Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 625-2017
                                   Р Е Ш Е Н И Е № 429   
       
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 23.11.2017г.
            Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на деветнадесети октомври, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:               
                                                            Председател : Т. П.          
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия П. гр. дело № 625 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
  Делото е образувано по искова молба от Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, против „Д. Ц. Е. А. І” ЕООД, ЕИК, с адрес: гр.С., р-н Т., ж.к.“С.”, ул.»Ч. р.» № , ап., представлявано от Ц. П.
  Предявени са искови претенции с правно основание чл.128, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/ и чл.86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
Твърди се от ищцата, че по силата на трудов договор №3, сключен между страните на 27.02.2016г., изпълнявала длъжността „медицинска сестра“ с основно месечно възнаграждение в размер на 341 лева, както и че преди това също полагала труд в ответното дружество, въпреки че трудовият й договор бил с работодател „М. ц. Е. А.“ ЕООД, прекратен на датата, на която била преназначена – 27.02.2016г., както и че получавала реално трудово възнаграждение в размер на 548.73 лева, за да бъде осигурявана като пенсионер на по – ниска заплата, и, че трудовото й възнаграждение в размер на 548.73 лева й било изплащано по банков път. Поддържа се, че ответникът останал задължен за заплащане на трудово възнаграждение на ищцата по трудов договор №3, сключен между страните на 27.02.2016г. за м.11.2016г., м.12.2016г. и м.01.2017г. общо за сумата в размер на 1646.19 лева.
Иска се от ищцата, съдът да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да й заплати сумата в размер на 1646.19 лева, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за м.11.2016г., м.12.2016г. и м.01.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.03.2017г. до окончателното издължаване, както и 29.32 лева – лихва за забава върху главницата, считано от първо число на месеца, следващ месеца, за който се дължи трудово възнаграждение.
   Ответната страна, редовно призована, не е изпратила представител, не е взела становище по предявените искове и не е ангажирала доказателства.
               Ищецът е поискал съдът да се произнесе с неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.
   Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба и разгледа направеното искане, намира че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение. Налице са кумулативно предпоставките по чл.238 от ГПК: ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Със съобщението, изпратено до ответника е връчен редовно препис от исковата молба и доказателствата, указани са му последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание, и с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и приети доказателства и назначена, изслушана и приета съдебно – счетоводна експертиза, искът се явява вероятно основателен.
   На основание чл.239, ал.2 от ГПК решението не се мотивира и се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
  На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да понесе разноски по делото, както следва: в полза на ищцата – 200 лева за платено адвокатско възнаграждение и общо 107.90 лева – разноски по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск по гр.Д.№ 360/2017г. по описа на ВРС и разноски по изпълнение на допуснатото обезпечение в изпълнителното производство, а в полза на съда - 100 лева за дължима се държавна такса по двата кумулативно предявени иска, от която ищцата е освободена и 80 лева за платени от бюджета разноски за вещо лице.
   Воден от горното, Съдът
                                           Р   Е   Ш   И   :
ОСЪЖДА „Д. Ц. Е. А. І” ЕООД, ЕИК, с адрес: гр.С., р-н Т., ж.к.“С.”, ул.»Ч. р.» № , ап., представлявано от Ц. П.,да заплати на Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, следните суми, дължими по трудово правоотношение, сключено между страните с Трудов договор № 3/27.02.2016г., а именно:
- 1646.19 /хиляда шестстотин четиридесет и шест лв. и деветнадесет ст./ лева, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за м.11.2016г., м.12.2016г. и м.01.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.03.2017г. до окончателното издължаване;
- 29.32 /двадесет и девет лв. и тридесет и две ст./ лева – лихва за забава върху главницата, считано от първо число на месеца, следващ месеца, за който се дължи трудово възнаграждение до 05.03.2017г.
ОСЪЖДА „Д. Ц. Е. А.І” ЕООД, ЕИК, с адрес: гр.С., р-н Т., ж.к.“С.”, ул.»Ч. р.» № , ап., представлявано от Ц. П.,да заплати на Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, следните разноски: 200 /двеста/ лева за платено адвокатско възнаграждение и общо 107.90 /сто и седем лв. и деветдесет ст./ лева – разноски по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск по гр.Д.№ 360/2017г. по описа на ВРС и разноски по изпълнение на допуснатото обезпечение в изпълнителното производство.
ОСЪЖДА „Д. Ц. Е. А. І” ЕООД, ЕИК, с адрес: гр.С., р-н Т., ж.к.“С.”, ул.»Ч. р.» № , ап., представлявано от Ц. П.,да заплати на РС – Видин, разноски по делото: 100 /сто/ лева за дължима се държавна такса и 80 /осемдесет/ лева за вещо лице.
  
Решението не подлежи на обжалване.
Да се изпрати съобщение до страните за изготвеното решение.
                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници