Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1184-2017
П Р О Т О К О Л
гр. В.,  30.01.2018 г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание  тридесети януари, две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.П.
                                            Съдебни заседатели: 1.   Л.С.  
                                                                                      2.   Р.Е.  
при участието на секретаря М. В. и прокурора И. Ц., сложи за разглеждане НОХД № 1184 по описа за 2017 г. докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в  10.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – В. се явява прокурор Ц..
Подсъдимият С.В.Ф. не се явява, редовно призован.
 Пострадалата В.П.С. се явява лично, редовно призована и с повереника си адв. И.Ж. от САК, с пълномощно от ДП.
 В залата се явява адв. С. И. ***, вписан под № 561  в НРПП за оказване правна помощ на подсъдимия Ф. в процеса.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА адв. Стефан И. А., вписан под № 561 в НРПП за оказване правна помощ на подсъдимия С.В.Ф..
На основание § 114 от преходните и заключителни разпоредби на НПК Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК, като настоящото съдебно заседание следва да се счита като разпоредително такова. Страните следва да вземат отношение по следните въпроси:
1. Подсъдно ли е делото на съда;
2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. Взетите мерки за процесуална принуда;
7. Искания за събиране на нови доказателства;
8. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – В.. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ.  А.: Делото е подсъдно на Районен съд – В.. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ Ф.: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт.  
АДВ. Ж.: Моля от името на моята доверителка да бъдем конституирани в процеса като частен обвинител. Не предявяваме граждански иск. Считам, че делото е подсъдно на РС – В.. Материалите по ДП с които съм запознат няма основания за прекратяване на наказателното производство. Не са налице основанията аз разглеждане на делото по особените правила. Считам, че постигнатото споразумение между РП и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала и считам, че същото следва да бъде одобрено от Вас.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – В.. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното такова. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
КОНСТИТУИРА В.П. Ц. с ЕГН ********** *** като частен обвинител.
СНЕМА самоличността на подсъдимия.
С.В.Ф., роден на *** г. в гр. В., живущ ***,  българин,  българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.
          АДВ. А.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият  С.В.Ф.   се признава за ВИНОВЕН в това, че   на 15.05.2017 г. при управление на лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, с рег. № ВН 67 38 ВР движещ се в град Б., обл. В. по ул. „Г.И.”, предприемайки маневра с движение назад с извиване на волана вляво, нарушил правилата за движене по пътищата, а именно нарушил: чл. 20, ал. 1 от ЗДвП като при движение назад не е упражнил своевременен и достатъчен контрол и не е наблюдавал непрекъснато пътя назад; чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП – като преди да започне движение назад не се е убедил, че пътят зад л.а. е свободен и че няма да създаде опасност за други участници в движенето; По време на движенето си назад не е наблюдавал непрекъснато пътя зад него и по непредпазливост причинил на В.П.С. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долния край на лъчевата кост на лява предмишница, което трайно е затруднило движенията на левия горен крайник, като дееца е избягал от местопроизшествието и управлявал МПС, без да има необходимата правоспособност – престъпление по чл. 343, ал. 3, б.”а” във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 1 и чл. 40, ал. 1, ал. 2 от ЗДвП – за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години.
           ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 4  бр. парчета с неправилна форма от стъкло и пластмаса и 3 бр. парчета с неправилна форма от стъкло и палстмаса прозрачни две с розов и едно със сив цвят да бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.
            Разноските по делото да се възложат на подсъдимия.
  ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.
  ПОДСЪДИМИЯТ С. Ф.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.
 
 
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:
         /С.Ф./                                   / И. Ц./
АДВОКАТ:
            /С. А./
Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия  С.В.Ф. приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК
                                О П Р Е Д Е Л И :
         ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което:
                   С.В.Ф., роден на *** г. в гр. В., живущ ***,  българин,  българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 15.05.2017 г. при управление на лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, с рег. №движещ се в град Б., обл. В. по ул. „Г.И.”, предприемайки маневра с движение назад с извиване на волана вляво, нарушил правилата за движене по пътищата, а именно нарушил: чл. 20, ал. 1 от ЗДвП като при движение назад не е упражнил своевременен и достатъчен контрол и не е наблюдавал непрекъснато пътя назад; чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП – като преди да започне движение назад не се е убедил, че пътят зад л.а. е свободен и че няма да създаде опасност за други участници в движенето; По време на движенето си назад не е наблюдавал непрекъснато пътя зад него и по непредпазливост причинил на В.П.С. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долния край на лъчевата кост на лява предмишница, което трайно е затруднило движенията на левия горен крайник, като дееца е избягал от местопроизшествието и управлявал МПС, без да има необходимата правоспособност – престъпление по чл. 343, ал. 3, б.”а” във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 1 и чл. 40, ал. 1, ал. 2 от ЗДвП – за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК  му налага наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години.
           ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 4  бр. парчета с неправилна форма от стъкло и пластмаса и 3 бр. парчета с неправилна форма от стъкло и палстмаса прозрачни две с розов и едно със сив цвят за бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.
          ОСЪЖДА подсъдимия С.В.Ф. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД МВР В. сумата в размер на 319.21 /триста и деветнадесет лева и двадесет и една стотинки/ лева, изразходвани за изготвяне на експертизи на Досъдебното производство както и  да заплати сумата в размер на  40.00 /четиридесет/ лева, в полза на Районен съд-В., изразходвана за  явяване на вещи лица
                   На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът  
                     О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1184/2017 г. по описа на ВРС.  
ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
        На съдебните заседатели ще се определи възнаграждение съгласно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдено заседание  в  11.00   часа.
                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                         СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                2.
                           СЕКРЕТАР:                                     
 
          На основание чл. 309 ал. 2 от НПК,
                                          О П Р Е Д Е Л И :
            ОТМЯНЯ взетата по отношение на  подсъдимия  С.В.Ф. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 250 лв. внесени.
            На основание чл. 309 ал. 4 НПК, определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
          Заседанието завърши в 11.00  часа.
 РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                          
                                                2.
Версия за печат
Свързани страници