Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 410-2018
                        Р Е Ш Е Н И Е - 177
гр.Видин, 12.04.2018 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                     Председател: Владимир Крумов
при секретаря Г. Начева, като разгледа докладваното от съдия Крумов гр.дело № 410 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.16б, във вр. с чл.16а, ал.3  от Закона за социално подпомагане.
            Делото е образувано по искане на  Дирекция “Социално подпомагане” – Видин,  за предоставяне на социална закрила по отношение на К.Л.Б.  с ЕГН: **********,***  – настаняване на същата в социална услуга - резидентен тип- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ гр.Видин, ул.“Ц.И.Ш. №*  .  
Излагат се съображения, че лицето е поставено под пълно запрещение и е с настойник Л.Г.К. с ЕГН: **********.  Потребителят е с трайно увреждане, което не позволява да се грижи за своите лични и имуществени интереси. Същата е с диагнозаДруга уточнена олигофрения/Олигофрения-лека имбецилност/. Здравословното състояние на лицето го прави нерудоспособно. Лицето се нуждае от ползването на тази услуга в общността. На 21.12.2017г. е настойникът е подал молба в ДСП Видин за дългосрочно ползване на социална услуга, делегирана от държавата.  Със Заповед СУ/Д-ВН /244/07.02.2018г. на   Директор ДСП –Видин  лицето е настанено временно- до произнасяне на съда, в „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост „гр.Видин.
В съдебно заседание представител на Дирекция “Социално подпомагане”  –Видин  се е явил и е поддържал искането.
            Настойникът на потребителя излага становище, че К.Л. Бозаджийскасе чувства добре в социалната услуга.
            При изслушването на К.Л. Б. същата заяви желание с исканото настаняване.
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното: К.Л.Б.  с ЕГН: **********,е поставена под пълно запрещение, видно от препис на решение по гр.д.№ 436/2003г. на Окръжен съд Кюстендил, в сила от 06.08.2003г. Въз основа на решението Органът по настойничество и попечителство към община Видин, е назначил за настойник Л.Г.К..На 21.12.2017г. е настойникът е подал молба в ДСП Видин за дългосрочно ползване на социална услуга, делегирана от държавата, и е дал становище.
В социалната услуга се работи върху усъвършенстване на социалните умения, подобряване на комуникацията с околните, насърчава се участието й в практически и трудови дейности. Със Заповед СУ/Д-ВН /244/07.02.2018г. на   Директор ДСП –Видин  лицето е настанено временно- до произнасяне на съда, в „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост „гр.Видин.
Видно от представената медицинска характеристика от д-р Николай Николов № 1489/14.12.2017г.,лицето е подходящо за приемане в социалната услуга.
С оглед на изложените обстоятелства Съдът счита, че молбата на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Видин е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са на лице основанията на чл.16б, във вр. с чл.16а, ал.3  ЗСП , поради което и в интерес на лицето е да бъде настанено в социалната услуга, с оглед осигуряване на подходяща среда, социални и медицински грижи, по който начин ще бъде осигурена защитата на интересите на лицето, и с осигуряване на необходимата професионална омощ, социално включване и подкрепа. Видно от събраните доказателства К Л. Б. Се намира в състояние, което не и позволява да води самостоятелен начин на живот.
Съгласно изготвени оценка, план по чл.16, ал. 5от ЗСП и справка относно съществуващите подходящи социални услуги в общността и специализирани институции в рамките на областта и свободните места, настаняването в социалната услуга, с оглед потребностите на лицето , профилана заболяване ще осигури защитена среда на живот, ще бъде обгрижвана от специалисти и ще бъдат защитен и личните интереси на същата .
При тези данни Съдът счита, че искането на Дирекция “Социално подпомагане” - Видин е основателно и следва да бъде уважено.         Воден от горното, и на чл.16б, във вр. с чл.16а, ал.3  от Закона за социално подпомагане, Съдът
                                                           Р Е Ш И :
           
            Предоставя социална закрила по отношение на К.Л.Б.  с ЕГН: **********, с адрес *** – настаняване на К.Л.Б. с ЕГН: **********, в социална услуга резидентен тип- „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ гр.Видин, ул.“Цар Иван Шишман“ №1 за срок до изменение, отпадане или промяна в обстоятелствата, довели до настаняването.
Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Окръжен съд Видин.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
                                              
Районен съдия : /П /
Вярно с оригинала
 Секретар:
Версия за печат
Свързани страници