Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2018 (68)
Декември 2017 (168)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (168)
Септември 2017 (96)
Август 2017 (54)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1685-2017
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 13.12. 2017г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 13 ДЕКЕМВРИ 2017 година.
              Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
Съдебни заседатели: 1.С.М.
                                    2.Н.И.
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   Илиян Иванов..……….сложи за разглеждане
ЧНД  1685..……....................  по описа за 2017год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.35 часа се явиха:
 За Районна прокуратура- Видин се явява прокурор Илиян Иванов.
Осъдения Н.Д.А.-редовно призован се явява, доведен от Затвора- Враца.
           В залата се явява адв. Радослав Филипов от АК-Видин, вписан под № 4804   в НРПП, посочен от АС при АК-Видин за служебен защитник на осъдения Н.Д.А. и назначен за такъв с определение от 11.12.2017год.
         Осъдения А.: Желая да ме защитава определеният ми сл.защитник адв.Филипов.
            ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.
АДВ.Р.Филипов: Да се даде ход на делото.
ОСЪДЕНИЯ А.: Също.
Съдът                          О П Р Е Д Е Л И :
                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Сне се самоличността на осъдения ,както следва:
Н.Д.А., роден на ***г***, понастоящем в Затвора гр.Враца, българин, български гражданин, основно образование, безработен,  неженен,  осъждан, ЕГН  **********.
Самоличността се сне по данни от делото и от осъдения.
 Прокурора: Няма да соча други доказателства.
Адв.Филипов: Също.
Осъдения А.: Няма да соча други доказателства.
Съдът                      О П Р Е Д Е Л И :
    ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ
Прокурора: Моля да уважи предложението за кумулация направено от РП-Видин. Считам, че са налице чл.23-25 от НК за кумулиране присъдите на Н.А. с което да групирате наказанията така както е приложено в две групи като приложите и чл.24 от НК. Следва да се приспадне това, което е било взето спрямо подсъдимия като мярка за неотклонение по някоя от присъдите.
Адв. Филипов: Основателно е приложението на прокурора в частта му относно предложението за общо наказание, като се оформят две групи, като първа група е 1година и 6 месеца, а втора група е за срок от 4 години лишаване от свобода. Възразявам само по прилагането на чл.24 от НК, като по този текст се слезе под минимума, като се има предвид ,че Н.А. е млад човек и макар, че няма деца той съжителства с  Анелия Петрова И. и мисля,че това може да се укрепи това семейство и да се развива като нормално такова. Това увеличение което се иска е максимума.
ОСЪДЕНИЯ А.: Поддържам казаното от адвоката си и искам да ми се определи едно общо наказание, като моля да не ми се увеличава същото.
Съдът като изслуша становището на страните и се запозна с представените доказателства, установи следното:
Н.Д.А. е осъждан , както следва:
1.С Присъда по НОХД № 1312/2011 г. на РС-Видин за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, му е наложено „ лишаване от свобода" за срок от 3 / ТРИ / месеца.
Деянието е извършено на 11.01.2011.
Присъдата е в сила от 11.01.2012г.
2.  С Присъда  по   НОХД №   145/2011 г. по описа на Районен съд -Кула за престъпление по чл.195,   ал.1, т.З и 4   от НК му е   наложенонаказание „ лишаване от свобода" за срок от 3 / ТРИ / месеца.
Деянието е извършено в средата на месец януари 2011г.
Присъдата е в сила от 26.03.2013г.
3.  С Присъда   по НОХД №  167 / 2013 г. по описа на Районен съд -Видин за престъпление по чл.194, ал.1, от НК му е  наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 /ЕДНА/ година.
Деянието е извършено на 31.10.2016г.
 Присъдата е в сила от 26.07.2013г./изтърпяно/
4.  С Присъда   по НОХД № 934 / 2013 г. по описа на Районен съд -Видин за престъпление по чл.195, ал.1, от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 /ЕДНА/ година и 6/ШЕСТ/ месеца.
Деянията са извършени на 17.01.2011г. и на 28.02.2011г.
Присъдата е в сила от 23.10.2013г.
5. Със споразумение по НОХД № 1514 / 2016 г. по описа на Районен съд - Видин, за престъпление по чл.211 от НК,  му е наложено наказание
„Лишаване от свобода" за срок от 10 /десет/ месеца

Деянието извършено  за времето от 25.11.2015г до 30.11.2015г.
Протоколното определение е в сила от 22.11.2016 г.
6. Със споразумение по НОХД № 216 / 2016 г. по описа на Районен съд - Кула , за престъпление по чл.196 от НК, му е наложено наказание„Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца
Деянието извършено на неустановена дата в началото на месец септември 2015г.
Протоколното определение е в сила от 23.11.2016 г.
7.  С Присъда   по НОХД № 300 / 2017 г. по описа на Районен съд-Видин за престъпление по чл.209, ал.1,от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1  /ЕДНА/ година.
Деянието извършено на 02.06.2015г.
Присъдата е в сила от 19.07.2017г.
8.  С Присъда   по НОХД №  1623 / 2016 г. по описа на Районен съд-Видин за престъпление по чл.209, ал.1,от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ години.
Деяниетое извършено за времето от 25.11.2015г до 30.11.2015г. Присъдата е в сила от 17.07.2017г.
9.  С Присъда   по НОХД № 308 / 2017 г. по описа на Районен съд-Видин за престъпление по чл.206, ал.З, от НК му е наложено наказание„лишаване от свобода" за срок от 2 /две/ години и за престъплениепочл.211 от НК му е наложено наказание „лишаване отсвободазасрокот 3/три/ години .
На основание чл.23 -25 от НК му е определено едно наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години при първоначален строг режим.
Деянията са извършени на 07.12.2015г. и на неустановена дата в края на месец декември 2015г.
Присъдата е в сила от 22.11.2017г.
Съдът, след като взе предвид осъжданията и продължаващата и утвърдена престъпна дейност на осъдения А., установи, че с оглед множеството престъпления и принципа за най благоприятното за осъдения групиране ще следва да се определи едно общо наказание по групи, както следва:  
Първа група: НОХД № 145/2011 г. по описа на Районен съд -Кула , НОХД № 167 / 2013 по описа на Районен съд - Видин и НОХД № 934/2013г. по описа на Районен съд -Видин, а именно 1/ЕДНА / ГОДИНА и 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ефективно изтърпяване на наказанието при първоначален „строг" режим.
          Съдът като взе предвид обществената опасност на деянията и на дееца – последният е осъждан многократно и след цялостна оценка на престъпната дейност на осъденото лице, Съдът счита, че наложеното по реда на чл.23 от НК най-тежко наказание не е достатъчно за постигане на посочените в чл.36 НК цели, поради което следва да се приложи разпоредбата на чл.24 от НК и да се увеличи така определеното наказание с  9 месеца.
Втора група: По НОХД № 1514/2016 г. по описа на Районен съд -Видин , НОХД № 216 / 2016 по описа на Районен съд - Кула НОХД № 300/2017г. по опис на РС-Видин, НОХД № 1623/16 по опис на Районен съд -Видин и НОХД № 308/17г. по опис на РС-Видин, а именно 4 /ЧЕТИРИ / ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „строг" режим.
         На основание чл.25, ал.З от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения наказание „лишаване от свобода" по посочените наказания.
На основание чл.59 ал.1 от НК  следва да бъде приспаднато времето, през което осъдения е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест” по някоя от горе цитираните присъди, като ЕДИН ДЕН „задържане”  се зачита за ЕДИН ДЕН лишаване от свобода, а ДВА ДНИ „домашен арест” се зачитат за ЕДИН ДЕН „лишаване от свобода”.
Наказанието наложено по НОХД № 1312/2011 г. по опис на РС-Видин да следва да се търпи отделно, тъй като същото е в отношение на рецидив към деянията, за които е наложена присъда по делата влизащи в групите.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията на осъдения Н.  Д.А., роден на ***г***, понастоящем в Затвора гр.Враца, българин, български гражданин, основно образование, безработен,  неженен,  осъждан, ЕГН  ********** , като му налага едно общо най-тежко наказание, а именно най-тежкото измежду наложените  му по делата, влизащи в групата:  НОХД № 145/2011 г. по описа на Районен съд -Кула , НОХД № 167 / 2013 по описа на Районен съд - Видин и НОХД № 934/2013г. по описа на Районен съд -Видин, за които са налице основанията на чл.25 във връзка с чл.23 от НК, а именно 1/ЕДНА / ГОДИНА и 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.24 от НК  УВЕЛИЧАВА определеното общо най-тежко наказание с една втора , а именно с ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
Така определеното общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ПОСТАНОВЯВА  да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим.
       НАЛАГА  едно общо най-тежко наказание, а именно най-тежкото измежду наложените  му по делата, влизащи в групата:  НОХД №   1514/2016 г. по описа на Районен съд -Видин ,НОХД № 216 / 2016 по описа на Районен съд - Кула, НОХД № 300/2017г. по опис на Районен съд -Видин , НОХД № 1623/16 по опис на Районен съд -Видин и НОХД № 308/17г. по опис на РС-Видин, а именно 4 /ЧЕТИРИ / ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „строг" режим.
           ПОСТАНОВЯВА наказанието наложено с присъда по НОХД № 1312/2011 г. по опис на РС-Видин да се изтърпи отделно.
            На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното от Н.  Д.А.  наказание „Лишаване от свобода” по някоя от горе цитираните присъди, влизащи в групите.
На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което осъдения Н.  Д.А. е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест” по някоя от горе цитираните присъди, влизащи в групите, като ЕДИН ДЕН „задържане”  се зачита за ЕДИН ДЕН лишаване от свобода, а ДВА ДНИ „домашен арест” се зачитат за ЕДИН ДЕН „лишаване от свобода”.
Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Видински окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.                       
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдебно заседание на 13.12.2017г и завърши в  15.00часа.  
Районен съдия:                     Съдебни  заседатели: 1.
                                                                                                  2.
 
                                         Секретар:
Версия за печат
Свързани страници