Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 3491-2017
П Р О Т О К О Л
                                             гр. Видин, 31.01.2018 г.
Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА
                                            
при участието на секретаря...........................Г. Начева…......…………………      
и прокурора ….......……………..................................... сложи за разглеждане
гражданско дело № 3491 по описа за 2017 година............................. докладвано от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА........................................................
          
          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха:
            Вместо ищците се явява АДВ. Б.с пълномощно по делото.
            Вместо ответникът Б.П.Б. редовно призован, явява се лично и с АДВ. С. с пълномощно по делото.
            Адв. Б.- да се даде ход на делото.
          Адв. С. - да се даде ход на делото.
         СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СЪДЪТ ПРИКАНВА страните към сключване на съдебна спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора. Разяснява на същите, че при посочените по-горе способи за уреждане на спора същият ще се уреди в по-кратки срокове. Указва на страните, че за постигане на съдебна спогодба, следва да се явят лично в съдебно заседание или да упълномощят свой процесуален представител, който от тяхно име да постигне спогодба, за което следва да представят по делото изрично пълномощно. При постигане на съдебна спогодба се дължат държавни такси в размер на 2%, докато при решаване на делото по същество държавните такси са в размер на 4 % върху цената на предявените искове.
Адв. Б.- Поддържам иска. Постигната е спогодба по отношение на размера на  претендираната издръжка, а именно: по 150.00 лева на дете  от 01.01.2018г, като ответника  ще заплаща тази издръжка чрез майката Б. Капитанска   в нейна  банкова сметка ***, която сметка  адв. Б.ще предостави на адв. С..
 С оглед постигнатата спогодба Съдът намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и е в интерес на децата, поради което на основание чл. 234 от ГПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата между М.Б.Б., с ЕГН: **********, и Р.Б.Б., с ЕГН: **********, чрез тяхната майка и законен представител Б.В.К., с ЕГН: **********, тримата с адрес: *** С № 20, и Б.П.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***, по силата на която Б.П.Б., с ЕГН: **********, се задължава да заплаща  на децата си М.Б.Б. и Р.Б.Б. чрез тяхната  майка и законен представител Б.В.К., месечна издръжка  в размер на по 150.00 лева за всяко дете. Издръжките ще бъдат заплащани по банкова сметка *** Б.В.К., с ЕГН: **********, в Р България в лева, за което адв. Б.ще предостави на адв. С. номера на банковата сметка срещу  разписка.
Издръжките ще се заплащат  до края на месеца, на който се дължат, считано от 01.01.2018 г., ведно със законната лихва при просрочие и до настъпване  на обстоятелства, водещи  до изменение, прекратяване или отпадане на правото на издръжки.
Разноските по производството остават в тежест на страните така, както са направени.
                                СПОГОДИЛИ СЕ :
За Ищци:                                                     За Ответник:                                                                                                                                    
/Адв. Башлийска/                                   /Адв: С./
                                    
 СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОСЪЖДА Б.П.Б., с ЕГН: **********, да заплати  по сметка на съдебната власт по сметка на РС- Видин ДТ  - 2% върху размера на присъдените издръжки – 216.00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3491/ 2017 г. по описа на РС - Видин.
 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ОС - Видин.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, приключило в 10.50  часа.     
                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:              
                                                       СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници