Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2008-2015
             Р Е Ш Е Н И Е - 180
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 11.04.2018г.
 В.ският районен съд, седми граждански състав, в публично заседание на дванадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                                  Председател : Владимир Крумов
при секретаря Г. Начева, като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 2008 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Делото е във фаза по извършване на съдебна делба.
С определение от 19.02.2018г. съдът е съставил проект за разделителен протокол като е обособил два дяла включващи както следва :
І ДЯЛ : нива от 5,006дка, пета категория, находяща се в местността „Средни дел”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., нива от 2,275дка, пета категория, находяща се в местността „Албутин”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., І – ви дял с площ от 3,369дка от имот -нива цялата от 6,369дка, пета категория, находяща се в местността „Койза гърбина”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 200046, І – ви дял с площ от 5,960дка от имот -нива цялата от 11,375дка, пета категория, находяща се в местността „Черналева”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 239083.
Стойността на дяла е 8 305,00лева.
ІІ Дял : нива от 3,640дка, пета категория, находяща се в местността „Албутин”, съставляваща имот № ******, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., нива от 4,554дка, пета категория, находяща се в местността „Гръчко бърдо”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., ІIри дял с площ от 3,000дка от имот -нива цялата от 6,369дка, пета категория, находяща се в местността „Койза гърбина”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 200047, ІIри дял с площ от 5,415дка от имот -нива цялата от 11,375дка, пета категория, находяща се в местността „Черналева”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 239082.
Стойността на дяла е 8 305,00лева.
На страните е връчено определението за проект за разделителен протокол, а в съдебно заседание на 12.03.2018г. ищецът е заявил, че няма възражения по проекта за разделителен протокол.
Съдът е приел за разглеждане, като направени в срока по чл. 346 от ГПК, направените по реда на чл. 346 от ГПК искания по сметки, на ищeца  против ответника, за заплащане на : сумата от 329,87лева, представляваща арендно плащане за стопанската година 2013г. – 2014г., сумата от 395,83лева представляваща арендно плащане за стопанската година 2014г. – 2015г., сумата от 395,83лева представляваща арендно плащане за стопанската година 2015г. – 2016г., сумата от 395,83лева представляваща арендно плащане за стопанската година 2016г. – 2017г. за отдаване под аренда на делбените имоти.
По отношение на основателността и доказаността на претенциите съдът намира същите за основателни съответно за сумата от 329,87лева арендно плащане за стопанската година 2013-2014г. и за сумите от по 395,83лева за всяка от останалите стопански години. Ответната страна е сключил договор за аренда на земеделски земи на 15.11.2013г. с „РАДИ АГРО ВД“ ЕООД с. Г., обл. В., като е отдал под аренда делбените земи. За имот № 250014 и № ***** арендни плащания не са извършвани. За стопанската година 2013-2014г. ответната страна е получила арендно плащане в общ размер на 659,75лева. За стопанските години 2014г.-2015г., 2015г.-2016г. и 2016г.-2017г. ответната страна е получила арендно плащане в общ размер на 2 375,10лева или по 791,70лева за всяка година. Ответната страна не доказа, че е заплатил на ищеца гражданските плодове от делбените имоти, предмет на арендния договор, съразмерно неговата идеална част.
Предвид изложеното, съдът намира, че така изготвения проект за разделяне следва да бъде обявен за окончателен, поради което и на основание чл.350, изр. второ от ГПК , съдът
      Р Е Ш И :
Съставя окончателен разделителен протокол на допуснатите до делба недвижими имоти като обособява два дяла, включващи недвижими имоти както следва:
І ДЯЛ : нива от 5,006дка, пета категория, находяща се в местността „Средни дел”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., нива от 2,275дка, пета категория, находяща се в местността „Албутин”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., І – ви дял с площ от 3,369дка от имот -нива цялата от 6,369дка, пета категория, находяща се в местността „Койза гърбина”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 200046, І – ви дял с площ от 5,960дка от имот -нива цялата от 11,375дка, пета категория, находяща се в местността „Черналева”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 239083.
Стойността на дяла е 8 305,00лева.
ІІ Дял : нива от 3,640дка, пета категория, находяща се в местността „Албутин”, съставляваща имот № ******, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., нива от 4,554дка, пета категория, находяща се в местността „Гръчко бърдо”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., ІIри дял с площ от 3,000дка от имот -нива цялата от 6,369дка, пета категория, находяща се в местността „Койза гърбина”, съставляваща имот № *****, по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 200047, ІIри дял с площ от 5,415дка от имот -нива цялата от 11,375дка, пета категория, находяща се в местността „Черналева”, съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне в землището на с. Г., общ. В., съгласно заключението на вещото лице, който новообразуван имот е с номер № 239082.
Стойността на дяла е 8 305,00лева.
Осъжда С.В.С., ЕГН **********,*** – А, да заплати на А.И.А., ЕГН **********,***, сумата от 329,87лв., представляваща граждански плодове от делбените имоти за стопанската година 2013-2014г.
Осъжда С.В.С., ЕГН **********,*** – А, да заплати на А.И.А., ЕГН **********,***, сумата от 395,83лв., представляваща граждански плодове от делбените имоти за стопанската  година 2014-2015г.
Осъжда С.В.С., ЕГН **********,*** – А, да заплати на А.И.А., ЕГН **********,***, сумата от 395,83лв., представляваща граждански плодове от делбените имоти за стопанската  година 2015-2016г.
Осъжда С.В.С., ЕГН **********,*** – А, да заплати на А.И.А., ЕГН **********,***, сумата от 395,83лв., представляваща граждански плодове от делбените имоти за стопанската  година 2016-2017г.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд В.  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници