Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3629-2017
    Р Е Ш Е Н И Е № 61
  гр. В., 30.01.2018 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд, гражданско отделение, 3 – ти състав в публично заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                                                                                                                                                                
                                          Председател : Милена Стоянова
при секретаря  П. Йорданова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 3629по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:   
              Производството е с правна квалификация чл. 50 от СК.
   Делото е образувано по молба на К.К.Т. и В.П.Т.,*** за развод по взаимно съгласие.
  Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.
Видно от представеното  удостоверение за сключен граждански брак – оригинал от 19.06.2010г., издадено въз основа на акт за граждански брак № 0074 от 19.06.2010г., издаден от Община В., бракът между страните е сключен на 19.06.2010г.
От представения препис на удостоверение за раждане, издаден от Община В., се установява, че страните имат едно родено дете – К. В. Т. с ЕГН **********.
По делото е  изготвен и приет социален доклад от Д“СП“ – В., който е дал положително становище за родителския капацитет на родителите.
Споразумението като непротиворечащо на закона и в интерес на детето ще следва да бъде утвърдено с решението.
На основание чл. 329, ал.1 от ГПК окончателната държавна такса, която Съдът определи е 40.00 лева. Дължимата държавна такса върху издръжката възлиза на 92.16 лева.
Мотивиран от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И:
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак между К.К.Т. с ЕГН ********** *** и В.П.Т. с ЕГН ********** ***,сключен с акт за граждански брак № 0074 от  19.06.2010г.,  издаден от Община  В..
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:
ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права върху роденото от брака дете К. В. Т. с ЕГН ********** на бащата В.П.Т., като местоживеенето на детето ще бъде на адреса на бащата .
ОПРЕДЕЛЯ на майката К.К.Т. с ЕГН **********  режим на лични контакти с детето К. В. Т. с ЕГН **********,   както следва:
майката  ще има право да вижда и взема малолетното дете при себе си  всяка втора и четвърта  събота и неделя от месеца за времето от 8.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, както и по всяко друго време при уговорка между страните, след което да го връща по местоживеенето му.
МАЙКАТА К.К.Т. с ЕГН ********** СЕ  ЗАДЪЛЖАВА  да заплаща на малолетното си дете К. В. Т. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител В.П.Т. с ЕГН **********   издръжка в размер на 128.00/ сто двадесет и осем/ лева месечно, считано от датата на постановяване на решението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на основание за промяна, прекратяване или отпадане на същата.
МОЛИТЕЛИТЕ са заявили, че семейното жилище, находящо се в гр. В., ул. К. № 27 ще се ползва от В.П.Т..
МОЛИТЕЛИТЕ  са заявили, че имуществените отношения  във връзка с придобитото по време на брака имущество, представляващо СИО, ще бъдат уредени след прекратяване на брака.
МОЛИТЕЛИТЕ са заявили, че  няма да си дължат издръжка един на друг за в бъдеще.
 След прекратяване на брака жената ще  носи предбрачното си фамилно име К..
ОСЪЖДА В.П.Т. с ЕГН **********  да заплати окончателна държавна такса по сметка на РС - В. в размер на 20.00 лева.
ОСЪЖДА К.К.Т. с ЕГН ********** да  заплати окончателна държавна такса по сметка на РС- В.  в размер на  20.00 лева, както и държавна такса върху присъдената  издръжка в размер на 92.16 лева.
                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                РАЙОНЕН СЪДИЯ:М.С.
Версия за печат
Свързани страници