Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2202-2017
Р Е Ш Е Н И Е  № 104
гр. Видин 12.03.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на дванадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав :
                                                                       Председател : Владимир Крумов
                                                   Съдебни заседатели:
                               Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора ………………….. като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 2202 по описа за 2017 год. и за да се произнесе взе предвид следното :
            Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от„ФРУКТ – Н“ ЕООД, ЕИК : ******* седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Л *, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. **, против Община Видин, ЕИК : *******, адрес гр. Видин, пл.“Бдинци“ № 2.
            Твърди се, че по договори за доставка на хранителни стоки, сключени с ответната страна, като възложител, и ищеца, като изпълнител, за периода от 01.02.2016г. до 10.02.2016г. били продадени хранителни стоки на обща стойност  20 573,98лева  с  включен ДДС. За извършените продажби ищецът съставил и издал 15броя фактури, описани в обстоятелствената част на исковата молба. Твърди се, че ищецът е подал заявление до Районен съд гр. Видин за издаване на заповед за изпълнение и е образувано гр. д. № 1577 / 2017г. на Районен съд гр. Видин. Поддържа се, че искането е уважено и е издадена заповед за изпълнение срещу която ответника е подал възражение.
Иска се от Съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата в общ размер на 20 498,92лева – главница, 2 665,15лева – мораторна лихва, както и законна лихва считана от подаване на заявлението до окончателното изплащане. Искат се и направените в заповедното производствои настоящето производство разноски.
            Ответната страна е подала писмен отговор. Оспорва основателността на исковете. Направено е възражение по реда на чл. 78, ал. 5 от ГПК за прекомерност на разноските.
По делото са събрани писмени доказателства. Назначени и изслушани са две съдебно-счетоводни експертизи.
Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба и отговора, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
Не се спори между страните, относно въведените обстоятелства на исковете : налице е въведеното с исковата молба облигационно правоотношение между страните, произтичащо от посочените договори за доставка с възложител ответника и изпълнител ищеца, въз основа на което са издадени процесните фактури. Задълженията на ищеца за доставка са изпълнени. Налице е издадена заповед за изпълнение по гр. д. № 1577 / 2017г. по описа на Районен съд Видин за процесните суми. По последната е постъпило възражение от ответната страна.
Вещото лице е представило заключения, които не са оспорени от страните. Установява се от същите, че към 19.06.2017г. – датата на подаване на заявлението по гр. д. № 1577 / 2017г., размерът на вземанията на ищеца е 20 498,92лева главница и мораторна лихва в размер на 2 836,11лева. Към 04.08.2017г., когато са предявени исковете, размера на вземанията на ищеца е в размер на 17 151,68лева-главница и същия размер мораторна лихва. Не се спори, и че неизплатената част от главниците по процесните фактури в размер 17 151,68лева са заплатени от ответника на ищеца на 22.12.2017г.
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна : Предявените искове за установяване съществуване на вземанията за главница и лихва са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.
    По същество иска за установяване съществуване на вземане за сумата от 20 498,92лева е неоснователен. Налице е плащане от ответната страна на сумата от 3 347,23лева – главница, на 01.08.2017г., като сумата от 17 151,68лева – главница, е платена на 22.12.2017г. Искът за законна лихва върху главницата от подаване на заявлението – 19.06.2017г. до окончателното издължаване е основателен както следва : законна лихва върху главницата от 3 347,23лева считана от 19.06.2017г. до 01.08.2017г. и върху главницата от 17 151,68лева за периода от 19.06.2017г. до 22.12.2017г. Законната лихва е заявена в заповедното производство и е налице произнасяне.
Съгласно т. 9 от ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 на Върховният касационен съд съществуването на вземането по издадена заповед за изпълнение се
установява към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес, като в това производство нормата на чл.235, ал.3 от ГПК намира приложение по отношение на фактите, настъпили след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.
По отношение на акцесорния, обективно, кумулативно предявен иск за установяване вземането за обезщетение за забавено плащане на главницата, същият следва да бъде уважен в установения от вещото лице и претендиран от ищеца общ размер от 2 665,15лева за периода от падежа на задължението по всяка от фактурите за процесния период до 19.06.2017г. Съгласно  допълнителното заключение на вещото лице, размерите са изчислени, като са взети предвид уговорените срокове за отложено плащане на задълженията на ответника.
Относно разноските : на ищеца следва да се присъдят разноски направени в заповедното производство – 469,00лева за държавна такса и сумата от 880,00лева разноски за възнаграждение за адвокат.
По отношение разноските направени в настоящето производство : Видно от договор за правна защита и съдействие № 0076707 от 04.08.2017г.  ищеца е заплатил разноски за възнаграждение за адвокат в размер на 1 560,00лева на 04.08.2017г., след като е направено плащане от ответника в размер на 3 347,23лева. Ответната страна е заплатила главница в размер на 3 347,23лева на 01.08.2017г., след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и преди предявяване на настоящия иск – 04.08.2017г. На 22.12.2017г. ответната страна е заплатила на ищеца и останалата част от главницата в размер на 17 151,68лева, като е останала дължима лихва за забава в размер на 2 665,15лева. Предвид това на ищеца се следват разноски направени съразмерно сумата от 17 151,68лева и сумата от 2 665,15лева. Предвид това ответната страна следва да заплати на ищеца сумата в общ размер на 396,34лева за държавна такса, сумата от 100,00лева за възнаграждение за вещо лице, сумата от 1 334,58лева за възнаграждение за адвокат.
На ответната страна се дължат разноски съразмерно сумата от 3 347,23лева - главница, заплатена от ответника преди предявяване на иска. Ищеца следва да заплати на ответника сумата от 300,00лева за възнаграждение за юрисконсулт. На ответната страна не се следват разноски за вещо лице с оглед основателността на иска за обезщетение за забава.
Воден от горното, Съдът
                                                            Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на Община Видин, ЕИК : *******, адрес гр. Видин, пл.“Бдинци“ № 2, че „ФРУКТ – Н“ ЕООД, ЕИК : ******* седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Л *, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. **, има вземания спрямо Община Видин, ЕИК : *******, адрес гр. Видин, пл.“Бдинци“ № 2, за :
          законна лихва върху главницата от 3 347,23лева, която законна лихва е за периода от 19.06.2017г. до плащането на главницата – 01.08.2017г., законна лихва върху главницата от 17 151,68лева, която законна лихва е за периода от 19.06.2017г. до плащането на главницата – 22.12.2017г., за сумата от 2 665,15лева -  мораторна лихва считана от падежа на всяка фактура до 18.06.2017г., които суми са включени в Заповед № 1369 - РЗ от 22.06.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 1577 / 2017г. на Районен съд гр. Видин, като иска в останалата част до пълния претендиран размер, отхвърля като неоснователен.
          Осъжда Община Видин, ЕИК : *******, адрес гр. Видин, пл.“Бдинци“ № 2, да заплати на „ФРУКТ – Н“ ЕООД, ЕИК : ******* седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Л *, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. **, сумата от 1 349,00лева разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 1 830,92лева разноски в настоящето производство, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
          Осъжда „ФРУКТ – Н“ ЕООД, ЕИК : ******* седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Л *, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. **, да заплати на Община Видин, ЕИК : *******, адрес гр. Видин, пл.“Бдинци“ № 2, сумата от 300,00лева разноски в настоящето производство за възнаграждение за юрисконсулт, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.
 
                                                                       Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници