Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1823-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 431
      
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. В., 22.11.2017г.
               В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на деветнадесети октомври, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:                      
                                                        Председател : Тодор Попиванов        
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр.Дело № 1823 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
          Делото е образувано по искова молба от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Д.: Ж. И З.“ АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.”Г.М.Д.” № 1, представлявано от Росен Младенов и Бисер И., против И.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, с която е предявен иск за прогласяване нищожността на застрахователен договор, обективиран в Застрахователна полица BG/30/116000853582, изд. на 15.03.2016г. поради липса на съгласие при сключването му, а при евентуалност, в случай, че съдът отхвърли иска на това основание, се претендира нищожност поради противоречие със закона, заобикаляне на закона, противоречие с добрите нрави, липса на представителна власт, липса на преписаната от закона форма, липса на основание, липса на застрахователен интерес, привидност, както и унищожаване на полицата поради измама при сключването й.
Предявената искова претенция е с правно основание чл.26, ал.2, предл.2 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
Обстоятелствата, от които произтичат претендираните права са: че на 15.03.2016г. е сключен застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица BG/30/116000853582, изд. на 15.03.2016г. между ответника И.И.А., ЕГН ********** и ищцовото дружество, по отношение на лек автомобил О. В. С, с рег. № ВН2515АА, в който договор като застрахован собственик фигурира ответникът, а като обичаен водач – К. Н. К. – румънски гражданин с адрес Р.. Ищецът твърди, че въпреки, че в официалните регистри на КАТ все още като собственик на автомобила фигурира ответникът, то превозното средство, веднага след сключване на застрахователната полица е напуснало територията на Р.Б. и се намира във владението на трети лица, различни от посочения в полицата обичаен водач. Поддържа се още, че застрахователният договор не е сключен нито от собственика на автомобила по документи, нито от което и да е друго лице, което управлява фактическа власт върху въпросното МПС, а от трето лице, което не е валидно упълномощено за това от действително правоимащите лица, тоест – договорът е сключен при липса на съгласие.
Иска се от ищеца съдът да постанови решение, с което да обяви за нищожен, сключения застрахователен договор,
обективиран в Застрахователна полица BG/30/116000853582, изд. на 15.03.2016г. поради липса на съгласие.
Представени са писмени доказателства. Претендират се разноските по производството.
          В срока за отговор на исковата молба ответникът не е подал отговор на исковата молба. Поради това не са налице обстоятелства, които се признават от ответника и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване.
   Ищецът е поискал съдът да се произнесе с неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.
         Съдът, като разгледа постъпилата искова молба и взе предвид направеното искане, намира, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение. Налице са кумулативно предпоставките по чл.238 от ГПК: ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Със съобщението, изпратено до ответника е връчен препис от исковата молба и доказателствата, указани са му последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание, и с оглед на представените с исковата молба писмени доказателства, искът се явява вероятно основателен.
    На основание чл.239, ал.2 от ГПК решението не се мотивира и се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
    На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК на ищеца следва да се пресъдят разноски за платена държавна такса в размер на 50 лева, а разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се пресъждат, тъй като по делото няма данни такива да са реално направени.
    Мотивиран от горното, Съдът
                             
         Р   Е   Ш   И   :
 ПРИЗНАВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.2, предл.2 от ЗЗД, застрахователен договор, обективиран в Застрахователна полица BG/30/116000853582, изд. на 15.03.2016г., със страни: „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Д.: Ж. И З.“ АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.”Г.М.Д.” № 1, представлявано от Росен Младенов и Бисер И., и И.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, поради липса на съгласие.
 ОСЪЖДА И.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Д.: Ж. И З.“ АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.”Г.М.Д.” № 1, представлявано от Росен Младенов и Бисер И., разноски по делото за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева.
Решението не подлежи на обжалване.
                                                         
      РАЙОНЕН СЪДИЯ :       Т.П.
Версия за печат
Свързани страници