Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 284-2018
               Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1 5 2
                                 гр.Видин, 12.03.2018 год.
 
                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:
                                                     
                                                      Председател : Тодор Попиванов                                                                                                                   
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 284 по описа за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
           Производството е по чл.29, т.6, и по реда на чл.30 от ЗЗак.Д
Делото е образувано по искане на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин, обл.Видин, с която се иска по отношение на детето Р.И.М., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде прекратено настаняването му в семейство на близки роднини: К.С.П., ЕГН ********** и Н.А.П., ЕГН ********** – дядо и баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, кв.“Н.П.“, ул.”Р.” № 5, и реинтегрирането му в биологичното семейство на бащата И.М.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***.
По делото е представена заповед № ЗД/Д-ВН-006/11.01.2018г. на Директор “Социално подпомагане” - гр.Видин, с която е прекратено временно настаняването на детето в семейството на К.С.П., ЕГН ********** и Н.А.П., ЕГН ********** – дядо и баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, кв.“Н.П.“, ул.”Р.” № 5.
По делото е изготвен социален доклад със становище, че в интерес на детето Р.И.М., ЕГН **********, е да бъде реинтегрирано в биологичното семейство на бащата, тъй като последният е декларирал възможност и желание да полага грижи да детето си в семейна среда, както и поради това, че са отпаднали основанията, довели да настаняване на детето извън биологичното семейство.
В съдебно заседание представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Брегово поддържа молбата.
Заинтересованата страна И.М.К., ЕГН ********** – баща на детето, се явява лично в съдебно заседание, не оспорва молбата и моли детето да бъде настанено при него.
Заинтересованите страни К.С.П., ЕГН ********** и Н.А.П., ЕГН **********, редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание и не са взели становище по молбата.
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от удостоверение за раждане на детето Р.И.М., ЕГН **********, издадено въз основа на Акт за раждане № 0340/03.07.2007 год. от Община Видин, обл.Видин, негова майка е П.К.С., ЕГН **********, а баща – И.М.К., ЕГН **********. Видно от препис – извлечение от акт за смърт № 582 от 29.09.2008г. майката на детето П.К.С., ЕГН **********, е починала на 29.09.2008г. Със съдебно решение № 11, постановено на 09.01.2009г. по гр.Д. № 1591 по описа на РС – Видин за 2008г. детето е настанено в семейството на К.С.П., ЕГН ********** и Н.А.П., ЕГН ********** – дядо и баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, кв.“Н.П.“, ул.”Р.” № 5, поради това, че майката на детето е починала, а бащата е неизвестен.
От социалния доклад се установява, че бащата на детето е припознал последното, поради което е издаден нов акт за раждане. С молба от 11.12.2017г. бащата И.М.К., ЕГН ********** е изявил желание и готовност да поеме грижите за детето си в семейна среда. От социалното проучване е установено, че бащата е в състояние да обгрижва дъщеря си в семейна среда и да осигури условия за правилното физическо, психическо и нравствено развитие на детето. Установено е също, че между бащата и детето има изградена емоционална връзка на привързаност. За улесняване на процеса, И.М.К. е насочен към ползване на социална услуга в Център за обществена подкрепа към КСУДС - гр.Видин. Заключението на доклада и мотивите на заповедта за реинтеграция на детето са, че са отпаднали условията по чл.25, ал.1 от ЗЗак.Д. и в интерес на детето е да бъде прекратено настаняването му извън биологичното семейство.
 При тези данни Съдът счита, че молбата на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин, обл.Видин е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.29, т.6 ЗЗак.Д – отпаднали са обстоятелствата, поради които детето е настанено за отглеждане извън биологичното семейство: бащата е припознал детето си, както и е изявил желание и готовност да поеме  грижите по отглеждането и възпитанието му; налице е емоционална връзка на привързаност между детето и родителя, поради което и в най – добър негов интерес е да бъде реинтегрирано в биологичното семейство на бащата.
                   Мотивиран от горното, Съдът
                                                     
                                      Р Е Ш И :
  ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО намололетнатаР.И.М., ЕГН ********** в семейството на К.С.П., ЕГН ********** и Н.А.П., ЕГН ********** – дядо и баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, кв.“Н.П.“, ул.”Р.” № 5 и ПОСТАНОВЯВА реинтергиране на детето в биологичното семейство на бащата И.М.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***.
            РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
           Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му, пред Видински Окръжен съд.
                                                     
                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/
                                                               Вярно с оригинала
                                                               СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници