Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1341-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 533
гр. Видин,  17.11.2017г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                            Председател: А. Д.
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В.Кирилова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Д.…………… НАХД № 1341……
по описа………… за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от „А. и Б.“ ЕООД, ЕИК, гр. В., ж.к. „В. Л.“, бл. , представлявано от С.Й.Р. - управител, против Наказателно постановление № К-0031936 от 08.09.2017г. на директор в регионална дирекция за областите В., М. и В. със седалище М. към главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 233, ал. 3 от Закона за защита на потребителите – имуществена санкция в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з.  
            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
              На 12.06.2017г. при извършена проверка от КЗП е установено, че търговецът   А. и Б.“ ЕООД, ЕИК, гр. В., ж.к. „В. Л.“, бл. , представлявано от С.Й.Р. – управител, в стопанисван от него търговски обект – магазин за строителни материали, находящ се в гр. В.,   ж.к. „В. Л.“, партер, не е извършил до 28.02.2017г. привеждане на потребителска стока – газов отоплител 15 в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от датата на предявяване на 28.01.2017г. на рекламацията на потребителя, с което на 01.03.2017г. е осъществил състава на административно нарушение по чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.        
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля С.Й.И. – актосъставител и административно-наказателната преписка. Съдът приема, че фактите, изложени в показанията на свидетеля Г. – управител техническа експлоатация са без отношение към установената фактическа обстановка досежно нарушението. Същата твърди, че забавянето е по вина на клиента и на сервиза.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.    
            Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение, а именно по чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП предвижда задължение за продавача да приведе в съответствие с договора за продажба конкретната потребителската стока, когато тя не съответства на него, като в ал.2 е предвидено, че привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба, следва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. В наказателното постановление за дата на извършване на нарушението е възприета – 01.03.2017г., на тази датата изтича едномесечния срок от предявяване на рекламацията – 28.01.2017г., и в този срок е следвало да се приведе стоката в съответствие с договора за продажба. За времето от 28.01.2017г. до 28.02.2017г. газовият отоплител не е бил приведен в съответствие с договора и въпреки извършения от търговеца ремонт, за което е съставен акт за удовлетворяване на рекламация, дефектите на същия се проявяват отново, което е мотивирало и конкретния потребител да сезира контролните органи. След като в законоустановения едномесечен срок, търговецът не е изпълнил горепосоченото задължение, то правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.233, ал. 2 от ЗЗП, съгласно която норма за нарушение на чл.113, ал.2 от ЗЗП, на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.
             Изпълнителното деяние се е изразило в това, че търговецът не е привел потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на законоустановения едномесечен срок, считано от датата на предявената рекламация. Нарушението е доказано от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка между извършеното деяние и причинените общественоопасни последици,  за което е реализирана безвиновната отговорност на жалбоподателя. Наложена имуществена санкция в предвидения от закона минимален размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-0031936 от 08.09.2017г. на директор в регионална дирекция за областите В., М. и В. със седалище Монтана към главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на жалбоподателя „А. и Б.“ ЕООД, ЕИК 130132973, гр. В., ж.к. „В. Л.“, бл. , представлявано от С.Й.Р. - управител е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 233, ал. 3 от Закона за защита на потребителите – имуществена санкция в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.  
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници