Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 184-2011

              Р Е Ш Е Н И Е    

         гр.В., 28.10.2011г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3 – ти състав  в публично заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                   Председател: М. С.

                                                                 

при секретаря  П. Й. като разгледа докладваното от   съдията С. гр.дело № 184 по описа  за 2011год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба от  „Т.” ЕАД - Р. против    „РВ С.” ЕООД - В., с която е предявен установителен иск по чл. 422 от ГПК.

Твърди се, че на 04.11.2009г. страните са сключили договор за доставка на трислойни кофражни платна, по силата на който ищецът в качеството му на изпълнител е изработил и доставил на ответника в качеството му на възложител уговореното количество платна на посочения обект. Посочва се, че за извършената доставка е издадена фактура № 2009001220 от 13.11.2009г. на стойност 20700 лева с ДДС. Фактурата е предявена за плащане, но ответникът не е извършил такова въпреки многобройните покани. Заради това ищецът по реда на заповедното производство се е снабдил със Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  по ч.гр.д. № 2277/2010г. по описа на ВРС. Длъжникът е възразил срещу издадената заповед за изпълнение, поради което обсоновава правния си интерес от водене на настоящото дело.

Иска  се да бъде постановено решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 20 700 лева – главница, представляваща незаплатено задължение по издадена фактура № 2009001220 от 13.11.2009г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане, както и сумата от 2118.93 лева, представляваща мораторна лихва за периода от 13.11.2009г. до 28.10.2010г. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът не е подал отговор в законния срок и не е ангажирал доказателства.

По делото са събрани писмени доказателства, назначена и изслушана е съдебно – счетоводна експретиза и допълнителна такава.

 С оглед данните по делото съдът намира следното от фактическа и правна страна:

Страните са се намирали в търговски отношения като ищеца в качеството си на изпълнител се е задължил да изработи и достави  на ответника в качеството му на възложител трислойни кофражни платна на посочения обект в договорения срок, а възложителя да заплати уговореното възнаграждение, което е видно от представения договор за доставка на трислойни кофражни платна от 04.11.2009г. Стоката е доставена и е предадена на ответника в уговорените срокове без забележки, което е видно от товарителница № 4846/13.11.2009г., пътен лист № 2378/13.11.2009г. за товарен автомобил «М.» с рег. № Е6538ВВ и приемо-предавателен протокол № 152/13.11.2009г.

За извършената услуга ищецът е издал фактура №  № 2009001220 от 13.11.2009г. на обща стойност 20 700 лева с ДДС. Фактурата е подписана от управителя на ответното дружество и не е оспорена.

Горната фактическа обстановка се установява и от показанията на св. Чирпански, който установява, че поетите по договора задължения от ищеца са изпълнени така, както е уговорено.

Вещото лице по назначената съдебно –счетоводна експертиза след запознаване със счетоводните ведомости  на страните и посещение в НАП, е установило, че  процесната фактура е осчетоводена при ищеца и фигурира като непогасено задължение. В дневника за продажби на ищеца за м. ноември 2009г. под № 170 е включена фактура № 2009001220 от 13.11.2009г. на обща стойност 20 700 лева. Вещото лице е установило също, че в дневника за покупки на ответника е включена процесната фактура. Вещото лице е посочило, че липсват данни за погасителни плащания на ответника. Според заключението по експертизата размерът на мораторната лихва за периода от 13.11.2009г. до 28.10.2010г. включително възлиза на сумата 2 040.45 лева.

Съдът кредитира заключението на вещото лице като обективно и компетентно изготвено.

От приложеното гр.д. № 2277/2010г. по описа на ВРС е видно, че на 03.11.2010г. в полза на «Т.» ЕАД - Р. е издадена  Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу длъжника  «РВ С.» ЕООД – В.  за сумата 20 700 лева – главница, 228.93 лева – мораторна лихва за периода от 13.11.2009г. до 28.10.2010г., както и законна лихва, считано от 29.10.2010г. до изплащане на вземането и сумата от 1336.38 лева– разноски по делото. Ответникът е възразил срещу заповедта за изпълнение в срока по чл. 414 от ГПК.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира иска за основателен и доказан. Безспорно се установи, че страните са се намирали в търговски отношения като ищеца е изработил и доставил на ответника в срок договореното количество трислойни кофражни платна на посочения обект. За извършената доставка е издадена фактура № 2009001220 от 13.11.2009г. на обща стойност 20 700 лева, която не е заплатена от ответника и същият се явява неизправна страна по договора. Фактурата съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството. По делото не се представиха доказателства за извършено плащане.

С оглед основателността на главния иск, основателен се явява и предявения акцесорен иск за лихва за забава върху главницата за периода от  13.11.2009г. до 28.10.2010г. Съгласно заключението на вещото лице размерът на лихвата възлиза на сумата 2 040.45 лева, до който размер иска ще следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 от ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски в настоящото производство  в размер на  1 546.35 лева съобразно уважената част на исковете.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ПРИЗНАВА за установено по отношение на „РВ С.”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. В., ж.к. П. бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 6 с ЕИК 105582160, представлявано от Р. П. В., че дължи на  « Т.» ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Р., ул. Г. Д. № 24А с ЕИК 101796206, представлявано от К. Г. К.  сумата от 20 700 лева, представляваща незаплатено задължение по издадена фактура № 2009001220 от 13.11.2009г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 29.10.2010г. до окончателното плащане, както и сумата от 2040. 45 лева - мораторна лихва за периода от 13.11.2009г. до 28.10.2010г. като иска до пълния размер до сумата от 2118.93 лева – отхвърля като недоказан.

ОСЪЖДА „РВ С.”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. В., ж.к. П. бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 6 с ЕИК 105582160, представлявано от Р. П. В. да заплати на  на  « Т.» ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Р., ул. Г. Д. № 24А с ЕИК 101796206, представлявано от К. Г. К.  сумата от 1546.35 лева - разноски по делото.

            Решението подлежи на обжалване пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                         

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:   М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници