ответника, че сумата от 42.52 –лихви за периода 15.09.2015г.- 14.11.2016г. е платена  на  01.02.2018г. ,  и се възразява срещу присъждане на законна лихва върху сумата от 42.52 лева лихви.
По делото е допуснато участието на трето лице помагач – „Техем –сървисис“ЕООД, на страната на ищеца.
Събрани са писмени доказателства, приети  са доказателствата по приложеното ч.гр.д.№ 1205/2017г.на ВРС.
Видинският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, отговора на ответника и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:  
Не се спори, видно от изявленията на страните в производството,  че процесният имот е топлоснабден имот , собственост на ответника, че топлинната енергия е доставена и не е заплатена до депозиране на заявление то ищеца на 29.11.2016г., както и че дължимата сума за  главница  от  1720.24 левае платена на 05.01.2017г  , а сумата     от 42.52 –лихви за периода 15.09.2015г.- 14.11.2016г. е платена  на 01.02.2018г. ,след предявяване на вземането по реда на чл.410 ГПК на  29.11.2016г. С оглед плащането на исковата сума от 42.52 лева , в тази част искът следва да бъде отхвърлен.
Установи се, видно от издадената заповед за изпълнение №1049 05.05.2017г. по ч.гр.д.№1205/2017г. на ВРС , както и обстоятелствената част на исковата молба, че от ищеца е направено искане за присъждане на законна лихва върху главницата, а не върху обезщетението за забавено плащане. Тази лихва е постановено да бъде заплатена в заповедта за изпълнение.Поради изложеното ,съдът намира възражението на ответника за неоснователно, тъй като ищецът никъде не претендира заплащане на законната лихва върху мораторната такава.
С оглед наличието на начален и краен срок за изчисление на законната лихва, съдът извърши изчислението с помощта на счетоводен софтуер за установяване ан законната лихва, която е в размер на 18.16 лева.С оглед искането на ищеца за присъждане на 17.70 лева, съдът следва да се съобрази с поискания от ищеца размер.
С оглед горното следва да бъде признато за установено вземането на ищеца за 17.70 лева, представляващо законна лихва върху главницата от 1720.24 лева за периода 29.11.2016г. /деня на подаване на заявление по чл.410 ГПК/ до 05.01.2017г./ деня на плащането на главницата/ .
По отношение на разноските, следва да се приеме, че с оглед плащането на сумите след предявяване на заявлението, а плащането на мораторната лихва – и след предявяване на исковата молба, ответникът е станал причина за предявяване на иска и дължи направените разноски от ищеца за ДТ и юрисконсултско възнаграждение в размери 35.26 лева ДТ и 150.00 лева юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство и 25.00 лева ДТ и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение в исковото производство .   
Воден от горното, Съдът
                                                             Р  Е  Ш  И:
 
ОТХВЪРЛЯ  иска на „ Т.С. ” ЕАД, ЕИК 831609046със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Ястребец 23Б, противД.Ц.Т. с ЕГН: ********** и постоянен адрес ***, за признаване на установено по отношение на последната,   че дължи на „ Т.С. ” ЕАД, сумата в размер 42.52 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главница от 1720.24 лева за периода 15.09.2015г.- 14.11.2016г.
 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Ц.Т. с ЕГН: ********** и постоянен адрес ***,  чеД.Ц.Т. с ЕГН: **********  дължи на „ Т.С. ” ЕАД, 17.70 лева, представляваща законната лихва върху главница от 1720.24 лева за периода  29.11.2016г. до 05.01.2017г.
ОСЪЖДА Д.Ц.Т. с ЕГН: ********** и постоянен адрес ***, да заплати на „ Т.С. ” ЕАД, ЕИК 831609046със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Ястребец 23Б, съдебни разноски в размер 35.26 лева ДТ и 150.00 лева юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство и 25.00 лева ДТ и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение в исковото производство .   
Решението е постановено с участието на трето лице помагач - „Техем –сървисис“ЕООД, на страната на ищеца.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Вярно с оригинала.
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници