Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3659-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 60
гр. В., 30.01.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд, 3- ти граждански състав в публично заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                                     
                                          Председател : Милена Стоянова
при секретаря П. Йорданова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 3659 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на Б.Й.Г. и В.Е.Г.,***.
В съдебно заседание молителят лично, а молителката чрез изрично упълномощен процесуален представител поддържат, че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие. Изложили са споразумение, с което са уредили спорните въпроси помежду си.
Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.
Видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак– дубликат  от 10.04.2012г., издадено въз основа на акт за граждански брак № 02 от  18.05.1991г., издаден от с. Б., общ. Б., обл. В., бракът между страните е сключен на  18.05.1991г.
Споразумението като непротиворечащо на закона ще следва да бъде утвърдено с решението.
На основание чл. 329, ал.1 от ГПК окончателната държавна такса, която Съдът определи е в размер на 40.00 лева.
  Мотивиран от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И:
           ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак междуБ.Й.Г.с ЕГН ********** *** със съдебен адрес:***, офис 6 и В.Е.Г. с ЕГН ********** ***със съдебен адрес:***, офис 6, сключен с акт за граждански брак № 02 от  18.05.1991г., издаден от с. Б., общ. Б., обл. В..
            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, кактоследва:
             Молителите са заявили, че нямат ненавършили пълнолетие деца от брака.
             Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка помежду си за в бъдеще време.
             Молителите са се съгласили семейното жилище, находящо се в с. Б., общ. Б., обл. В., ул. И. В. № 6  ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ на  Б.Й.Г.с ЕГН **********.
              След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Д..
                  ОСЪЖДАБ.Й.Г.с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева.
                  ОСЪЖДАВ.Е.Г. с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева.
             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                 
                РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници