Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2018 (68)
Декември 2017 (168)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (168)
Септември 2017 (96)
Август 2017 (54)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1550-2017
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 14.12.2017 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
Съд. заседатели:  1. Н.Л.И.
2.Р.С.Е.
                                                                    
при участието на секретаря В. У. и прокурора К. К.
сложи за разглеждане НОХД № 1550 по описа за 2017 година докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор К..
Подсъдимият Ф.В.Ф. се явява лично.
Свидетелят В.А.И. налице.
Свидетелят М.Т.О. налице.
Вещото лице Е.П.Г. уведомен в предишното съдебно заседание не се явява.
Вещото лице Р.П.И. уведомен в предишното съдебно заседание не се явява.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да не давате ход на делото. Желая да ми бъде назначен служебен защитник, за да сключа споразумение с прокуратурата.
Съдът след като съобрази становището на подсъдимия счита, че ход на делото не следва да бъде даден, а следва да бъде изпратено писмо до АС при АК Видин за определяне на служебен защитник на подсъдимия и с оглед процесуалната икономия намира, че делото следва да бъде отложено за по-късен час за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Отлага и насрочва същото за 10.40 часа, за който час страните уведомени.
ДОПУСКА правна помощ по отношение на подсъдимия Ф.В.Ф., с ЕГН **********.
Да се изпрати писмо до АС при АК – Видин за определяне на служебен защитник на подсъдимия.
Заседанието продължава в 10.40 ч.
В залата се намира адв. Г. И. Г., вписан в НРПП под № 509, определен с писмо от г. на АС при АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия Ф.В.Ф., с ЕГН **********.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА адв. Г. И. Г., вписан в НРПП под № 509, определен с писмо от г. на АС при АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия Ф.В.Ф., с ЕГН **********.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. Г.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Ф.В.Ф., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***0, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.    
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 04.09.2008г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм в срок препис от обвинителния акт.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.  
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. Г.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
С оглед изнесеното съгласие за споразумение от страните Съдът намира, че явилите се в днешното съдебно заседание свидетели следва да бъдат освободени, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА свидетелите.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият Ф.В.Ф., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***0, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН: **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 01.11.2017 год. в гр. Брегово, обл. Видин, в дома си находящ се на ул. „Димитър Грънчаров" № 10, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл. 16 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗКНВП във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, коноп с нето тегло 136,39 /сто тридесет и шест цяло и тридесет и девет грама/ с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол" 26%, на стойност 818,34 (осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и четири стотинки) – престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК, във вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във вр. чл. 16, във вр. чл. 30, във вр. чл. 73, ал. 1, във вр. параграф 1 и т. 2 от ЗКНВП, във вр. чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за което и на основание чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК, във вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във вр. чл. 16, във вр. чл. 30, във вр. чл. 73, ал. 1, във вр. параграф 1 и т. 2 от ЗКНВП, във вр. чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Страните се споразумяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да не бъде наложено по-лекото предвидено в закона наказание „глоба”
Подсъдимият Ф.В.Ф., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 111.67 (сто и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева, представляваща разноски за вещи лица по досъдебното производство.
Подсъдимият Ф.В.Ф., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски за вещи лица по съдебното производство.
На основание чл.354а, ал.6, във вр.с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 136.27 гр. високорисково наркотично вещество „коноп” с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол" 26%, намиращи не на съхранение в ЦМУ при Агенция „Митници”, отдел „МРР-НОП”.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият Ф.В.Ф., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***0, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН: **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 01.11.2017 год. в гр. Брегово, обл. Видин, в дома си находящ се на ул. „Димитър Грънчаров" № 10, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл. 16 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗКНВП във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, коноп с нето тегло 136,39 /сто тридесет и шест цяло и тридесет и девет грама/ с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол" 26%, на стойност 818,34 (осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и четири стотинки) – престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК, във вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във вр. чл. 16, във вр. чл. 30, във вр. чл. 73, ал. 1, във вр. параграф 1 и т. 2 от ЗКНВП, във вр. чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за което и на основание чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК, във вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във вр. чл. 16, във вр. чл. 30, във вр. чл. 73, ал. 1, във вр. параграф 1 и т. 2 от ЗКНВП, във вр. чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Страните се споразумяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да не бъде наложено по-лекото предвидено в закона наказание „глоба”
Подсъдимият Ф.В.Ф., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 111.67 (сто и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева, представляваща разноски за вещи лица по досъдебното производство.
Подсъдимият Ф.В.Ф., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски за вещи лица по съдебното производство.
На основание чл.354а, ал.6, във вр.с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 136.27 гр. високорисково наркотично вещество „коноп” с концентрация на активния компонент „тетрахидроканабинол" 26%, намиращи не на съхранение в ЦМУ при Агенция „Митници”, отдел „МРР-НОП”.
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /Ф. Ф./                                                / адв. Г. Г./
ПРОКУРОР:
          /К. К./
Съдът намира,че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия Ф.Ф. и адвокат-защитника му  
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1550/2017г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.45 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           1.
                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                              2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници