Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1330-2017
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 16.11.2017 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                       Съдебни заседатели: 1.Д.И.В.
                                                                                  2.В.С.И.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Е. М..
сложи за разглеждане НОХД № 1330 по описа за 2017 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..
Подсъдимият И.И.В. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – Враца.
В залата се явява адв. Ж.И.И., вписана в НРПП под № 522, определена с писмо с изх. № 993/18.10.2017г. на АС при АК – Видин и назначена с определение от закрито съдебно заседание на 18.10.2017г. за служебен защитник на подсъдимия.
СВИДЕТЕЛИТЕ:
Пострадалият В.А.С. налице.
Й.М.Т. налице.
И.Г.С. налице.
Б.Б.К. налице.
Щ.М.Г. налице.
И.Г.И. налице.
Н.Г.Н. нередовно призован не се явява, призовката е върната в цялост с отбелязване, че по сведение на съпругата му лицето е международен шофьор и няма да е в България до м.декември 2017г.
Вещото лице Р.П.И. налице.
На основание § 114 от преходните и заключителни разпоредби на НПК Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК, като настоящото съдебно заседание следва да се счита като разпоредително такова. Страните следва да вземат отношение по следните въпроси:
1. Подсъдно ли е делото на съда;
2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. Взетите мерки за процесуална принуда;
7. Искания за събиране на нови доказателства;
8. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам срещу обстоятелството, че не е изтекъл седемдневния срок по чл.247б, ал.3 от НПК.Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. По отношение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” нямам искания за изменение на същата. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма допуснато процесуално нарушение. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Нямам искания за отводи. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде насрочено по възможност веднага.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на проц. правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Правя отвод на прокурора, защото постигаме споразумение и в един момент в залата отменя решението си. Иска даване на ход на делото по общия ред. Не може да си хвърляме законите и папките пред подсъдимите. Ние се знаем, но те не трябва да виждат това. Аз съм адвокат по дело. Законът не ми налага ограничение за децибели, тъй като няма микрофони в залата. Дружбата, службата няма нищо общо с професионализма.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбрах какво се случва. Мен ме касае основно споразумението, което беше постигнато да продължи до края. Предоставям на вас за искането за отвод.
ПРОКУРОРЪТ: Аз останах без думи. Относно искането за отвод това е право на защитника , оставям на преценката на съда.
Съдът след като съобрази направеното искане становището на страните установи следното:
Видно от изнесеното по-горе е, че представителя на Районна прокуратура – Видин е съгласен на споразумение, като параметрите между страните на същото са уточнени и същите са постигнали съгласие. Видно от изявлението на подсъдимия, че същият не иска отвод на Прокурора, а предоставя решението по искането на защитника по преценка на съда.
От изнесеното по-горе е видно, че не са налице основания за отвод на прокурора по делото, за да е налице такова е необходимо да съществува обстоятелство от изрично изброените в чл.29, ал.1 или пък да е налице обстоятелство по чл.29, ал.2 НПК. С искането си за отвод защитника не навежда доводи за съмнение в безпристрастността на прокурора по делото, поради което съдът намира, че не е налице нито едно от основанията за отвод на настоящия прокурор.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на делото прокурор Е. М..
Дава думата на адв. И. за становище по останалите точки от чл.248 НПК, по които не е взел отношение, именно т.5 и следващите.
АДВ. И.: Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. С оглед сключване на споразумение не са налице основания за изменение на мярката за неотклонение. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде насрочено по възможност веднага.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Нямам искания за отвод.Заявявам, че съм получил в срок препис от обвинителния акт. Разбирам правата си, които ми бяха разяснени от съда и не желая допълнителен срок, за да се подготвя по тези въпроси. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като бъде насрочено съдебно заседание веднага след приключване на разпоредителното такова. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не са налице основания за изменение на мярката за неотклонение с оглед на факта, че е постигнато споразумение между страните. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
И.И.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, безработен, с основно образование, разведен, осъждан, ЕГН: **********.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от обвинителния акт и досъдебното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Желая делото да приключи със споразумение.
С оглед изнесеното съгласие за споразумение от страните Съдът намира, че явилите се в днешното съдебно заседание свидетели следва да бъдат освободени, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА свидетелите и вещото лице.
Определя възнаграждение в размер на 20.00 (двадесет) лева от бюджета на вещото лице Р.П.И. за явяването му в днешното съдебно заседание.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият И.И.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, безработен, с основно образование, разведен, осъждан, ЕГН: **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2017 год. в гр.Видин, от таванско помещение, находящо се на ул."Хр.Ботев" № 32А, в условията на опасен рецидив, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - взломяване на стъклото на прозореца, отнел чужди движими вещи, а именно: 3 бр. дънкови панталони на стойност 21лв., светлоотразителна жилетка на стойност 1лв., мъжко яке от джинсов плат на стойност 7лв., 2бр.мъжки платнени елеци с вата на стойност 14лв., къси мъжки панталони на стойност 3лв., мъжка тениска на стойност 1лв. и свещник на стойност 2лв., като всички вещи са на стойност 49лв., от владението на собственика В.А.С. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл. 195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.29, ал.1, б."а" и б.„б" от НК, за което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр.чл. 195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.29, ал.1, б."а" и б.„б", във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия И.И.В.е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението, както и времето, през което е бил задържан за 24 часа, съгласно заповед за задържане на лице с рег. № 1786зз-142/17.07.2017г. на РУ на ОДМВР – Видин.
Подсъдимият И.И.В., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 42.32 (четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
Подсъдимият И.И.В., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство.
Вещественото доказателство 1 бр. чувал, съдържащ дрехи и свещник да бъде върнато на собственика В.А.С. ***, с ЕГН **********.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият И.И.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, безработен, с основно образование, разведен, осъждан, ЕГН: **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2017 год. в гр.Видин, от таванско помещение, находящо се на ул."Хр.Ботев" № 32А, в условията на опасен рецидив, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - взломяване на стъклото на прозореца, отнел чужди движими вещи, а именно: 3 бр. дънкови панталони на стойност 21лв., светлоотразителна жилетка на стойност 1лв., мъжко яке от джинсов плат на стойност 7лв., 2бр.мъжки платнени елеци с вата на стойност 14лв., къси мъжки панталони на стойност 3лв., мъжка тениска на стойност 1лв. и свещник на стойност 2лв., като всички вещи са на стойност 49лв., от владението на собственика В.А.С. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл. 195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.29, ал.1, б."а" и б.„б" от НК, за което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр.чл. 195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.29, ал.1, б."а" и б.„б", във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия И.И.В.е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението, както и времето, през което е бил задържан за 24 часа, съгласно заповед за задържане на лице с рег. № 1786зз-142/17.07.2017г. на РУ на ОДМВР – Видин.
Подсъдимият И.И.В., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 42.32 (четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
Подсъдимият И.И.В., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство.
Вещественото доказателство 1 бр. чувал, съдържащ дрехи и свещник да бъде върнато на собственика В.А.С. ***, с ЕГН **********.
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /И. В./                                                / адв. Ж. И./
ПРОКУРОР:
          /Е. М./
Съдът намира,че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия И.В. и служебния защитник Ж.И..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1330/2017г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           1.
                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                              2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници