Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 259-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 12.04.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. Н.П.-Илиева
                                                                                      2. О.С.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Е. М.
сложи за разглеждане НОХД № 259 по описа за 2018 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..
Подсъдимият И.С.И. се явява лично.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да не давате ход на разпоредителното заседание. Желая да ми бъде назначен служебен защитник, за да сключа споразумение с Прокуратурата.
Съдът след като съобрази становището на подсъдимия счита, че ход на делото не следва да бъде даден, а следва да бъде изпратено писмо до АС при АК Видин за определяне на служебен защитник на подсъдимия и с оглед процесуалната икономия намира, че делото следва да бъде отложено за по-късен час, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Отлага и насрочва същото за 10.15 часа, за който час страните уведомени.
ДОПУСКА правна помощ по отношение на подсъдимия И.С.И., с ЕГН: **********.
Да се изпрати писмо до АС при АК – Видин за определяне на служебен защитник на подсъдимия.
Заседанието продължава в 10.15 ч.
В залата се намира адв. Е. Б. С., вписана в НРПП под № 520, определена с писмо от 12.04.2018 г. на АС при АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия И.С.И., с ЕГН: **********.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА Е. Б. С., вписана в НРПП под № 520, определена с писмо от 12.04.2018 г. на АС при АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия И.С.И., с ЕГН: **********.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. С.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. С.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
И.С.И., с ЕГН: **********, роден на *** *** Търново, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, женен, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 21.10.2015 г. от МВР-***, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. С.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият И.С.И., с ЕГН: **********, роден на *** *** Търново, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, женен, неосъждансе признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017г. на ГКПП - Дунав мост Видин-Калафат при гранична проверка пред полицай К. И. К. съзнателно се ползвал от неистински официален документ - италианско свидетелство за управление на моторно превозно средство №АЕ1004598/24.01.2014г., на което е придаден вид, че е издадено от компетентните италиански органи на името на И.С.И., роден на ***г. в гр. ***, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 316, във вр. с чл. 308, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Подсъдимият И.С.И., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 7.74 (седем лева и седемдесет и четири стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
Вещественото доказателство италианско свидетелство за управление на моторно превозно средство №АЕ1004598/24.01.2014г.да се изпрати на Посолство на Италия – гр. София – 1000, ул. „Шипка” № 2.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият И.С.И., с ЕГН: **********, роден на *** *** Търново, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, женен, неосъждансе признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017г. на ГКПП - Дунав мост Видин-Калафат при гранична проверка пред полицай К. И. К. съзнателно се ползвал от неистински официален документ - италианско свидетелство за управление на моторно превозно средство №АЕ1004598/24.01.2014г., на което е придаден вид, че е издадено от компетентните италиански органи на името на И.С.И., роден на ***г. в гр. ***, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 316, във вр. с чл. 308, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Подсъдимият И.С.И., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 7.74 (седем лева и седемдесет и четири стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
Вещественото доказателство италианско свидетелство за управление на моторно превозно средство №АЕ1004598/24.01.2014г.да се изпрати на Посолство на Италия – гр. София – 1000, ул. „Шипка” № 2.
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /И. И./                                                /Е. С./
ПРОКУРОР:
          /Е. М./
Съдът намира,че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия И.И. и служебния защитник Е. С..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 259/2018 г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           1.
                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                              2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници