Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3176-2017
                                                       Р Е Ш Е Н И Е  № 178
                   гр. Видин, 12.04.2018г.
                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд ….………………… гражданска колегия в публичното заседание на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав :
                                                                          Председател : Владимир Крумов
                                                                         Членове :
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора ………………...… като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 3176 по описа за 2017год. и за да се произнесе взе предвид следното :
            Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 55, ал. 1, предложение трето от ЗЗД във вр. с чл. 265, ал. 2 от ЗЗД и чл. 88, ал. 1, изр. второ от ЗЗД от А.В.М., ЕГН **********,***, против И.Н.И., ЕГН **********,***.
Твърди се от ищеца, че през месец юли на 2017г. се уговорил с ответника да извърши ремонт на покривна конструкция на адреса на ищеца. Ответникът уверил, че може да извърши ремонта като частно лице, за да не наема строителна фирма ищеца, тъй като ще му струва по-малко пари. Страните се договорили първоначално ищеца да предостави пари за закупуване на материали, като след извършване на ремонта да бъде заплатен труда. В средата на месец август ищецът предоставил на ответника сумата от 700,00лева за закупуване на материали. Същият ден ищецът видял, че ответникът доставил керемиди и летви, вар и други. Ответникът не предоставил на ищеца разходни документи за закупените материали. Ответникът започнал да извършва ремонт на покрива, който продължил два дена. След приключване на ремонта, ищецът отишъл на покрива на жилището за да види изработеното. При огледа ищецът установил, че са подменени повечето керемиди с нови, но същите били подредени накриво, с големи разстояния между редовете, с големи разстояния до аретирите, ламаринените „лами“ не били сменени, а само боядисани, както и били поставени на голямо разстояние под керемидите, което било предпоставка при валежи от дъжд покривът да пропуска вода. Ищецът казал на ответника, че не е доволен от извършената работа и иска да я оправи, като в случай, че не отстрани недостатъците няма да му заплати уговореното за труда възнаграждение. Ответникът заявил, че според него ремонта е извършен добре, като евентуално има дребни поправки. Ищецът преценил, че ответникът не може да извърши ремонта по-добре и решил да търси фирма за извършване на ремонта. Ищецът сключил писмен договор от 28.08.2017г. с „М“ ЕООД гр. Видин. Служител на изпълнителя, след оглед на покрива, констатирал лошо изпълнена от ответника работа – нужно било да се преправи изцяло конструкцията и да се прередят керемидите, тъй като ответникът не бил поставил правилно основата и редовете с керемиди били криви и на вълни. Не следвало капаците да се замазват с вар, а да бъдат „сухо“ строителство, тъй като се слагат нови керемиди. Нужно било да се поставят нови „лами“. Цената на ремонта, съгласно сключения договор, била 2 600,00лева, като ищецът заплатил сумата от 1 000,00лева при подписване на договора, като сумата от 1 600,00лева била заплатена на 05.09.2017г. след завършване на работата. При ремонта били използвани закупените от ответника материали, но също и нови керемиди, капаци, греди и летви. Ищецът претърпял вреди в размер на 3 300,00лева, представляващи сумата от 700,00лева предоставена на ответника за материали и сумата от 2 600,00лева представляваща заплатена цена за повторен ремонт на същата покривна конструкция.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответната страна да заплати на ищеца сумата от 700,00лв., и сумата от 2 600,00лева на въведените основания. Иска разноски по производството.
От ответната страна е постъпил писмен отговор на исковата молба. Ответната страна оспорва допустимостта и основателността на исковете. Наведени са възражения за виновно поведение на ищеца.
По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства. Назначена и изслушана е съдебно – счетоводна експертиза. По реда на чл. 176 от ГПК са изслушани обяснения от ответника.   
            Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна :
            Между страните по делото е сключен през месец юли на 2017г. Договор за изработка, по силата на който, ищецът, като възложител, е възложило на ответника, като изпълнител, да изпълни ремонт на покривна конструкция. Договорена е цена от 2 500,00лева. Ищецът е предоставил авансово на ответника сумата от 700,00лева за закупуване на материали. Ответникът е купил и доставил 350броя керемиди-внос на обща стойност 357,00лева, неустановено количество греди и летви, 1кг. пирони на стойност 02,15лева, повече от един чували вар и цимент, неустановено количество пяна за уплътняване и грунд. Ответникът извършил ремонта за три дни, като наел трима работници. Ищецът не приел работата поради съществени недостатъци на същата и не заплатил стойността на труда. На 28.08.2017г. ищецът сключил договор за строително-монтажни работи с „М“ ЕООД гр. Видин с предмет частичен ремонт на покрива. Договорената цена от 2 600,00лева била заплатена от ищеца, както следва 1 000,00лева при сключване на договора и 1 600,00лева на 05.09.2017г.
При оглед, от последващия изпълнител, било констатирано, че е бил извършен частичен ремонт на покрива. Имало малка част от покрива на която не било направен ремонт, а се налагал такъв. По отношение на вече ремонтираната част последващият изпълнител направил разкриване на керемидите, частична подмяна на дървената конструкция, поставяне наново на капаци на билото, подмяна на ламарина на борда, подсилване на дървената конструкция. При последващия ремонт били използвани закупените от ответника материали, като били закупени допълнително неустановен брой керемиди, летви, греди и ламарина. Стойността на допълнителните материали е включена в общата цена по договора.
Вещото лице по назначената съдебно – счетоводна експертиза дава заключение за стойността на строителните материали.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна :
Искът с правно основание чл. 55, ал. 1, предложение трето от ЗЗД във вр. с чл. 265, ал. 2 от ЗЗД е частично основателен за сумата в размер на 340,85лева. Между страните е бил сключен договор за изработка, впоследствие развален от ищеца поради съществени недостатъци на работата. Ищецът е упражнил правото да  развали договора и иска връщане на даденото на отпаднало основание по чл. 55, ал. 1 ЗЗД с обезщетение за вредите от неизпълнението по чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД. Не е необходимо поръчващият да доказва, че е направил изрично изявление за разваляне на договора, счита се, че такова изявление е направено, когато поръчващият заяви претенция за последиците от развалянето - връщане на даденото или обезщетение за вредите от неизпълнението. В настоящия случай се доказа единствено количеството, вида и стойността на вложените, от ответника, в ремонта строителни материали – 350бр. керемиди-внос и един килограм пирони на обща стойност 359,15лева. По отношение на останалите строителни материали вложени в ремонта от ответника, не се доказа тяхното количество, вид и стойност. Изработеното от ответника е негодно за употреба, поради което той следва да бъде осъден да върне на ищеца разликата от предоставената авансово сума в размер на 700,00лева и стойността на вложените от ответника строителни материали, доказани в процеса.
По отношение на иска с правно основание чл. 88, ал. 1, изречение второ от ЗЗД същият е недоказан. Сумата от 2 600,00лева заплатена от ищеца за повторен ремонт на покрива представлява стойността на вложените строителни материали и стойност на труд. Не са настъпили вреди в резултат на неизпълнението - претърпени загуби и/или пропуснати ползи. Претърпените загуби са реално настъпили вреди, в резултат на които е намаляло имуществото на ищеца. Това могат да са платени лихви и неустойки по договори, свързани пряко с договора, който ответникът не е изпълнил точно и добросъвестно. Пропуснатите ползи са вредите, които ищецът е претърпял, тъй като поради факта на неизпълнението е осуетена негова реална възможност да придобие дадено имуществено благо - например не е могъл да реализира печалба по договор, чието сключване е осуетено, поради неизпълнението на задължението от ответника.
            По реда на чл 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените за настоящето производство разноски от 20,00лв. за призоваване на свидетел, 50,00лева за държавна такса и 51,64лева за възнаграждение за адвокат, съразмерно уважената част от исковете.
Ищецът следва да заплати на ответника направените разноски съразмерно отхвърлената част на исковете от 20,00лева за възнаграждение за вещо лице и 412,49лева за възнаграждение за адвокат.
            Воден от горното, Съдът
  Р Е Ш И :
Осъжда И.Н.И., ЕГН **********,***, да заплати на А.В.М., ЕГН **********,***, сумата от 340,85лева, като иска в останалата част до пълния претендиран размер отхвърля като неоснователен.
Отхвърля предявения от А.В.М., ЕГН **********,***, против И.Н.И., ЕГН **********,***, иск за заплащане на сумата от 2 600,00лева, представляваща обезщетение за вреди от неизпълнение на договор за изработка от месец юли на 2017г., като недоказан.
Осъжда И.Н.И., ЕГН **********,***, да заплати на А.В.М., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 121,64лева направени разноски по производството, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
Осъжда А.В.М., ЕГН **********,***, да заплати на И.Н.И., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 432,49лева направени разноски по производството, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.
Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници