Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2018 (68)
Декември 2017 (168)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (168)
Септември 2017 (96)
Август 2017 (54)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 2213-2017
П Р О Т О К О Л
                                             гр. Видин, 13.12.2017 г.
Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            
при участието на секретаря В. У. и прокурора ... сложи за разглеждане гражданско дело № 2213 по описа за  2017 г. докладвано
от   СЪДИЯ СТАНКОВА
          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 9.30 часа се явиха:
            Вместо ищеца Л.Р.Ц. се явява адв. А.М. с пълномощно от по-рано.
            Ответникът Д.Ц.Д. се явява лично и с адв. Т.К. с пълномощно от по-рано.
            По делото е постъпила молба от Л.Р.Ц., с която представя писмо с рег. № 960000-843/108.11.2017г. на РД „ПБЗН” – Видин, ведно с удостоверение за брутното трудово възнаграждение на ответника Д.Ц.Д. за периода от 01.11.2016г. до 31.10.2017г.
            За ДСП - ВИДИН редовно призовани представител не се явява.
            АДВ. М.: Да се даде ход на делото.      
АДВ. К.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРИЕМА писмо с рег. № 960000-843/108.11.2017г. на РД „ПБЗН” – Видин, ведно с удостоверение за брутното трудово възнаграждение на ответника Д.Ц.Д. за периода от 01.11.2016г. до 31.10.2017г.
СЪДЪТ ПРИКАНВА страните към сключване на съдебна спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора. Разяснява на същите, че при посочените по-горе способи за уреждане на спора същият ще се уреди в по-кратки срокове. Указва на страните, че за постигане на съдебна спогодба, следва да се явят лично в съдебно заседание или да упълномощят свой процесуален представител, който от тяхно име да постигне спогодба, за което следва да представят по делото изрично пълномощно. При постигане на съдебна спогодба се дължат държавни такси в размер на 2%, докато при решаване на делото по същество държавните такси са в размер на 4 % върху цената на предявените искове.
АДВ. М.: С ответника сме постигнали спогодба в следния смисъл:
Ответникът Д.Ц.Д., с ЕГН ********** е съгласен да заплаща на непълнолетното си дете В. Д.Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Л.Р.Ц., издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева месечно, считано от предявяване на иска – 07.08.2017 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, който размер представлява увеличение на определената по гр. д. № 886/2015 г. по описа на РС – Видин издръжка в размер на 90.00 лева.
Ответникът Д.Ц.Д., с ЕГН ********** е съгласен да заплаща на непълнолетното си дете Л. Д.Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Л.Р.Ц., издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева месечно, считано от предявяване на иска – 07.08.2017 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, който размер представлява увеличение на определената по гр. д. № 886/2015 г. по описа на РС – Видин издръжка в размер на 90.00 лева.
Ответникът Д.Ц.Д., с ЕГН ********** е съгласен да заплати на ищцата Л.Р.Ц. направените разноски по делото за предявяването на исковете за двете деца и за процесуално представителство в размер общо на 510.00 (петстотин и десет) лева в срок до 01.03.2018г.
АДВ. К.: Съгласни сме с така изложената спогодба, заявявам, че доверителя ми ще превежда ежемесечно доброволно сумата на името на майката на децата.
ОТВЕТНИКЪТ: Съгласен съм с така предложената спогодба. Ще превеждам ежемесечно сумите за двете издръжки по банкова сметка ***, която ми е известна.
СПОГОДИЛИ СЕ:
ЗА ИЩЕЦА:                                     ЗА ОТВЕТНИКА:
       /Адв. А.М./                      /Адв. Т. К./
                                               ОТВЕТНИК:
                                                                       /Д. Д./
СЪДЪТ ДОКЛАДВА социален доклад, изготвен от ДСП – Видин.
АДВ. М.: Запознат съм със социалния доклад, да се приеме.
АДВ. К.: Запозната съм със социалния доклад, да се приеме.
СЪДЪТ
                                           О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА социален доклад, изготвен от ДСП – Видин.
СЪДЪТ намира, че така изложената спогодба не противоречи на закона и морала и е в интерес на децата, поради което ще следва да бъде одобрена, за което
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която ответникът Д.Ц.Д., с ЕГН ********** е съгласен да заплаща на непълнолетното си дете В. Д.Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Л.Р.Ц., издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева месечно, считано от предявяване на иска – 07.08.2017 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, който размер представлява увеличение на определената по гр. д. № 886/2015 г. по описа на РС – Видин издръжка в размер на 90.00 лева.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която ответникът Д.Ц.Д., с ЕГН ********** е съгласен да заплаща на непълнолетното си дете Л. Д.Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Л.Р.Ц., издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева месечно, считано от предявяване на иска – 07.08.2017 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, който размер представлява увеличение на определената по гр. д. № 886/2015 г. по описа на РС – Видин издръжка в размер на 90.00 лева.
Ответникът Д.Ц.Д., с ЕГН ********** е съгласен да заплати на ищцата Л.Р.Ц. направените разноски по делото за предявяването на исковете за двете деца и за процесуално представителство в размер общо на 510.00 (петстотин и десет) лева в срок до 01.03.2018г.
ОСЪЖДА Д.Ц.Д., с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху увеличените размери на издръжките по сметка на РС – Видин в общ размер на 72.00 (седемдесет и две) лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2213/2017 г. по описа на РС – Видин.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС – Видин в седмичен срок, считан от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 13.45 ч.  
                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
                                        СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници