Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1514-2017
                        Р Е Ш Е Н И Е № 603
гр. Видин,   22.12.2017г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и петнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В. Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1514……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от З.Н.В., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 05/2017г. на Началника на РУ-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 45, ал. 3 от ЗЗД – глоба в размер на 300 лв. за извършено административно нарушение по чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗД.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият не заема становище в с.з.  
            Ответната страна чрез процесуалния си представител, заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На 21.07.2017г. в 23.35 часа в гр. видин в бар. „Ориндж“ е установен синът на жалбоподателя Марин Захариев н. с ЕГН **********. Съставен е акт на жалбоподателя за това, че не е осигурил пълнолетен придружител на детето си.
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Л. К. - актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
            Съдът, за да се произнесе, взе предвид следните съображения:          
          Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
          Видно от показанията на актосъставителя К. и от обясненията на жалбоподателя по преписката, на детето Мариян Н. е бил осигурен пълнолетен придружител- неговия пълнолетен брат, с когото същият е заминал от с. Тополовец за гр. Видин и на когото е предадено ненавършилото пълнолетие дете Мариян от органите на МВР.
           Нарушението не е извършено от обективна и субективна страна. Нарушен е принципът на законоустановеност на нарушението.
          В този смисъл Съдът намира, че  НП е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено.
          Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 05/2017г. на Началника на РУ-Видин, с което на жалбоподателя З.Н.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 45, ал. 3 от ЗЗД – глоба в размер на 300 лв. за извършено административно нарушение по чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗД.
          Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.                                                
            РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници