Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2942-2017
                        Р Е Ш Е Н И Е № 107
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 13.03.2018г.
          Видинският районен съд, граждански състав, в публично заседание на тринадесети февруари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:
     Председател : НИНА НИКОЛОВА  
при секретаря М.П., като разгледа докладваното от съдия Николова гр. дело № 2942 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 Предявени са обективно съединени искове от В.С.Д. ***, ЕГН **********, против “В.” АД - гр.В., ЕИК ............ със седалище и адрес на управление: гр.В., обл.В., Южна промишлена зона, представлявано от Ю. Ю..
    Предявени са искови претенции с правно основание чл.200, ал.1 от КТ и чл. 86, ал.1 от ЗЗД. Искът е предявен пред компетентен съд на основание чл.114 от ГПК от ищеца, в качеството му на работник, срещу работодателя – ответник, по мястото, където обичайно полага своя труд – гр.В., т.е. искът е подсъден на РС – В. съобразно съдебното райониране на страната.
    Твърди се от ищеца, че след дългогодишна работа в ответното дружество е получил професионално заболяване “Хроничен бронхит”, установено по надлежния ред с протокол на ДК за професионално заболяване № 10/11.10.1990г. и Акт за трудова злополука № 130/13.11.1990г.; че ищецът е навършил 65 годишна възраст, поради което след 16.07.2012г. инвалидизирането му е преминало в пожизнено по силата на закона – Наредба за медицинската експертиза, както и че след 01.10.2017. продължава да търпи имуществени вреди от заболяването.
     Посочва, че въпреки спазване на хигиенно – диетичен режим /ХДР/, изразяващ се в прием на лекарства и на допълнителна усилваща храна, състоянието му продължило да се влошава и станало хронично. Белодробното заболяване прераснало в ХОББ, Базална пневмосклероза, Хронично белодробно сърце и Хронична дихателна недостатъчност ІІІ степен.
     Иска се от ищеца, Съдът да постанови решение, с което да бъде осъдено ответното дружество да му заплати: Обезщетение за претърпени имуществени вреди, произтичащи от необходимостта ежедневно да спазва Хигиенно-диетичен режим, за което се налага изразходване на допълнителни средства за усилена храна и постоянно приемане на лекарства в размер на по 200 лева месечно, за периода от 01.10.2017г. до 01.01.2018г., или общо в размер на 600 лева, ведно със законната лихва за забава, считано от първо число на следващия месец, за който се дължи обезщетението до окончателното издължаване. Претендират се направените разноски по делото.
                     Ищецът ангажира писмени доказателства и съдебно медицински експертизи с вещи лица – специалист по белодробни болести и вещо лице – специалист по диетика.
                     В срока за отговор на исковата молба ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по предявения иск и не е направил доказателствени искания.
           Не са налице обстоятелства които се признават от ответника и които не се нуждаят от доказване. Съдът е указал доказателствената тежест на страните: че в тежест на ищеца е да докаже наличието на професионално заболяване при работа в ответното дружество, наличието на твърдяната вреда във връзка със заболяването си; наличието на причинно – следствена връзка между заболяването и вредата, както и размера на претърпените имуществени вреди за претендирания период.
                    По делото са събрани писмени доказателства. Назначени, изслушани и приети са съдебно – медицински експертизи.
                           В съдебно заседание ищецът е направил изменение на размера на иска, който да се счита за предявен за сумата в размер на 370.99 лева за исковия период.                     
     Ищецът е поискал съдът да се произнесе с неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.
     Съдът, като разгледа постъпилата искова молба и взе предвид направеното искане, намира, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение. Налице са кумулативно предпоставките по чл.238 от ГПК: ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Със съобщението, изпратено до ответника е връчен препис от исковата молба и доказателствата, указани са му последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание, и с оглед на представените с исковата молба писмени доказателства и изслушани и приети съдебни експертизи, искът се явява вероятно основателен.
    На основание чл.239, ал.2 от ГПК решението не се мотивира и се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
    На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК на ищеца следва да се пресъдят разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 550 лева.                   
                  Ответникът следва да заплати дължимата се държавна такса съразмерно уважените искове общо в размер на 50 лева, както и разноски за вещи лица съразмерно уважената част на иска, в размер на 160 лева.
                  Не са налице условията за постановяване на предварително изпълнение на решението по чл.242, ал.1 от ГПК, тъй като не се пресъжда издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа.
                  Мотивиран от горното,  Съдът  
 
                                               Р   Е   Ш   И   :
ОСЪЖДА “В.” АД - гр.В., ЕИК ............... със седалище и адрес на управление: гр.В., обл.В., Южна промишлена зона, представлявано от Ю. Ю., да заплати на В.С.Д. ***, ЕГН **********, сумата в размер на 370.99 /триста и седемдесет лв. и деветдесет и девет ст./  лева, /или по 123.66 лева месечно/ - обезщетение за имуществени вреди, представляващи направените от ищеца разходи за спазване на Хигиенно - диетичен режим, за което е изразходвал допълнителни средства за усилена храна и закупуване на лекарства и медикаменти, поради професионалното му заболяване “Хроничен бронхит” за периода от 01.10.2017г. до 01.01.2018г., ведно със законната лихва за забава, считано от първо число на следващия месец, за който се дължи обезщетението до окончателното издължаване.
ОСЪЖДА “Видахим” АД - гр.Видин, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: гр.Видин, обл.Видин, Южна промишлена зона, представлявано от Ю. Ю., да заплати на В.С.Д. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски съразмерно уважената част на иска, изразяващи се в платено адвокатско възнаграждение в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева.
ОСЪЖДА “В.” АД - гр.В., ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: гр.В., обл.В., Южна промишлена зона, представлявано от Ю. Ю., на основание чл.78, ал.6 от ГПК, да заплати на РС - Видин, държавна такса върху уважената част от исковете в размер на 50 /петдесет/ лева и 160 /сто и шестдесет/ лева разноски за вещи лица.
  Решението не подлежи на обжалване.
  Да се изпрати съобщение до страните за изготвеното решение.
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :
              Вярно с оригинала.
                   Секретар:
Версия за печат
Свързани страници