Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2410-2017
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 111
гр.Видин, 13.03.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  
публично  заседание на  тринадесети февруари  през две хиляди и осемнадесета година , в състав:
                                                                   Председател:Нина Николова
при секретаря  М.Петрова, като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело №  2410 по описа за 2017 г.,и за да  се произнесе взе предвид следното:
               Искът е с правно основание чл. 415, във вр. с чл.422 ГПК, във вр. с чл.79 ЗЗД.  
Подадена е искова молба от  ”Ф.” ЕООД, със седалище в  гр. С.  против Община В., с която се иска да бъде установено вземане на ищеца към ответника  за сумата от 16 497.83 лева с ДДС,  представляващи задължения по облигационен договор между страните от  неизплатена стойност на доставени от ищеца стоки за периода 26.05.2016г.- 06.06.2016г. по 28  броя фактури,  ведно със законната лихва до и 2 016.20 лева – общо обезщетение за забавено плащане на главниците по фактурите. Фактурите са издадени по следните договори: Договор за доставка № АО-02-15-160/ 01.09.2015г., Договор за доставка № АО-02-15-60/ 14.04.2016г.
Поддържа се от ищеца в съдебно заседание, че по силата на облигационен договор между страните,  ищецът е доставил на ответника стоки, за което са издадени процесните фактури,  цялата стойност на които е заплатена от ответника след предявяване на вземанията на 30.06.2017г., и които задължения са  фактурирани и отразени в счетоводството на ищеца. От ищеца е подадено заявление по чл.410 ГПК, по което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по гр.д.№ 1768/2017г. на ВРС, срещу която е постъпило възражение.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока по същия текст е подал  отговор. Възразява за прекомерност на адвокатско възнаграждение.Излага се, че главниците на част от процесните фактури са заплатени след предявяване на вземанията, на  01.08.2017г. , останалите главници - на 22.12.2017г.
Представени са писмени доказателства, изготвено и прието е заключението на съдебно счетоводна експертиза за установяване на задълженията по фактурите, размера на същите, размера и датите на извършените плащания, както и размера на дължимото обезщетение за забавено плащане от настъпване на падежа на задължението по фактурите до подаване на заявлението по чл.410 ГПК, което заключение не се оспорва от страните.  
Видинският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба и отговора, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:
Не се спори между страните, че е налице облигационно правоотношение между страните , произтичащо от посочените договори за доставка с възложител ответника и изпълнител ищеца, въз основа на които са издадени процесните фактури. Безспорно е , че задълженията на ищеца за доставка са изпълнени.
Установява се от заключението на вещото лице, което не е оспорено от страните, и съдът го възприема и кредитира изцяло като обективно и компетентно изготвено, че главниците по следните фактури с № 30097/26.05.2016г., на стойност 2955.59 левас ДДС, № 30129/30.05.2016г., на стойност 13.80 левас ДДС, № 30134/30.05.2016г., на стойност 46.13 левас ДДС, № 30136/30.05.2016г., на стойност 28.40 левас ДДС, № 30180/31.05.2016г., на стойност 6 503.54 левас ДДС, № 30218/03.06.2016г., на стойност 660.00 левас ДДС, № 30219/03.06.2016г., на стойност 2858.07 левас ДДС, № 30220/03.06.2016г., на стойност 2296.04 левас ДДС, № 30233/06.06.2016г., на стойност 83.18 левас ДДС и 30238/06.06.2016г., на стойност 36.61 левас ДДС,са заплатени по банков път на 22.12.1017г. Главниците по останалите фактури: 30084/26.05.2016г., на стойност 28.37 левас ДДС, № 30085/26.05.2016г., на стойност 137.95 левас ДДС, № 30086/26.05.2016г., на стойност 238.73 левас ДДС, № 30095/2630.05.2016г., на стойност 208.96 левас ДДС, № 30096/26.05.2016г., на стойност 937.48 левас ДДС, № 30130/30.05.2016г., на стойност 326.87 левас ДДС, № 30144/30.05.2016г., на стойност 352.40 левас ДДС, № 30171/31.05.2016г., на стойност 60.46 левас ДДС, № 30172/31.05.2016г., на стойност 17.70 левас ДДС, № 30173/31.05.2016г., на стойност 64.65 левас ДДС, № 30174/31.05.2016г., на стойност 69.40 левас ДДС, № 30176/31.05.2016г., на стойност  115.20 левас ДДС, № 30177/31.05.2016г., на стойност 39.29 левас ДДС, № 30196/02.06.2016г., на стойност 1 161.47 левас ДДС, № 30197/02.06.2016г., на стойност 406.46 левас ДДС, № 30222/06.06.2016г., на стойност 91.38 левас ДДС, № 30223/06.06.2016г., на стойност 117.25 левас ДДС и 30224/06.06.2016г., на стойност 58.80 левас ДДС,са заплатени по банков път на 01.08.2017г. Всички плащания са отразени в счетоводствата на страните.
 Вещото лице установява още, че обезщетението за забавено плащане на главниците, считано от изтичане на уговорения срок за отложено плащане на стойността на всяка от фактурите до предявяване на заявлението по чл.410 ГПК на 30.06.2017г. е в общ размер  2 016.20 лева, колкото е и посочения размер от ищеца след допуснато изменение на иска по чл.214 ГПК..                                                  
При така изясненото от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:
Не се спори между страните,  че главниците по процесните фактури в размер 16 497.83 лева са заплатени от ответника на 01.08.2017г. и на 22.12.2017г., след предявяване на вземанията по реда на чл.410 ГПК  на 30.06.2017г., който факт на основание чл.235, ал.3 ГПК следва да бъде взет предвид при постановяване на решението по делото, като искът за установяване вземането за главница следва да бъде отхвърлен.  Следва да бъде уважено искането за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от предявяване на вземането на 30.06.2017г. до плащането на главницата от 4 491.62 лева  на   01.08.2017г.  Законна лихва върху останалата част от главницата, в размер 12 006.21 лева, платена на 22.12.2017г., следва да се присъди,считано от предявяване на вземането на 30.06.2017г. до плащането  на   22.12.2017г.
По отношение на акцесорния, обективно, кумулативно предявен иск за установяване вземането за обезщетение за забавено плащане на главницата, същият следва да бъде уважен в установения от вещото лице общ размер от 2016.20 лева за периода от падежа на задължението по всяка от фактурите за процесния период, настъпил след изтичане на уговорения срок за отложено плащане до датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК - 29.06.2017г.
С оглед изхода на делото, и на основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да понесе и направените в заповедното и исковото производство разноски от ищеца , съгласно представен списък по чл.80 ГПК . По отношение на  главницата не се установяват предпоставките ,обосноваващи възлагане на част от разноските на ищеца, съгласно чл.78, ал.2 от ГПК, предвид обстоятелството, че плащането на главницата е извършено след предявяване на вземанията, поради което не може да бъде прието, че ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото.
По отношение възражението по чл.78, ал.5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение на адвокат пълномощника на ищеца, съдът намира, че предвид разпоредбата на чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, във вр. с чл.36 ЗА и чл.78, ал.5 ГПК, не са налице основания за намаляване на възнаграждението , което не надвишава значително минималните, определени с Наредбата размери, с оглед размерите на предявените искове, респективно защитавания интерес.
Ответникът следва да бъде осъден да заплати направените разноски, както следва : В заповедното производство   –443.00  ДТ и 860.00 лева адвокатско възнаграждение, и в исковото – 1500.00 лева адвокатско възнаграждение, 442.00 лева ДТ и 150.00 лева възнаграждение на вещо лице.
Воден от горното, Съдът
                                                                 Р  Е  Ш  И:
   
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община В., ВЗЕМАНЕТО на ”Ф.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление  гр. С., ж.к.Л.1, бл.13, вх.В, ет.1, ап.36  към Община В. с ЕИК........  и адрес гр. ВV, пл. Б. 2, в размер на 2016.20 лева, представляващо обезщетение за забавено плащане на главници по фактури с № 30097/26.05.2016г., на стойност 2955.59 лева с ДДС, № 30129/30.05.2016г., на стойност 13.80 лева с ДДС, № 30134/30.05.2016г., на стойност 46.13 лева с ДДС, № 30136/30.05.2016г., на стойност 28.40 лева с ДДС, № 30180/31.05.2016г., на стойност 6 503.54 лева с ДДС, № 30218/03.06.2016г., на стойност 660.00 лева с ДДС, № 30219/03.06.2016г., на стойност 2858.07 лева с ДДС, № 30220/03.06.2016г., на стойност 2296.04 лева с ДДС, № 30233/06.06.2016г., на стойност 83.18 лева с ДДС и № 30238/06.06.2016г., на стойност 36.61 лева с ДДС, ,№ 30084/26.05.2016г., на стойност 28.37 лева с ДДС, № 30085/26.05.2016г., на стойност 137.95 лева с ДДС, № 30086/26.05.2016г., на стойност 238.73 лева с ДДС, № 30095/2630.05.2016г., на стойност 208.96 лева с ДДС, № 30096/26.05.2016г., на стойност 937.48 лева с ДДС, № 30130/30.05.2016г., на стойност 326.87 лева с ДДС, № 30144/30.05.2016г., на стойност 352.40 лева с ДДС, № 30171/31.05.2016г., на стойност 60.46 лева с ДДС, № 30172/31.05.2016г., на стойност 17.70 лева с ДДС, № 30173/31.05.2016г., на стойност 64.65 лева с ДДС, № 30174/31.05.2016г., на стойност 69.40 лева с ДДС, № 30176/31.05.2016г., на стойност  115.20 лева с ДДС, № 30177/31.05.2016г., на стойност 39.29 лева с ДДС, № 30196/02.06.2016г., на стойност 1 161.47 лева с ДДС, № 30197/02.06.2016г., на стойност 406.46 лева с ДДС, № 30222/06.06.2016г., на стойност 91.38 лева с ДДС, № 30223/06.06.2016г., на стойност 117.25 лева с ДДС и № 30224/06.06.2016г., на стойност 58.80 лева с ДДС,за периода изтичане срока на отложено плащане по всяка до 29.06.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община В., ВЗЕМАНЕТО на ”Ф.” ЕООД, ЕИК ........ , със седалище и адрес на управление  гр. С., ж.к.Л. 1, бл.13, вх.В, ет.1, ап.36  към Община В.с ЕИК .......  и адрес гр. В., пл. Б. 2, за законна лихва върху главница в общ размер 4 491.62 лева ,считано от предявяване на вземането на 30.06.2017г. до плащането на  01.08.2017г. , както и върху главница в общ размер 12 006.21 лева, считано от предявяване на вземането на 30.06.2017г. до плащането  на  22.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска за признаване за установено по отношение на Община Видин ВЗЕМАНЕТО на ”Ф.” ЕООД, ЕИК ....... , със седалище и адрес на управление  гр. С. , ж.к.Л.1, бл.13, вх.В, ет.1, ап.36  към Община В.  ,ЕИК ........   и адрес гр. В., пл.Б. 2, в размер на 16 497.83 лева с ДДС,, представляващо платени главници по посочените фактури.   
  ОСЪЖДА Община В., ЕИК .......   и адрес гр. В., пл.Б.....2, да заплати на ”Ф.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление  гр. С. , ж.к.Л. 1, бл.13, вх.В, ет.1, ап.36  разноски в заповедното производство в размери 443.00 ДТ и 860.00 лева адвокатско възнаграждение, и в исковото – 1500.00 лева адвокатско възнаграждение, 442.00 лева ДТ и 150.00 лева възнаграждение на вещо лице
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
            Вярно с оригинала.
            Секретар:
Версия за печат
Свързани страници