Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2018 (68)
Декември 2017 (168)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (168)
Септември 2017 (96)
Август 2017 (54)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1763-2017
П Р О Т О К О Л
                                             гр. Видин, 14.12.2017 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................
                                                                                      2. ......................................                                                                      
при участието на секретаря М. В. и прокурора С. К.
сложи за разглеждане НОХД № 1763  по описа за  2017 г. докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в  10.00  часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурорът К.
Подсъдимият А.Д. се явява лично и с адв. Б.В. Костова – К. служебен защитник.  
Преводачът от български на турски и обратно Т.Л.Т. налице.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА адв. Б.В. Костова – Кирилова вписана под № 499 в НРПП за оказване правна помощ на подсъдимия А.Д..
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. К.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
А.Д. /A. D./ с Т.С.K. /Per. Number/личен номер/ №, роден на *** г. в гр. Г. /G./, Република Т. и с документ за самоличност паспорт № U, издаден на 26.08.2015 г. в Република Т. и валиден до 20.08.2025 г., турчин, турско гражданство, женен, неосъждан.
Снема се самоличността на преводача.
Т.Л.Т. -  27 год., б.р.
На преводача се напомни наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК, същата обеща да превежда вярно.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. КОСТОВА: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:             
Подсъдимият  А.Д. /A. D./ с Т.С.K. /Per. N./личен номер/ №, роден на *** г. в гр. Г. /G./, Република Т. и с документ за самоличност паспорт № U, издаден на 26.08.2015 г. в Република Турция и валиден до 20.08.2025 г., турчин, турско гражданство, женен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН за това, че на 29.11.2017 г. в гр. В. в района на ТИР Терминал Видин на Митница Л. в полуремарке марка „TIRSAN” с рег. № 34 NR8813 с рама номер NNTFAF30300060426, собственост по талон на „DEVSAN”  LTDс данъчен номерот Република Т., в естествена кухина за превоз на рулонни товари, покрита с дървен заводски капак с размери 110 см. х 130 см., разположена на разстояние от 240 см. от вратите на полуремаркето, държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, какъвто се изисква по закон – чл. 28 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, а именно: 210 броя кутии цигари /4 200 къса/ от марка „LMRed100sбез български акцизен бандерол, всяка кутия на стойност 4.90 лева, всички кутии на стойност 1 029.00 лева, и 90 броя кутии цигари /1 800 къса/ от марка „LMRed80 mmбез български акцизен бандерол, всяка кутия цигари на стойност 4.60 лева, всички кутии на стойност 414.00 лева, като цялото количество цигари е на обща пазарна стойност от 1443.00 /хиляда четиристотин четиридесет и три/ лева и деянието не съставлява маловажен случай – престъпление по чл. 234, ал. 1, предложение второ от НК във вр. с чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, за което и основание същия тест и  във вр. с чл.55, ал.1 и ал. 3, във вр. с чл. 66, ал. 1 от НК,  се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца с 3 /три/ години изпитателен срок.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия А.Д. не следва да се налага и кумулативно предвиденото в чл. 234, ал. 1 от НК наказание „глоба”, както и наказание „Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност” по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.
ОСЪЖДА подсъдимия А.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Митница Лом сумата в размер на 84.78 /осемдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, изразходвана за изготвяне на експертиза и по сметка на Районен съд – Видин сумата в размер на 40.00 /четиридесет/ лева, изразходвана за преводач.
На основание чл. 53, ал. 1, б. „б” от НК веществените доказателства – 300 бр. кутии цигари /6 000 къса/ от марка „LMRed  без български акцизен бандерол на съхранение в Митница Лом, следва да бъдат отнети в полза на държавата.
ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:
           / А.Д./                                        /С. К./
ЗАЩИТНИК:
          /адв. Б. К./
ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия  А.Д. и адвокат – защитника му  Б. К.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1763/2017  г. по описа на ВРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На преводача Т.Л.Т. да се изплати сумата в размер на 40.00 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.30 часа.
    РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                    СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници