Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1812-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 57
гр. Видин, 02.03.2018 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на втори март две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В. Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1812……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Обжалван е издаден Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К №1827678, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП на П.М.П., ЕГН: **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, извършено на 14.11.2017г. в 11,21 ч. на път I-1 кръстовище с път II-11, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M № 4835, радар идент. № 559/17, клип № 363, за превишаване на разрешената скорост с 47 км/ч., при обозначение с пътен знак „В26”, въвеждащо ограничение на скоростта от 50 км/ч., при управление на МПС „Фолксваген Голф”с рег.№ СВ 55 34 АН.
Жалбоподателят в депозираната жалба желае да бъде отменен обжалваният електронен фиш. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и се представлява от процесуален представител, като последният заема идентично с жалбата становище в с.з..
Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание,  изпраща процесуален представител, като е постъпило писмено становище, придружаващо жалбата и административно-наказателната преписка, в което се заема становище да се потвърди електронния фиш като законосъобразен и обоснован, като процесуалният представител заема идентично становище в с.з.
Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и след като съобрази доводите и исканията на страните, намира и приема за установено следното:
 На жалбоподателя е бил издаден Електронен фиш за налагане на административно наказание глоба за нарушение, извършено на  14.11.2017г. в 11,21 ч. на път I-1 кръстовище с път II-11, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M № 4835, радар идент. № 559/17, клип № 363, за превишаване на разрешената скорост с 47 км/ч., при обозначение с пътен знак „В26”, въвеждащо ограничение на скоростта от 50 км/ч., при управление на МПС „Фолксваген Голф”с рег.№ СВ 55 34 АН.  Жалбоподателят е управлявал МПС със скорост от  97 км/ч, при разрешена скорост за населено място от 50 км/ч. Скоростта от 100 км/ч е с 3 км/ч по-ниска от отчетената от автоматизираното техническо средство от 97 км/ч – т.е. след приспаднат толеранс от минус 3 км/ч.
 Нарушението било заснето с годно автоматизирано техническо средство № TFR1 – M № 559,клип № 636, преминало през метрологична проверка, /видно от приложените като доказателства заверени копия на протоколи/. На жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Жалбоподателят не е посочил лице, което да е било водач на това МПС по време на нарушението, а се възползва от правото си да обжалва така издадения против него електронен фиш.
Фактите се установяват от всички приложени по делото писмени доказателства.
При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът счита, че е налице осъществен състав на административно нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДП от страна на водача на МПС, тъй като същият се е движил със скорост от 97 км/ч при разрешена в населено място скорост от 50 км/ч. Касае се за ангажиране на административно-наказателна отговорност на правен субект, който е посочен по изричните разпоредби на закона чл. 188, ал. 1 от Закона за движение по пътищата – а именно собственика на МПС. Освен това, жалбоподателят, както се посочи по-горе, не е посочил друго лице като действителен водач, съгласно нормата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП.
Относно наведеното в жалбата възражение:
Съдът приемана база приетите писмени доказателства от приложения клип на л.7., че радарът е бил обозначен със съответния пътен знак за извършвания контрол на скоростта, което се вижда от представеното писмено доказателство. По делото няма никакви доказателства заснемането да е станало в присъствието на контролен орган. Поради изложеното съдът приема двата довода за неоснователни и недоказани.
В конкретния казус е налице фиксирана скорост на движение на лекия автомобил, посредством "Мобилна система за видео контрол на нарушенията на правилата за движение – TFR1-M" /видно от приложено по делото протокол от проверката на мобилна система за видеоконтрол  № 1.10.17 – л.17 по НАХД №1812/17г по описа на ВРС/. Настоящият съдебен състав намира, че издаването на ел. фиш при заснето нарушение с мобилна система за контрол на нарушенията не се явява в нарушение на нормативната база. На основание чл. 165, ал. 3 ЗДвП и в резултат на постановеното Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. ОСК на ВАС, ограничаващо приложното поле на ел. фиш единствено до нарушения, заснети със стационарни системи, предвид липсата на ясна регламентация за действието на мобилните такива, Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./. С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно тази наредба издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал.1 и ал. 2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 ЗДвП, функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Регламентираното в чл. 189, ал.4 от ЗДвП "в отсъствието на контролен орган и на нарушител", следва да се тълкува граматически, като поясняващо действието по издаване на електронен фиш, а не установяването и заснемането на нарушението с автоматизирано техническо средство. Този извод следва и от обстоятелството, че обективно невъзможно е нарушението да се извършва и заснема в отсъствието на нарушителя. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че наведеното в жалбата възражение в този смисъл е неоснователно, поради което същото не може да породи целения с жалбата ефект по отмяна на издадения ел. фиш.
Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОД на МВР - Видин/, мястото / път I-1 кръстовище с път II-11/, датата /14.11.2017г./, точният час на извършване на нарушението /в 11,21 ч. /, регистрационният номер на моторното превозно средство /„Фолксваген Голф”с рег.№ СВ 55 34 АН. /, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство  /П.М.П., ЕГН: **********,*** /, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост – 97 км/ч, при ограничение 50 км/ч., обозначен с пътен знак „В26”, нарушената разпоредба /чл. 21, ал.2 от ЗДвП/, размерът на глобата /400 лева/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14-дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.
 Само за пълнота следва да се отбележи, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш, свързани с липсата на дата на издаването му, автор или наименование на издаващия орган, липса на подпис и печат, липсата на отразяване в електронния фиш на срока за неговото обжалване, както и органът, пред когото се обжалва. В нормата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП изчерпателно са изброени реквизитите на електронния фиш, като такива реквизити на фиша не са посочени и не се изискват. Наред с това в §1 от ДР на ЗАНН пък е залегнало, че е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Т.е. електронният фиш представлява не волеизявление на определен орган, а електронно обективирано такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно – информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Действително съобразно разпоредбата на чл. 189, ал. 11 от ЗДвП влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Това приравняване обаче е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановления и електронните фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и изискването за задължителни реквизити по чл. 57 от ЗАНН, както и пренасяне, респ. прилагане на сроковете по чл. 34, ал.1 от ЗАНН.
След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, тъй като на 14.11.2017г. в 11,21 ч. на път I-1 кръстовище с път II-11, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M № 4835, радар идент. № 559/17, клип № 363, за превишаване на разрешената скорост с 47 км/ч., при обозначение с пътен знак „В26”, въвеждащо ограничение на скоростта от 50 км/ч., при управление на МПС „Фолксваген Голф”с рег.№ СВ 55 34 АН.
 Фактическите констатации, отразени в електронния фиш, се потвърждават от събраните по делото писмени доказателства, прочетени и приети по надлежния ред.
В конкретния случай разрешената максимална скорост /50 км/ч./ е била превишена с 47 км/ч. Налице е абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер / глоба в размер на 400 лева/, поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в атакувания електронен фиш. Съгласно новата редакция на чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП(изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.), който предвижда глоба в размер на 400 лв., като съдът счита, че правилно е приложен законът от административно-наказващия орган.
 Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът,
 
                                              Р Е Ш И:
 
          ПОТВЪРЖДАВАЕлектронен фиш на ОДМВР Видин, серия К № 1827678, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП на П.М.П., ЕГН: **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, извършено на 14.11.2017г. в 11,21 ч. на път I-1 кръстовище с път II-11, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M № 4835, радар идент. № 559/17, клип № 363, за превишаване на разрешената скорост с 47 км/ч., при обозначение с пътен знак „В26”, въвеждащо ограничение на скоростта от 50 км/ч., при управление на МПС „Фолксваген Голф”с рег.№ СВ 55 34 АН.
            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници